Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach

Data publikacji: 22.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2019

Numer ogłoszenia

1213368

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński Stare Sady 4; 11 – 730 Mikołajki do 30 październik 2019 do godziny 16:00
Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: „Zapytanie ofertowe na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
1) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) musi być sporządzona w języku polskim,
3) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
4) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
5) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3. Na kopercie należy wpisać nazwę zamówienia: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach”.
4. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
7. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
8. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz osób
3) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.
9. Zmiana lub wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
2) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
3) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Wanda,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 87 429 84 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawa i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40,00kWp wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r.,
2) dostawa i montaż falowników,
3) wykonanie kompletnego okablowania,
4) instalacja układów zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych,
5) rozruch instalacji
6) przeprowadzanie przeglądów serwisowych,
7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
8) włącznie do sieci.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: mrągowski Miejscowość: Stare Sady

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja umowy o dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0562/16 pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach”

Przedmiot zamówienia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej załączonej do zapytania.
3. Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne min 12 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.
4. Okres gwarancji i rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 5 lat, liczonej od dnia odbioru końcowego.
5. Dostarczane urządzenia muszą spełniać ponadto wymagania określone w dokumentacji projektowej.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne”). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
9. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających
z wcześniejszych zapisów.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek który będzie wskazany przez Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
5) Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzule o nie odwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
6) Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30 %) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7) Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2019r.
XII. Dodatkowe informacje
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2. Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
5. Zamawiający zastrzega, że dokona analizy ceny modułów, w zakresie cen antydumpingowych
w przypadku wskazania w ofercie producenta objętego cłem antydumpingowym oraz umieszczonego go w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego rady (UE) NR 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej lub uwzględnionych w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/185 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 1238/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.
6. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
XIII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Braku zgody Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej na zmiany w dokumentacji.
5) Nie otrzymanie dofinansowania.
6) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku

Dodatkowe warunki

X. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Braku zgody Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej na zmiany w dokumentacji.
5) Nie otrzymanie dofinansowania.
6) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) w zakresie terminu realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
2) w zakresie terminu realizacji na skutek przedłużającej się procedury włączenia do sieci.
3) w zakresie terminu, zakresu oraz wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń zwartych w dokumentacji projektowej .
4) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia
5) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
6) w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
7) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót
z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
9) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią przeszkody techniczne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
10) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,
11) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
12) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
13) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
14) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
15) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
16) w zakresie zmiany podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
17) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
18) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez podanie nowych danych.
19) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych
20) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje.
21) W zakresie zaoferowanych urządzeń, jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak urządzenia zaoferowane w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
22) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz osób
3) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) Nazwa kryterium: „Cena oferty brutto” – 60 pkt.
całościowa cena brutto- od 0 - 60 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *60 pkt
W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2) Termin realizacji – 36 pkt.
Termin realizacji Pkt.
1 Do 07.11.2019r 36 pkt.
2 Do 08.11.2019 r. do 14.11.2019r. 18 pkt.
3 Do 15.11.2019r.do 20.11.2019r. 0 pkt.

3) Aspekty społeczne - zatrudnienie – 4 pkt.
a) Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:
Kryterium – aspekt społeczne – zatrudnienie PUNKTY
Przynajmniej 1 osobę bezrobotną 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę niepełnosprawną 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę po ukończeniu 50. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
Nie zamierzam zatrudnić: osoby bezrobotnej; osoby do 30. roku życia lub osoby po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnieni, jak również osoby niepełnosprawnej. 0 pkt.
b) Kryterium „aspekty społeczne - zatrudnienie” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
• Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie;
• przez osobę bezrobotną, należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482. )
• przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) ;
• przez osobę posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. 2019 poz. 1482)
c) Wykonawca w formularzu oferty może zaznaczyć maksymalnie 4 warianty zatrudnienia.
d) W przypadku zaznaczenia więcej niż 4 wariantów zatrudnienia lub niezaznaczenia żadnego z wariantów oferta zostanie odrzucona
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

2) Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania.
2. Warunek wykluczenia –w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOTEL ROBERT`S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI

Adres

11-730 Stare Sady

warmińsko-mazurskie , mrągowski

Numer telefonu

874298400

NIP

8450010445

Tytuł projektu

Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0562/16-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

G2V Maciej Kędzierski Ul. Kołobrzeska 38 10 – 434 Olsztyn cena: 246 000,00 zł brutto; wpłynęła 30.10.2019r
Liczba wyświetleń: 175