Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty remontowe i adaptacyjne lokalu - zapytanie ofertowe 1/09/2019

Data publikacji: 18.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2019

Numer ogłoszenia

1206896

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmodyfikowano załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/09/2019 (poszerzono o klauzul informacyjną RODO).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura partnera Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok w godzinach 7.30 – 15.30
2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 03.10.2019 r. do godz. 15.30 w Biurze partnera.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
6. Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Grabowska-Pawilcz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 66 30 141, 792 85 09 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi remontowej i adaptacji lokalu przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku, w którym będzie działał żłobek w ramach projektu „Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy robót remontowych i adaptacyjnych, które umożliwią zorganizowanie miejsca opieki żłobkowej dzieci do lat 3, objęcie opieką dzieci w żłobku umożliwi aktywizację zawodową ich rodziców/opiekunów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:
Część 1 - realizacja usługi remontowej pomieszczeń związanej z szpachlowaniem i malowaniem ścian i sufitów, postawieniem ścianek działowych, montażem drzwi, położeniem glazury, terakoty, paneli, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, prace montażowe w kuchni i łazience, zmiany miejsca montażu grzejników w lokalu przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku o powierzchni 118,67 m2.
Część 2 - realizacja usługi remontowej i adaptacyjnej związanej z uruchomieniem wentylacji mechanicznej oraz dostawą i montażem kurtyny powietrznej w lokalu przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe kody CPV:
45 000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45 000000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania robót: do dnia 04.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - brak powiązań
Załącznik nr 2 - wiedza, doświadczenie i zasoby

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty warunków formalnych:
a) Posiada doświadczenie w realizacji usług remontowych i adaptacyjnych oraz dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do realizacji zamówienia we wskazanym terminie– oświadczenie Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik Nr 2)
b) nie jest powiązany z Zamawiającym lub kapitałowo - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowo z Zamawiającym - Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik Nr 1)
Ocena warunków spełnia-nie spełnia.
Kryteriów premiujących według poniższych wag punktowych:
1. Cena za realizację usługi- 30 pkt.
2. Gwarancja za wykonaną usługę- 30 pkt.

Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację usługi”.
Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, koszty materiałów oraz potrzebnego wyposażenia/sprzętów, realizacja we wskazanym lokalu koszty realizacji usługi oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium gwarancja- maksymalna ilość punktów za kryterium (Go) wynosi 30, przy czym jakość oceniana będzie na podstawie następujących kryteriów:
• Za udzielenie gwarancji – od 0 do 24 miesięcy - 0 pkt.
• Za udzielenie gwarancji – od 25 do 36 miesięcy - 10 pkt.
• Za udzielenie gwarancji – od 37 do 48 miesięcy – 20 pkt.
• Za udzielenie gwarancji – od 49 miesięcy wzwyż – 30 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA

Adres

Magnoliowa 4

15-669 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856630141

NIP

9661610792

Tytuł projektu

Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej

Numer projektu

RPPD.02.02.00-20-0118/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Budowlano-Wykończeniowe
Mróz Jerzy
18-100 Łapy, ul. Wyspiańskiego 15

cena oferty - 54 000 zł brutto
data wpłynięcia oferty - 02.10.2019
Liczba wyświetleń: 272