Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB - Zapytanie ofertowe 29/POWR/Z042/2019

Data publikacji: 18.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207064

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach technicznych: Dariusz Popiołek, email: dpopiolek@wsb.edu.pl / W sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB.
Kod CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch obszarach: bieżącej działalności oraz w obszarze HR. W ramach wdrożenia zaplanowano następujące działania: analiza przedwdrożeniowa (określenie m.in.: sposobów realizacji wymagań, zakresu prac dodatkowych, koniecznych integracji z innymi systemami, harmonogramu wdrożenia), zakup licencji oprogramowania, wdrożenie dotyczące integracji z systemem finansowo-księgowym, wdrożenie dotyczące przetwarzania informacji i elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie dotyczące portalu pracownia. Ponadto zamówienie obejmuje szkolenie pracowników i administratorów, gwarancję wraz z wsparciem technicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakreśla załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 2 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oprogramowanie zostanie wdrożone w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zakładane etapy prac i okres realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia:
2.1 Analiza przedwdrożeniowa - 2 miesiące,
2.2 Dostarczenie licencji, instalacja systemu - 1 miesiąc,
2.3 Wdrożenie, uruchomienie, integracja, testy – 10 miesięcy,
2.4 Szkolenia – 1 miesiąc.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 oraz załączniku nr 7 do zapytania - wzór umowy - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
3. Wykaz wykonanych usług (wraz z referencjami) – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
4. Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
7. Wzór umowy – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 29/POWR/Z042/2019.
9. Odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEDIG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty, które:
1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) nie zostały odrzucone.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
2.1 Kryterium cena brutto – max 80 pkt. (waga 80%);
Kryterium cena brutto, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem
P=Cn/Co x 80 pkt. gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.
2.2 Kryterium gwarancja – max 20 pkt. (waga 20%) - okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w miesiącach;
Wartość punktowa przyznawana według zasady:
• od 36 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt.,
• powyżej 48 miesięcy – 20 pkt.

Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena brutto + Y pkt. Kryterium gwarancja = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena brutto” oraz kryterium „gwarancja”.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniach z udziału w postępowaniu zostały określone w Zapytaniu ofertowym nr 29/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eq system Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza
data wpłynięcia oferty: 27.09.2019 r. godz. 13:40
Kwota brutto oferty: 430 968,10 zł
Liczba wyświetleń: 329