Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT

Data publikacji: 12.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia

1206013

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 01.06.2019 do 31.03.2021 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik 2019 – styczeń 2021r. Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą w dni realizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z organizacji roku szkolnego. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Łęczu, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku i Szkole Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu.
3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min.
4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na następne 4 tygodnie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
6. Wykonawca musi dysponować osobą bezpośrednio realizującą przedmiot zamówienia, która spełnia łącznie warunki opisane w pkt. 10 każdej części zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w danej części Szczegółowego Opisu Zamówienia realizowane były przez jednego (tego samego) Wykonawcę. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym terminie Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo osoby o kwalifikacjach odpowiadających minimalnym wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. O zastępstwie oraz kwalifikacjach zastępcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed realizacją zajęć (z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem). W razie stwierdzenia, że zastępca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wyrazi zgody na zastępstwo, a Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić realizację zajęć przez inną, spełniającą wymagania kwalifikacyjne, osobę.
8. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Akademii sukcesu” - szczegółowy spis ww. narzędzi i pomocy dydaktycznych Zamawiający zobowiązuje się przekazać co najmniej 7 dni przed realizacją pierwszych zajęć.
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć według zaleceń Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga, by wykonawca stosował się do zasad promocji projektów i informował o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn.
11. Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia musi spełniać kryteria określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, a w szczególności musi dysponować możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego ww. osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań z innych źródeł).
12. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie realizacji zajęć zaistnieją dodatkowe okoliczności powodujące konieczność modyfikacji koncepcji prowadzenia zajęć, szczególnie aby zapobiec ewentualnemu nieosiągnięciu celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób nadzorujących realizację projektu o takiej sytuacji i do wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedniej modyfikacji.
13. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Ze względu na realizację zajęć w tym samym czasie, jedna osoba prowadząca zajęcia może realizować maksymalnie jedną część zamówienia.
14. Warunki płatności – 30 dni po otrzymaniu faktury lub wystawienia rachunku przez Wykonawcę, (w przypadku podmiotów podlegających ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ustawa z dnia 10.10.2002 r. Dz.U. z 2017 poz 847 z późniejszymi zmianami - nie rzadziej niż raz w miesiącu).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w następujący sposób /wg wyboru wykonawcy/:
• pocztą elektroniczną na adres agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl
• osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
• pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 20.09.2019 r. włącznie do godziny 15.00. Liczy się data wpływu - oferty, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/AS/1/BK.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tkaczuk-Jans

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

556112089

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 01.06.2019 do 31.03.2021 r

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie prowadzących zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne matematyczne (150 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – matematycznych, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku, Szkoły Podstawowej w Łęczu i Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu (grupy o różnej liczebności, max. 18 osób w 1 grupie szkoleniowej).
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów siedmiu klas IV – VII (łącznie 15 grup) po 10 godz. dyd. na grupę. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) każdorazowo po 2 godz. dyd. w okresie październik 2019 – styczeń 2021.
Więcej szczegółów w załączniku pn."zapytanie ofertowe".

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne przyrodnicze (150 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – przyrodniczych, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku, Szkoły Podstawowej w Łęczu i Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu (grupy o różnej liczebności, max. 18 osób w 1 grupie szkoleniowej).
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów siedmiu klas IV – VII (łącznie 15 grup) po 10 godz. dyd. na grupę. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) każdorazowo po 2 godz. dyd. w okresie październik 2019 – styczeń 2021.
Więcej szczegółów w załączniku pn."zapytanie ofertowe".

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne językowe (150 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – językowych, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku, Szkoły Podstawowej w Łęczu i Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu (grupy o różnej liczebności, max. 18 osób w 1 grupie szkoleniowej).
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów siedmiu klas IV – VII (łącznie 15 grup) po 10 godz. dyd. na grupę. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) każdorazowo po 2 godz. dyd. w okresie październik 2019 – styczeń 2021.
Więcej szczegółów w załączniku pn."zapytanie ofertowe".

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne ICT (150 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – ICT, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku, Szkoły Podstawowej w Łęczu i Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu (grupy o różnej liczebności, max. 18 osób w 1 grupie szkoleniowej).
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów siedmiu klas IV – VII (łącznie 15 grup) po 10 godz. dyd. na grupę. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) każdorazowo po 2 godz. dyd. w okresie październik 2019 – styczeń 2021.
Więcej szczegółów w załączniku pn."zapytanie ofertowe".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4)
5. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.
Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w okresie październik 2019 - styczeń 2021. Szczegóły w załączniku pn. "zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku pn. "zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku pn. "zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku pn. "zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz
z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy obejmuje wszystkie daniny publiczne (podatki i składki) mające zastosowanie – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również podatek VAT, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej również składki ZUS Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawodawstwem i statusem podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym danej osoby.
4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z uprawnieniem do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia). W przypadku złożenia Oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy złożyć w formie skanu. CV osób bezpośrednio wykonujących zamówienie muszą być podpisane przez te osoby.
6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz
z ich tłumaczeniem na język polski.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
9. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji zajęć.
10. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zgodę osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia, zgodną z załącznikiem nr 3. Przedstawienie zgody nie jest wymagane w sytuacji, kiedy wykonawca składa ofertę wyłącznie w jednej części i sam będzie wykonywać przedmiot zamówienia.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówień znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie beneficjentów;
b) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
c) zmiana osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiany umowy nie wymaga sytuacja, o której mowa w pkt. 5 podpunkt 7 zapytania ofertowego.
d) zmiana liczby godzin przeprowadzonych zajęć, wynikająca z możliwych zmian we wniosku o dofinansowanie wprowadzonych za zgodą IZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4)
5. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie 40% = 40 pkt
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + D
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ____________________________________ x 60
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz CV. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

1.Podkryterium I - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi/młodzieżą
powyżej 5 lat do 7 lat = 2 pkt
powyżej 7 lat do 10 lat = 4 pkt
powyżej 10 lat i więcej = 6 pkt
2.Podkryterium II - doświadczenie metodyczne
powyżej 2 lat do 5 lat = 2 pkt
powyżej 5 lat do 7 lat = 4 pkt
powyżej 7 lat do 9 lat = 6 pkt
powyżej 9 lat i więcej = 8 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:

łączna liczba punktów oferty badanej
Liczba punktów = ____________________________________________________________ x 40
oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie

6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą łączną liczbą punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia sukcesu

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne matematyczne
Na część I zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne przyrodnicze
Na część II zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne językowe (150 godz.)
Na część III zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Hogwart Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Martyna Wojciechowska, ul. Grunwaldzka 105/1, 82-300 Elbląg.
Oferta została złożona w dniu 17.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. CV osoby realizującej przedmiot zamówienia.
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h. Całość zamówienia (150h) – 19.500,00zł brutto.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne ICT (150 godz.)
Na część IV zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Jerzego Dorożko.
Oferta została złożona w dniu 17.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. CV osoby realizującej przedmiot zamówienia.
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h. Całość zamówienia (150h) – 19.500,00zł brutto.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100

Zamawiający skontaktuje się z Oferentami w celu podpisania umowy.
Liczba wyświetleń: 156