Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/SMI/2019 w ramach realizacji projektu "Szkoła młodych inżynierów/inżynierek"

Data publikacji: 15.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2019

Numer ogłoszenia

1211433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami pkt. 9 Zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019 należy dostarczyć do Zamawiającego:
• drogą elektroniczną na adres: info@psi.kielce.pl, w temacie należy wpisać „Oferta do zapytania nr 02/SMI/2019”. Oferty przesłane pocztą e-mail należy dostarczyć w oryginale do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania oferty drogą elektroniczną.
• Osobiście, pocztą lub kurierem w kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania nr 02/SMI/2019” na adres siedziby Zamawiającego: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce.

Termin złożenia oferty: 22.10.2019 r. do końca dnia (liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego).
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Nie dostarczenie w terminie oryginałów oferty złożonej za pośrednictwem poczty e-mail skutkuje odrzuceniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@psi.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Stajura, Małgorzata Zawrzykraj-Miśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413430580

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 02/SMI/2019 zostało podzielone na 2 zadania:
Zadanie 1:
a) Wykonanie i utrzymanie Internetowego Portalu edukacyjnego zapewniającego wsparcie użytkowników/użytkowniczek w trakcie realizacji Projektu
b) Egzamin certyfikacyjny w oparciu o portal edukacyjny dla min. 640 uczniów/uczennic
Zadanie 2:
a) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji zawodów
w ilości 10 zestawów
b) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji zawodów
w ilości 22 zestawów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019 w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu p.t. "Szkoła młodych inżynierów/inżynierek" o numerze POWR.04.03.00-0030/18.

Przedmiot zamówienia

Opis poszczególnych części zadań składających się na przedmiot zamówienia:
Zadanie 1:
a) Wykonanie i utrzymanie Internetowego Portalu edukacyjnego zapewniającego wsparcie użytkowników/użytkowniczek w trakcie realizacji Projektu
b) Egzamin certyfikacyjny w oparciu o portal edukacyjny dla min. 640 uczniów/uczennic
Zadanie 2:
a) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji zawodów
w ilości 10 zestawów
b) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji zawodów
w ilości 22 zestawów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 02/SMI/2019 oraz załącznikach 1 i 2 do zapytania, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

48220000-6

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW
72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
30213200-7- Komputer tablet

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia:
Zamówienie w zakresie Zadania 1 musi zostać zrealizowane w terminach podanych w Załączniku nr 1 do zapytania 02/SMI/2019. Zamówienie w zakresie Zadania 2 musi zostać dostarczone w terminach podanych w Załączniku nr 2 do siedziby Zamawiającego na adres: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Przedłożą specyfikacje techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Przedłożą specyfikacje techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Przedłożą specyfikacje techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Przedłożą specyfikacje techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty od Wykonawcy zawarto w punkcie 14 zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
Sposób przyznawania punktacji: zgodnie zapisami Zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019 (pkt.8), stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019, stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych należy złożyć wg. wzoru z załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROFESJONALNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.

Adres

Generała Tadeusza Kościuszki 11/brak

25-310 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413430580

Fax

413430580

NIP

6572124893

Tytuł projektu

Szkoła młodych inżynierów/inżynierek

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0030/18-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane na potrzeby projektu: "Szkoła młodych inżynierów/inżynierek" (POWR.04.03.00-00-0030/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych "ATLAS" A.Kozakiewicz, B.Kot Sp. j. Białystok 15-111, Al. 1000 lecia P.P. 4, data wpłynięcia oferty: 22.10.2019 r.; cena 434217 zł.
Liczba wyświetleń: 141