Strona główna
Logo unii europejskiej

"Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"

Data publikacji: 07.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1209990

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub za pośrednictwem: - poczty elektronicznej na adres: ck@bobowa.pl, - poczty tradycyjnej na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa - w terminie do dnia 10 października 2019 r. (decyduje data wpływu). Kopertę należy zaadresować:
Adresat:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa.
W tytule/ na kopercie należy wpisać: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ck@bobowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Białobok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.183514013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Bobowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacja projektu pt."Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka" realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, podziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego planuje się zakup nagłośnienia dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA”:
1. Cyfrowa konsoleta mikserska: 1 szt.
2. Moduł wejść/wyjść: 2 szt.
3. Kabel do połączenia miksera oraz modułu wejść/wyjść: 1 szt.
4. Skrzynia transportowa na konsoletę mikserską: 1 szt.
5. Skrzynia transportowa dla dwóch modułów wejść/wyjść: 1 szt.
6. Zestaw bezprzewodowy wokalowy zawierający odbiornik oraz nadajnik z kapsułą mikrofonową: 4 szt.
7. Nadajnik kieszonkowy typu bodypack: 4 szt.
8. Mikrofon nagłowny do nadajnika bezprzewodowego: 4 szt.
9. Dystrybutor antenowy z kompletem kabli antenowych do podłączenia 4 systemów bezprzewodowych: 1 szt.
10. Antena odbiorcza: 2 szt.
11. Kabel wieloparowy do podłączenia zestawów bezprzewodowych: 1 szt.
12. Skrzynia transportowa typu Rack 19" dla czterech zestawów bezprzewodowych oraz dystrybutora antenowego: 1 szt.
13. Mikrofon wokalowy: 2 szt.
14. Mikrofon instrumentalny: 2 szt.
15. Mikrofon pojemnościowy przypinany: 5 szt.
16. Mikrofon pojemnościowy: 4 szt.
17. Symetryzator sygnału (DIBOX): 1 szt.
18. Symetryzator sygnału (DIBOX): 1 szt.
Szczegóły zamówienia w załączniku nr 4

Kod CPV

32342400-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt nagłaśniający

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

7.10.2019 r. - ogłoszenie konkursu ofert,
14.10.2019 r. godz. 15.00 - termin składania ofert,
21.10.2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,
6.11.2019 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

b) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem nr 2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie wyznacza się w tym zakresie wymagań

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.
2. Przyjmuje się że nie stanowią zmiany umowy :
a. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
b. zmiany danych tele - adresowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 – projekt umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
3) oferta została złożona po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny – 100%.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
4. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.

Wykluczenia

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

Adres

Grunwaldzka 18

38-350 Bobowa

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183514013

Fax

18 351 40 13

NIP

7381715804

Tytuł projektu

Bobowska Szkoła Tradycji"Szabasówka"

Numer projektu

RPMP.06.01.03-12-0376/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sklep muzyczny AMADEUSZ Leszek Margraf, ul Lwowska 51, 33-300 Nowy Sącz - złożona na adres e-mail: ck@bobowa.pl – dnia 14.10.2019 o godz. 14:56.
Kwota oferty 47 000,00 zł brutto – łączna kwota zamówienia
Oferta otrzymała 100 punktów
Liczba wyświetleń: 126