Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji w ramach III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2019 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publikacji: 27.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2019

Numer ogłoszenia

1219946

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

na temat

7.5. Otwarcie ofert jest jawne.
działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2018 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

7.2. Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2019 r. do godz. 24:00

7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 r. o godz. 8:00

7.6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

7.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

7.9. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową/pisemnie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie „Wycofanie” zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

7.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1010 t.j. 2019.05.30) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@falbatros.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Pobiedziński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603-557-193

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i przeprowadzenie prezentacji w ramach IV międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania tj. Opis przedmiotu zamówienia.

1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zakresie 21 części:

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

jest: opracowanie i przeprowadzenie prezentacji w ramach IV międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce.

Przedmiot zamówienia

1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zakresie 21 części:

Część nr 1: Etyczne aspekty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt.
Część nr 2: Prześladowanie zwierzęcych neobiontów (zwłaszcza tzw. inwazyjnych)
Część nr 3: Stan biosfery a ochrona gatunkowa zwierząt na świecie /Panel dyskusyjny
Część nr 4: Niech żyją – podsumowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii
Część nr 5: Szklane pułapki – jedna z najistotniejszych przyczyn śmiertelności ptaków dzikich na świecie
Część nr 6: Analiza wybranych aspektów prawnych obowiązujących w działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce
Część nr 7: Nowe zagrożenia dla zwierząt dzikich – promieniowanie elektromagnetyczne
Część nr 8: Oftalmologia ptaków dzikich
Część nr 9:Ortopedia i obrazowanie u dzikich ptaków
Część nr 10: Zaraza olejowa - postępowanie lecznicze i organizacja akcji ratunkowych
Część nr 11: Praktyczne aspekty rehabilitacji dzięciołów
Część nr 12: Sanktuaria dla zwierząt w Polsce i na świecie
Część nr 13: Obrazowanie rtg u ptaków i gadów
Część nr 14: Teoria Yin/Yang i teoria pięciu przemian – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zwierząt
Część nr 15: Ptasia Straż – 2 lata doświadczeń
Część nr 16: Zatrucia u ptaków drapieżnych - podsumowanie badań w Polsce
Część nr 17: Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
Część nr 18: Odpowiedzialna terrarystyka i interwencje dotyczące gadów
Część nr 19: Choroby gadów
Część nr 20: Problemy niedźwiedzia brunatnego w Polsce i na świecie
Część nr 21: Aktualne doniesienia ze świata – przegląd najnowszej literatury branżowej

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

2. Agenda Konferencji:
Piątek 6 grudnia

10.00 – 18.00 Prezentacje (+serwis kawowy+ obiad)

10.00 – 10.30 Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem partnerów i patronów, przedstawienie projektu SYMBIOSIS

10.30 – 11.00
Sesja plakatowa

przerwa kawowa 11.00 – 11.30

1. Etyczne aspekty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt
11.30 – 12.30

2. Prześladowanie zwierzęcych neobiontów (zwłaszcza tzw. Inwazyjnych)
12.30 – 13.30

3. Stan biosfery a ochrona gatunkowa zwierząt na świecie /Panel dyskusyjny
13.30 – 14.15

4. Weganizm jako dieta i styl życia działający na rzecz ochrony środowiska 14.15 -15.00

przerwa obiadowa 15.00 – 16.00

5. Niech żyją – podsumowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii
16.00 – 16.30

6. Szklane pułapki – jedna z najistotniejszych przyczyn śmiertelności ptaków dzikich na świecie
16.30 – 17.15

7. Prawo ochrony środowiska: Analiza wybranych aspektów prawnych obowiązujących w działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce
17.15 – 18.00

Sobota 7 grudnia

Sesja plakatowa w tle

9.00 – 18.30 Prezentacje (+serwis kawowy+ obiad)

18.00 spotkanie integracyjne/rozmowy kuluarowe

----------------------------------------------------------------------------------------
1. Etyka zawodu lekarza weterynarii w kontekście ratowania zdrowia i życia w ośrodkach rehabilitacji zwierząt
9.00 – 9.15

2. Nowe zagrożenia dla zwierząt dzikich – promieniowanie elektromagnetyczne
9.15 – 10.00

3. Oftalmologia ptaków dzikich
10.00 – 11.00

przerwa kawowa 11.00 – 11.30

4. Ortopedia i obrazowanie u dzikich ptaków
11.30 –12.30

5. Zaraza olejowa - postępowanie lecznicze i organizacja akcji ratunkowych
12.30 – 13.15

6. Praktyczne aspekty rehabilitacji dzięciołów
13.15 – 13.30

7. Sanktuaria dla zwierząt w Polsce i na świecie:
- porównanie z ośrodkami rehabilitacji zwierząt:
13.30 – 13.45
- funkcjonowanie Sanktuariów w Polsce:
13.45 – 14.15
- funkcjonowanie Sanktuariów na świecie:
14.15 – 15.00

przerwa obiadowa 15.00 – 16.00

8. Obrazowanie rtg u ptaków i gadów
16.00 – 16.45

9. Teoria Yin/Yang i teoria pięciu przemian – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zwierząt
16.45 – 17.45

18.00 – 20.00 spotkanie integracyjne/rozmowy kuluarowe

Niedziela 8 grudnia

Sesja plakatowa w tle

10.15 – 17.00 Prezentacje (+serwis kawowy + obiad )

----------------------------------------------------------------------------------------
1. Ptasia Straż – 2 lata doświadczeń
10.15 – 10.30

2. Toksykologia cz. 1:
Zatrucia u ptaków drapieżnych - podsumowanie badań w Polsce
10.30 – 11.15

przerwa kawowa 11.15 - 11.45

3. Toksykologia cz. 2:
Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
11.45 – 12.30
4. Odpowiedzialna terrarystyka i interwencje dotyczące gadów
12.30 – 13.15

5. Choroby gadów
13.15 – 14.00

6. Detronizacja króla gór, czyli problemy niedźwiedzia brunatnego w Polsce
i na świecie
14.00 – 15.30

10. Aktualne doniesienia ze świata – przegląd najnowszej literatury branżowej
Podsumowanie konferencji/dyskusja
15.30 - 16.00

obiad 16.00

3. Do dnia 20.12.2019 r. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć streszczenie przedstawionej prezentacji. Strasznie to musi zawierać min. 1000 znaków, czcionka Arial, odstęp 1,5.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 Zamawiającemu w formie elektronicznej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunki zmiany umowy

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty
4.1. Do oferty Wykonawca dołącza Oferty (załącznik nr 2) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

4.2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
4.2.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- w stosunku do wymagania posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców,
- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania),
4.2.2. Brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do zapytania).

4.3. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważnioną. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.

4.4. Oświadczenia oraz wykaz robót budowlanych, o których mowa powyżej składane są w oryginale.

4.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w %
1. Cena brutto oferty 100 %

P = max. 100 pkt: Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

Cmin
P1 = ------------------ x 100
Cof
gdzie:
P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto oferty badanej,
100: waga punktowa przyznana kryterium.

5.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5.3. We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku.

5.4. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy punktację, uzyskaną przez każdą z ofert. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą wagę/liczbę punktów.

Wykluczenia

Odrzucenie oferty
13.1. Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:
13.1.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
13.1.2. Jeżeli Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.
13.1.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.1.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.1.5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.1.6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
13.1.7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.
13.1.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ALBATROS

Adres

11-001 Dywity

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

784662282

NIP

7393574717

Tytuł projektu

Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0173/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 175