Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w projekcie ,,Aktywność na czasie”.

Data publikacji: 20.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2019

Numer ogłoszenia

1218617

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 29.11.2019 r., do godz. 8:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, papierowej, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Centrum Kształcenia Kadr Omega
ul. Chopina 32 lok. 25 20-023 Lublin
3. Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń zawodowych - KAT C, C+E oraz D dla Uczestników i Uczestniczek Projektu „Aktywność na czasie”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kusiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

817474904

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w projekcie ,,Aktywność na czasie”. Szkolenia są przewidziane dla 60 Uczestników i Uczestniczek projektu (5 kobiet, 55 mężczyzn).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy szkoleń zawodowych w projekcie ,,Aktywność na czasie”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w projekcie ,,Aktywność na czasie”. Szkolenia są przewidziane dla 60 Uczestników i Uczestniczek projektu (5 kobiet, 55 mężczyzn).
Grupa docelowa w projekcie to 60 osób w tym 5 kobiet i 55 mężczyzn :
a) Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
b) Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia mogą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej. Co najmniej 50%UP będą stanowiły os. o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), 10% osoby po 50 roku życia i 5% osoby z niepełnosprawnością.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług: grudzień 2019 r. – czerwiec 2019 r.
przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny szkolenia zostanie uzgodniony i podany Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia.
Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec zmianie, w szczególności może zostać przedłużony, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.
2) Miejsce realizacji usługi: miasto LUBLIN, województwo lubelskie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Potencjał techniczny

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Wykluczenia

Zgodnie z opisem w "Zapytaniu ofertowym "

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

K.A.M. FIT KAMIL MAGOŚ

Adres

Sasankowa 3/5

20-537 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

506827360

NIP

9462506483

Tytuł projektu

Aktywność na czasie

Numer projektu

RPLU.10.04.00-06-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Szkolenia Kierowców "PIOTR"
Amelia Jabłońska
ul.Droga Męczenników Majdanka 57/2
20-325 Lublin
Data wpływu: 28.11.2019
Cena oferty:400 275, 00 zł
Liczba wyświetleń: 411