Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi noclegowej w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach E-world energy & water 2020 w Essen

Data publikacji: 20.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207569

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Cena netto (PLN lub EUR);
2. Stawka podatku VAT (%);
3. Kwota podatku VAT (PLN lub EUR);
4. Cena brutto (PLN lub EUR);
5. Nazwa hotelu i dokładny adres;
6. Standard hotelu (liczba gwiazdek na portalu booking.com);
7. Średnia ocena hotelu (na portalu booking.com);
8. Odległość od miejsca organizacji targów (według Google Maps dla trasy samochodowej wyrażona w metrach).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksekula@jpembedded.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Sekuła-Matyasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122662544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług noclegowych w hotelu w Essen lub w jednej z miejscowości sąsiadujących w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym E-world energy & water 2020 w dniach 11-13 lutego 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach prywatnych w dniach 10-14 lutego 2019 r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com),
- zakwaterowanie w hotelu, którego średnia ocen gości wynosi co najmniej 7,5 punktu (według portalu booking.com);
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia E-world energy & water 2020 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy), maksymalnie do 25 km.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Essen lub jedna z miejscowości sąsiadujących

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem w Targach E-world energy & water 2020 w Essen. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na jego realizację.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług noclegowych w hotelu w Essen lub w jednej z miejscowości sąsiadujących w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym E-world energy & water 2020 w dniach 11-13 lutego 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach prywatnych w dniach 10-14 lutego 2019 r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com),
- zakwaterowanie w hotelu, którego średnia ocen gości wynosi co najmniej 7,5 punktu (według portalu booking.com);
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia E-world energy & water 2020 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy), maksymalnie do 25 km.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia określa się jako dzień rozpoczęcia zakwaterowania, czyli 10.02.2020 r.

Termin dostarczenia potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania zgodnie z przedstawioną ofertą: do 5. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, nie później niż do dnia 21.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zamówieniu terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi oraz nie zobowiązuje Zmawiającego do zawarcia umowy na wykonanie umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W związku z finansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Zamawiający po dokonaniu szacowania wartości zamówienia na podstawie ofert rynkowych ma ograniczoną pulę środków na realizację zadań objętych zapytaniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone w ramach niniejszego zamówienia oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość brutto)
Ocenie podlega łączna cena brutto wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia zadeklarowana w ofercie. Sposób oceny kryterium wyraża wzór:

P = C x a + b

P: liczba przyznanych punktów
C: cena oferowana
a: -9 / 100 = -0,09
b: 10 - a x 60 = 15,4

Powyższy wzór przelicza cenę hotelu (z zakresu 60 - 160 EUR w pokoju prywatnym ze śniadaniem wliczonym w cenę noclegu za jedną noc) na punkty z zakresu 1-10, w taki sposób, że hotel z ceną 60 EUR otrzymuje 10 punktów, a hotel z ceną 160 EUR, 1 punkt. W przypadku otrzymania ofert spoza wskazanego zakresu, oferta z ceną niższą niż 60 EUR otrzyma 10 punktów, a oferta z ceną wyższą niż 160 EUR otrzyma 0 punktów. Kwoty podane w PLN zostaną przeliczone według średniego kursu NBP z dnia otrzymania oferty.

2. Odległość hotelu od miejsca odbywania się imprezy targowej
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie odległość od oferowanego miejsca zakwaterowania, do obiektu, w którym będzie się odbywało wydarzenie E-world energy & water 2020 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy). Odległość powinna zostać podana w metrach (według Google Maps dla trasy samochodowej). Odległość miejsca zakwaterowania nie może być większa niż 25 km od miejsca odbywania się targów. Sposób oceny kryterium:

do 8 km - 10 punktów
do 17 km - 6 punktów
powyżej (nie więcej niż 25 km) - 2 punkty

3. Standard hotelu
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie standard hotelu, który nie może być niższy niż 3 gwiazdki (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com). Sposób oceny kryterium:

3 gwiazdki - 2 punkty
4 gwiazdki - 6 punktów
5 gwiazdek - 8 punktów

Maksymalna ilość punktów przyznana z kryterium ceny wynosi 10 punktów, za kryterium odległości 10 punktów, a za kryterium standardu 8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zleceniodawca zapewnia, że ocena ofert każdego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia przebiega niezależnie. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu zgodnie z przyznaną sumą punktów.

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować każdego z oferentów o wynikach postępowania wyboru wykonawcy usługi. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane drogą mailową do każdego z oferentów oraz zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy oraz w Bazie konkurencyjności.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący tego typu usługi.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strumienna 12

30-609 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48122662544

NIP

6762333430

Tytuł projektu

Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0653/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano wykonawcę:
iTravel Ireneusz Jakuć, ul. Zwycięstwa 104, 75-011 Koszalin

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów:
1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość brutto) – 10 pkt.
2. Odległość hotelu od miejsca odbywania się imprezy targowej – 6 pkt.
3. Standard hotelu – 2 pkt.
Suma punktów: 18,00 pkt.

Cena: 1980,00 PLN
Data wpłynięcia oferty: 30.09.2019 r.
Liczba wyświetleń: 192