Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. „Aktywność na czasie”

Data publikacji: 03.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2019

Numer ogłoszenia

1220892

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r., do godz. 8:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, papierowej, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Magoś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506827360

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu „Aktywność na czasie”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu „Aktywność na czasie”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników i Uczestniczek Projektu „Aktywność na czasie”

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług:
1) w CZĘŚCI I – Okres realizacji poradnictwa zawodowego: w przedziale czasowym od dnia zawarcia umowy do czerwca 2020r.
2) w CZĘŚCI II – Okres realizacji pośrednictwa pracy: w przedziale czasowym od dnia zawarcia umowy do października 2020r.
3) Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, a także realizację opracowania IPD jako pierwszej formy wsparcia uwzględnia się możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa zawodowego adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Potencjał techniczny

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Dodatkowe warunki

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 80%,
2) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług **– waga 20%

* - ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
** - ocenie będzie podlegała łączna ilość osób podana przez Wykonawcę w formularzu stanowiącym załącznik nr 3.1. (dla części I) i nr 3.2. (dla części II) do Zapytania.


Zamawiający dokona oceny ofert, w zakresie kryteriów, zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:
kryterium Cena (C):__________________________________wzór C = (Cn / Co) x 100x 80%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
Oferta najkorzystniejsza w kryterium Cena otrzyma maksymalnie 80 punktów.

kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług (D):
Oceniane będzie podlegało:
w zakresie części I - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług rozumiane jako łączna ilość osób dla których, osoba skierowana do realizacji usług, wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób, przeprowadziła usługi poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 4 do Zapytania w tabeli dla części I, w kolumnach 2, 4 i 5.

W zakresie części II - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług rozumiane jako łączna ilość osób dla których, osoba skierowana do realizacji usług, wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób, przeprowadziła usługi pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 4 do Zapytania w tabeli dla części II, w kolumnach 2, 4 i 5.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium w każdej z części:
wzór D = (Do / Dw) x 100x 20%
gdzie:
D – przyznane punkty w kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług;
Do – wykazana ilość osób, dla których wykazano przeprowadzenie poradnictwa zawodowego (w części I) lub pośrednictwa pracy (w części II), w ofercie ocenianej;
Dw – wykazana najwyższa ilość osób, dla których wykazano przeprowadzenie poradnictwa zawodowego (w części I) lub pośrednictwa pracy (w części II) spośród wszystkich ważnych ofert.

Oferta najkorzystniejsza w kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usług otrzyma maksymalnie 20 punktów.

Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru: O = C +D
Oferta najkorzystniejsza we wszystkich kryteriach może otrzyma maksymalnie 100 punktów.

2. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu (jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe), z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
5. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który zgodnie z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, i nie upłynął termin związania ofertą, Zamawiający ma prawo zwrócić się z propozycją podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę. Postanowienia Zapytania ofertowego dotyczące negocjacji stosuje się wówczas odpowiednio.

Wykluczenia

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

K.A.M. FIT KAMIL MAGOŚ

Adres

Sasankowa 3/5

20-537 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

506827360

NIP

9462506483

Tytuł projektu

Aktywność na czasie

Numer projektu

RPLU.10.04.00-06-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agency Work Consulting Aleksandra Omielańczyk, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3/5B.19, 20-262 Lublin, NIP: 7132796614,
data wpłynięcia: 11.12.2019, cena:
część 1 - 32.400,00 zł
część 2 - 32.400,00 zł
Liczba wyświetleń: 231