Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup urządzeń specjalistycznych w ramach projektu „Nowatorskie zastosowanie technologii lutowania indukcyjnego w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo - tarczowych TCT w oparciu o własne prace badawcze firmy Green”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Data publikacji: 22.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213323

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - Specyfikacja Techniczna Urządzeń w następującym zakresie:

Dotyczy opisu parametrów technicznych wymaganych w części 1 i części 2 zamówienia:

Było:
"ciężar obrabianego narzędzia min. 30kg"

Jest:
"ciężar obrabianego narzędzia minimalnie w zakresie 0 - 30 kg"

W związku z prowadzoną zmianą Zamawiający załącza poprawioną Specyfikację Techniczną Urządzeń - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: j.makus@green.biz.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem GREEN Jakub Szymon Makuś, ul. Żeglarska 37, 78-400 Szczecinek nie później niż do 31.10.2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, w Szczecinku, przy Ul. Żeglarskiej 37.

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.makus@green.biz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Makuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 388 656

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup na potrzeby realizacji projektu urządzeń specjalistycznych, z podziałem na cztery części:
1. Zakup 5osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni bocznych węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM.
2. Zakup 4osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni natarcia i przyłożenia węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM.
3. Zakup wyważarki narzędziowej wyposażonej w system korekcji niewyważenia.
4. Zakup generatora indukcyjnego do lutowania węglika spiekanego oraz stali HSS w korpusach narzędzi.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzeń specjalistycznych niezbędnych do realizacji założeń projektu „Nowatorskie zastosowanie technologii lutowania indukcyjnego w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo - tarczowych TCT w oparciu o własne prace badawcze firmy Green”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, i wprowadzenia innowacji na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup na potrzeby realizacji projektu urządzeń specjalistycznych, z podziałem na cztery części:

Część 1
Kod CPV: 426310008 - obrabiarki do wykańczania metali

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni bocznych węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna urządzeń.

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego – 12 miesięcy.

Część 2

Kod CPV: 426310008 - obrabiarki do wykańczania metali

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni natarcia i przyłożenia węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna urządzeń.

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego – 12 miesięcy.

Część 3

Kod CPV: 38542000-6 - serwo-hydrauliczna aparatura testująca

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyważarki narzędziowej wyposażonej w system korekcji niewyważenia.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna urządzeń.

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego – 12 miesięcy.

Część 4

Kod CPV: 42661200-9 - urządzenie do lutowania twardego

Przedmiotem zamówienia jest zakup generatora indukcyjnego do lutowania węglika spiekanego oraz stali HSS w korpusach narzędzi.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna urządzeń.

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego – 12 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – dotyczy wszystkich 4 części – maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki:
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, na podstawie podpisanego oświadczenia na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki:

a) Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, na podstawie podpisanego oświadczenia na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Dodatkowe warunki

nd

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy. Wszelkie zmiany treści umowy
mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności. Dopuszcza się zmiany dotyczące terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjne
przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1. Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych
niezależnych od stron umowy,
2) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa itp.),
3) braku środków finansowych na realizację zamówienia;
4) opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób
należyty.
2. Zmiany wynagrodzenia - w przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT,
2) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.
3. Zmiany parametrów urządzeń, w sytuacji aktualizacji rozwiązań technologicznych z uwagi na
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Dokumentacja potwierdzająca zgodność specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu
z wymaganiami technicznymi przedstawionymi w treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta). Dopuszcza się złożenie dokumentu w formie wydruku ze strony internetowej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji zostały szczegółowo opisane w załączniku do ogłoszenia - Zapytanie ofertowe z załącznikami.
Dla części 1 i 2 kryteriami oceny ofert, na podstawie których będzie przyznawana punktacja są: cena, termin dostawy, okres gwarancji, parametr techniczny: skok zęba oraz zakres obsługiwanych średnic zewnętrznych narzędzi.
Dla części 3 i 4 kryteriami oceny ofert, na podstawie których będzie przyznawana punktacja są: cena, termin dostawy, okres gwarancji.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia objętego treścią formularza ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GREEN JAKUB SZYMON MAKUŚ

Adres

Żeglarska 37

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie , szczecinecki

Numer telefonu

508388656

NIP

6731705190

Tytuł projektu

Nowatorskie zastosowanie technologii lutowania indukcyjnego w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo - tarczowych TCT w oparciu o własne prace badawcze firmy Green.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-W102/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
Dostawa 5osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni bocznych węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM

Vollmer Polska sp. z o.o.
ul. Handlowa 11
41-807 Zabrze
Data wpłynięcia oferty: 28.10.2019 r.
Cena oferty: 292 119,59 zł brutto

Część 2:
Dostawa 4osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni natarcia i przyłożenia węglika spiekanego w regenerowanych frezach piłkowo-tarczowych HM.

Vollmer Polska sp. z o.o.
ul. Handlowa 11
41-807 Zabrze
Data wpłynięcia oferty: 28.10.2019 r.
Cena oferty: 321 068,38 zł brutto

Część 3:
Dostawa wyważarki narzędziowej wyposażonej w system korekcji niewyważenia.

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 4
85-862 Bydgoszcz
Data wpłynięcia oferty: 30.10.2019 r.
Cena oferty: 107 280,60 zł brutto

Część 4:
Dostawa generatora indukcyjnego do lutowania węglika spiekanego oraz stali HSS w korpusach narzędzi.

Technika Spawalnicza sp. z o.o.
ul. Babimojska 11
60-161 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 29.10.2019 r.
Cena oferty: 120 097,20 zł brutto
Liczba wyświetleń: 298