Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie skryptu ćwiczeń do laboratorium metrologii, wraz z sylabusem do zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Transport i Zarządzanie Inżynierią Produkcji - Zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019.

Data publikacji: 01.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2019

Numer ogłoszenia

1209355

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie skryptu ćwiczeń do laboratorium metrologii, wraz z sylabusem do zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Transport i Zarządzanie Inżynierią Produkcji w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza / Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie skryptu ćwiczeń do laboratorium metrologii, wraz z sylabusem do zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Transport i Zarządzanie Inżynierią Produkcji - wykłady 14 godzin dydaktycznych, laboratoria 20 godzin dydaktycznych, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie skryptu ćwiczeń do laboratorium metrologii, wraz z sylabusem do zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Transport i Zarządzanie Inżynierią Produkcji - wykłady 14 godzin dydaktycznych, laboratoria 20 godzin dydaktycznych, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Kod CPV: 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 10 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:
1) Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2019 – formularz oferty;
2) Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2019 – CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia;
3) Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
5) Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2019 – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dotyczy Wykonawcy przystępującego do udziału w postepowaniu będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej);
6) Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu osoby/osób wskazanych do realizacji zamówienia;
7) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) Złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) Nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
1) Kryterium „Cena brutto za opracowanie skryptu ćwiczeń wraz z sylabusem” – 100 pkt (waga 100%)
Oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 100 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenianej.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.:
1) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
2) zasadą uczciwej konkurencji;
3) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
4) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Informację o wykluczeniach udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojciech Gamon
ul. Mickiewicza 14/8, 41-400 Mysłowice
data wpłynięcia oferty: 03.10.2019 r. godz. 15:50
Kwota brutto: 10 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 130