Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania na rzecz HRS sp. z o.o. w ramach projektu pt. Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji: 30.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

Numer ogłoszenia

1209101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Forma elektroniczna: Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana w sposób następujący: skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: r.koprowski@hrs-cert.com . W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
lub
Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „e-system”. Oferty należy złożyć na adres: HRS sp. z o.o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.koprowski@hrs-cert.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Koprowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604-477-635

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac programistycznych

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac programistycznych polegających na rozbudowie systemu wsparcia zarządzania szkoleniami powstałego w ramach realizacji projektu

Kod CPV

72230000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 21.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z treścią zapytania w załączniku

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

zgodnie z treścią zapytania w załączniku

Wykluczenia

zgodnie z treścią zapytania w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

pl. Solny 14

50-062 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48717351110

Fax

+48717351112

NIP

8971769954

Tytuł projektu

Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0016/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 186