Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019

Data publikacji: 27.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

Numer ogłoszenia

1208845

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 8:30 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:
Zadanie 1: Zagadnienia prawne w kosmetologii – wykłady oraz opracowanie programu autorskiego w postaci sylabusa.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego.
Kod CPV: 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oddalonym maksymalnie do 20 km od siedziby Zamawiającego.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w semestrze zimowym roku akademickiego, tj. w terminie od 10.2019 r. do 02.2020 r., zgodnie z kalendarzem obowiązującego roku akademickiego oraz planami zajęć.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą dla studentów studiów trybu:
1) Stacjonarnego w dni robocze od środy do piątku. (Zamawiający, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo zaplanowania zajęć dydaktycznych w pozostałe dni robocze);
2) Niestacjonarnego w sobotę – niedzielę. (Zamawiający, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo zaplanowania zajęć dydaktycznych w piątek).
4. Szczegółowe plany zajęć (dni, godziny) zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami z zastrzeżeniem, że decydujący głos w sprawach dotyczących planu zajęć będzie mieć Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Warunki zmiany umowy

Warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:
1) Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – formularz oferty;
2) Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia;
3) Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
5) Załącznika nr 6 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych;
6) Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 - zaparafowany wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
7) Załącznika nr 8 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2019 – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dotyczy Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej);
8) Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu osoby/osób wskazanych do realizacji zamówienia;
9) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) Złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) Nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium „Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych” – 85 pkt (waga 85%)
oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 85 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenionej.
2) Kryterium „Cena brutto za opracowanie sylabusa do zajęć” – 15 pkt ( waga 15%)
oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 15 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenionej.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. kryterium „Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych” + Y pkt. Kryterium „Cena brutto za opracowanie sylabusa do zajęć” = liczba uzyskanych punktów.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.:
1) Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
2) Zasadą uczciwej konkurencji;
3) Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
4) Zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Wykluczenia z udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 19/POWR/ZR21/2019.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anna Rej – Kietla
ul. Pułaskiego 17, 41-253 Czeladź
data wpłynięcia oferty: 07.10.2019 r. godz. 08:15
Cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną: 125,00 zł / h
Cena brutto za opracowanie sylabusa do zajęć: 300,00 zł
Liczba wyświetleń: 146