Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa telewizora LCD wraz ze stojakiem, stanowiących wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania do badań analizy jakościowej dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2019

Numer ogłoszenia

1205213

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa telewizora LCD wraz ze stojakiem, stanowiących wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania do badań analizy jakościowej dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania i obejmuje zakup oraz dostawę:
W ramach zadania nr 1: telewizora przemysłowego LCD wraz ze stojakiem – 1 szt.
W ramach zadania nr 2: oprogramowania do analizy badań jakościowych- 2 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj.: Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie lub na 2 zadania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa telewizora LCD wraz ze stojakiem, stanowiących wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania do badań analizy jakościowej dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa telewizora LCD wraz ze stojakiem, stanowiących wyposażenie laboratorium projektowania tradingowego (finansowego) oraz oprogramowania do badań analizy jakościowej dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania i obejmuje zakup oraz dostawę:
W ramach zadania nr 1: telewizora przemysłowego LCD wraz ze stojakiem - 1 szt.
W ramach zadania nr 2: oprogramowania do analizy badań jakościowych - 2 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj.: Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie lub na 2 zadania.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 i przedstawia Specyfikację minimalnych wymagań i funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.
Nazwa i kod CPV:
32324600-6 - telewizory cyfrowe
39151100-6 - stojaki
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100-6 - pomoce dydaktyczne
39162110-9 - sprzęt dydaktyczny
39162000-5 - pomoce naukowe

Kod CPV

32324600-6

Nazwa kodu CPV

Telewizory cyfrowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę
3. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00. Miejsce dostawy i rozładunku: w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału postępowanie określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału postępowanie określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Potencjał techniczny

Warunki udziału postępowanie określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału postępowanie określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Warunki zmiany umowy

Warunki udziału postępowanie określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:
1) Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 13/POWR/ZR21/2019 – Formularz oferty,
2) Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 13/POWR/ZR21/2019 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 13/POWR/ZR21/2019– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
4) Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 13/POWR/ZR21/2019 – Zaparafowany wzór umowy dostawy,
5) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu,
2) nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:
KRYTERIUM CENA – max 100 pkt (waga 100%) – cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę. Kryterium cena brutto, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem:
P=Cn/Co x 100 pkt gdzie: P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt za każde z zaoferowanych zadań.
4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.
1) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
2) zasadą uczciwej konkurencji,
3) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku,

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniach określa zapytanie ofertowe nr 13/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 92