Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio (USA)

Data publikacji: 15.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

1217794

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.11.2019 r. dodano plik "Pytania_i_wyjasnienia_do_zapytania_ofertowego_NR01112019.pdf".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Cena netto (PLN lub USD);
2. Stawka podatku VAT (%);
3. Kwota podatku VAT (PLN lub USD);
4. Cena brutto (PLN lub USD);
5. Nazwa linii lotniczej/lotniczych;
6. Czas podróży;
7. Informacja o przesiadkach;
8. Informacja o przysługującym bagażu.

Termin składania ofert kończy się z upływem dnia 25 listopada 2019 r. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksekula@jpembedded.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Sekuła-Matyasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122662544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych na przelot do/z San Antonio dla 3. osób dorosłych wraz z bagażem głównym w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym DistribuTECH 2020 w dniach 28-30 stycznia 2020 r. zgodnie ze specyfikacją:

Trasa Kraków – San Antonio / San Antonio – Kraków
- Ilość pasażerów: 2. osoby dorosłe;
- Ilość biletów: 4 (Kraków – San Antonio x 2, San Antonio – Kraków x 2);
- Termin wylotu wszystkich pasażerów z Krakowa do San Antonio w dniu 26.01.2020 r., lądowanie nie później niż o godz. 19.00 tego samego dnia (preferowane wcześniejsze godziny przylotu);
- Termin wylotu wszystkich pasażerów z San Antonio do Krakowa w dniu 31.01.2020 r., wylot nie wcześniej niż o godz. 12.00;
- Maksymalnie 2. przesiadki;
- Maksymalny czas podróży: 24 godz.;
- Wszyscy pasażerowie muszą podróżować wspólnie i mieć zapewnione miejsca obok siebie;
- Zapewniony bagaż podręczny i rejestrowany minimum 1 x 20 kg dla każdego z pasażerów;
- Klasa: ekonomiczna.

Trasa Chicago – San Antonio / San Antonio – Chicago
- Ilość pasażerów: 1. osoba dorosła;
- Ilość biletów: 2 (Chicago – San Antonio x 1, San Antonio – Chicago x 1);
- Termin wylotu z Chicago do San Antonio w dniu 26.01.2020 r., lądowanie nie później niż o godz. 19.00 tego samego dnia (preferowane wcześniejsze godziny przylotu);
- Termin wylotu z San Antonio do Chicago w dniu 31.01.2020 r., wylot nie wcześniej niż o godz. 15.00;
- Maksymalnie 1. Przesiadka;
- Zapewniony bagaż podręczny i rejestrowany minimum 1 x 20 kg;
- Klasa: ekonomiczna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Stany Zjednoczone Ameryki Miejscowość: San Antonio

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację usługi sprzedaży biletów lotniczych w w związku udziałem w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych na przelot do/z San Antonio dla 3. osób dorosłych wraz z bagażem głównym w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym DistribuTECH 2020 w dniach 28-30 stycznia 2020 r. zgodnie ze specyfikacją:

Trasa Kraków – San Antonio / San Antonio – Kraków
- Ilość pasażerów: 2. osoby dorosłe;
- Ilość biletów: 4 (Kraków – San Antonio x 2, San Antonio – Kraków x 2);
- Termin wylotu wszystkich pasażerów z Krakowa do San Antonio w dniu 26.01.2020 r., lądowanie nie później niż o godz. 19.00 tego samego dnia (preferowane wcześniejsze godziny przylotu);
- Termin wylotu wszystkich pasażerów z San Antonio do Krakowa w dniu 31.01.2020 r., wylot nie wcześniej niż o godz. 12.00;
- Maksymalnie 2. przesiadki;
- Maksymalny czas podróży: 24 godz.;
- Wszyscy pasażerowie muszą podróżować wspólnie i mieć zapewnione miejsca obok siebie;
- Zapewniony bagaż podręczny i rejestrowany minimum 1 x 20 kg dla każdego z pasażerów;
- Klasa: ekonomiczna.

Trasa Chicago – San Antonio / San Antonio – Chicago
- Ilość pasażerów: 1. osoba dorosła;
- Ilość biletów: 2 (Chicago – San Antonio x 1, San Antonio – Chicago x 1);
- Termin wylotu z Chicago do San Antonio w dniu 26.01.2020 r., lądowanie nie później niż o godz. 19.00 tego samego dnia (preferowane wcześniejsze godziny przylotu);
- Termin wylotu z San Antonio do Chicago w dniu 31.01.2020 r., wylot nie wcześniej niż o godz. 15.00;
- Maksymalnie 1. Przesiadka;
- Zapewniony bagaż podręczny i rejestrowany minimum 1 x 20 kg;
- Klasa: ekonomiczna.

Kod CPV

63512000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia biletów: do 20.12.2019 r.
Termin realizacji umowy: zgodnie z datami przelotów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zamówieniu terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na wykonanie umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W związku z finansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Zamawiający po dokonaniu szacowania wartości zamówienia na podstawie ofert rynkowych ma ograniczoną pulę środków na realizację zadań objętych zapytaniem. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, których oferowana wartość wynagrodzenia przekracza wartość przyjętą w budżecie projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone w ramach niniejszego zamówienia oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Zamawiający w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto (PLN) obejmującej całkowity koszt wykonania usługi określonej w zamówieniu.

Maksymalna ilość punktów przyznawanych za spełnienie kryterium ceny wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ramach określonego kryterium. Sposób przyznawania punktacji określa wzór:

P = 100 x (Cmin / Co)

P – liczba punktów przyznana ofercie
Cmin – najniższa cena z pośród otrzymanych ofert
Co – cena oferty rozpatrywanej

W przypadku wpłynięcia oferty, w której cena za wykonanie zamówienia zostanie określona w obcej walucie, zostanie zastosowane przeliczenie podanej kwoty na złotówki według średniego kursu NBP (z dnia otrzymania oferty przez zamawiającego).

Zleceniodawca zapewnia, że ocena ofert każdego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia przebiega niezależnie. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu zgodnie z przyznaną sumą punktów.

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować każdego z oferentów o wynikach postępowania wyboru wykonawcy usługi. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane drogą mailową do każdego z oferentów oraz zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy oraz w Bazie Konkurencyjności.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący tego typu usługi.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strumienna 12

30-609 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48122662544

NIP

6762333430

Tytuł projektu

Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0653/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej procedury, wybrano Wykonawcę:
iTravel Ireneusz Jakuć, ul. Zwycięstwa 104, 75-011 Koszalin (data otrzymania oferty 25.11.2019 r.)
Cena: 9 970,00 PLN
Liczba wyświetleń: 191