Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla studentów Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 26/POWR/Z042/2019

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-09-2019

Numer ogłoszenia

1203525

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów Akademii WSB.
Zamówienie zostało podzielone na części.
Kod CPV:
- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe;
- 60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów Akademii WSB, w ramach projektu „Excellence in Eduction – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów Akademii WSB, w ramach projektu „Excellence in Eduction – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
• ZADANIE nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej.
• ZADANIE nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.
• ZADANIE nr 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla Studentów AWSB – Wydziału Zamiejscowego w Krakowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. Wykonawca może złożyć ofertę
na 1 zadanie, na kilka zadań lub na wszystkie zadania.

Zajęcia teoretyczne dla poszczególnych zadań odbywać się będą pod adresem jn:
• Zadania nr 1 - w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
• Zadanie nr 2 - w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie, tj. ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn;
• Zadanie nr 3 - w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie, tj. ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków.

Część praktyczna kursu musi odbywać się na strzelnicy. Strzelnica winna być oddalona maksymalnie 50 km od miejsca realizacji części teoretycznej (Wykonawca zobowiązany jest Zapewnić uczestnikom kursu dojazd na strzelnicę i z powrotem)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający m.in cel/zakres szkolenia, liczbę grup, liczbę godzin, wymagane efekty kształcenia, zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Kurs powinien zostać zrealizowany w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.
2. Kurs odbywać się będzie w dni robocze oraz weekendy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 26/POWR/Z042/2019.
2. CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
nr 26/POWR/Z042/2019.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 26/POWR/Z042/2019.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 26/POWR/Z042/2019.
5. Zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
nr 26/POWR/Z042/2019.
6. Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 26/POWR/Z042/2019..
7. Klauzulę informacyjną – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 26/POWR/Z042/2019.
8. Kopię certyfikatu/dyplomu/ lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby/ób wskazanych do realizacji zamówienia.
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium „Cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia” – max 75 pkt (waga 75%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 75 pkt
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.

2. Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu/ kursów szkoleń w zakresie strzelania bojowego z broni krótkiej osoby skierowanej do realizacji zamówienia” – max 25 pkt
waga 25%) zostanie ocenione w następujący sposób:

• 2 lata doświadczenia – 0 pkt;
• 3-4 lata doświadczenia – 15pkt;
• Powyżej 4 lat doświadczenia – 25 pkt.

Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt Kryterium „Cena brutto za zrealizowania całości zamówienia” + Y pkt Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu/ kursów szkoleń w zakresie strzelania bojowego z broni krótkiej osoby skierowanej do realizacji zamówienia” = liczba uzyskanych punktów. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu z postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 26/POWR/Z042/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przekracza budżet jaki Zamawiający miał zaplanowany na realizację zadania.
Liczba wyświetleń: 146