Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 – Zapytanie ofertowe nr 14/POWR/ZR21/2019

Data publikacji: 06.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1204970

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kaniecka, e – mail: jkaniecka@wsb.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 295-93-35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Kod CPV: 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia tj.: Przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:
Zadanie 1: Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
- Metodyka edukacji informatycznej z podstawami programowania i kodowania – laboratoria oraz opracowanie programu autorskiego w postaci syllabusa;
Zadanie 2: Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
- Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wykład oraz opracowanie programu autorskiego w postaci syllabusa;
Zadanie 3: Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
- Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ćwiczenia oraz opracowanie programu autorskiego w postaci syllabusa;

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania,
tj.: Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań lub na wszystkie zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in. liczbę grup, liczbę godzin, minimalne wymagalne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe /dydaktyczne dla każdego z zadań, został przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oddalonym maksymalnie do 20 km od siedziby Zamawiającego.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w semestrze zimowym roku akademickiego,
tj. w terminie od 10.2019 r. do 02.2020 r., zgodnie z kalendarzem obowiązującego roku akademickiego oraz planami zajęć.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą dla studentów studiów trybu:
1) Stacjonarnego w dni robocze od środy do piątku. (Zamawiający, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo zaplanowania zajęć dydaktycznych w pozostałe dni robocze);
2) Niestacjonarnego w sobotę – niedzielę. (Zamawiający, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo zaplanowania zajęć dydaktycznych w piątek).
4. Szczegółowe plany zajęć (dni, godziny) zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami z zastrzeżeniem, że decydujący głos w sprawach dotyczących planu zajęć będzie mieć Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – formularz oferty;
2) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia;
3) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
5) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych;
6) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 - zaparafowany wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
7) Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 14/POWR/ZR21/2019 – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
8) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopii dyplomu osoby/osób wskazanych do realizacji zamówienia;
9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) Złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) Nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium „Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych” – 85 pkt (waga 85%)
oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 85 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenionej.
2) Kryterium „Cena brutto za opracowanie syllabusa do zajęć” – 15 pkt ( waga 15%)
oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 15 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenionej.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. kryterium „Cena brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych” + Y pkt. Kryterium „Cena brutto za opracowanie sylabusa do zajęć” = liczba uzyskanych punktów.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. na każde z poszczególnych zadań składające się na przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.:
1) Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
2) Zasadą uczciwej konkurencji;
3) Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
4) Zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 14/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE 1:

Katarzyna Wójcik
ul. Jana III Sobieskiego 57, 42-500 Będzin
- data wpłynięcia oferty - 12.09.2019 r. godz. 09:15;
- Kwota brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 100,00 zł / h
- Cena brutto za opracowanie syllabusa do zajęć: 500,00 zł

ZADANIE 2:

Katarzyna Wójcik
ul. Jana III Sobieskiego 57, 42-500 Będzin
- data wpłynięcia oferty - 12.09.2019 r. godz. 09:15;
- Kwota brutto za 1 godzinę zajęć dydaktycznych: 120,00 zł / h
- Cena brutto za opracowanie syllabusa do zajęć: 500,00 zł

Dla Zadania 3 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 225