Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe nr 22/POWR/Z042/2019

Data publikacji: 27.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2019

Numer ogłoszenia

1203078

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zadanie zostało podzielone na części:
• Zadanie 1 – Metody analizy statystycznej – wykłady;
• Zadanie 2 – Metody analizy statystycznej – ćwiczenia;
• Zadanie 3 – Analiza danych z użyciem języka R – wykłady;
• Zadanie 4 – Analiza danych z użyciem języka R – laboratorium.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oddalonym maksymalnie do 20 km od siedziby Zamawiającego.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w semestrze zimowym roku akademickiego, tj. w terminie od 10.2019r. do 02.2020r.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy, tj. w soboty i niedziele.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający m.in liczbę grup, liczbę godzin oraz minimalne wymagania dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego lub naukowego osób wskazanych do realizacji każdego zadania, zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w semestrze zimowym roku akademickiego, tj. w terminie od 10.2019r. do 02.2020r.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w weekendy, tj. w soboty i niedziele.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznika 2 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 – Formularz oferty.
2. Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 - CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia.
3. Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.
4. Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym.
5. Załącznika nr 6 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 - zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 - zaparafowany wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
7. Załącznika nr 8 do zapytania ofertowego nr 22/POWR/Z042/2019 – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
8. Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu osoby/osób wskazanych do realizacji zamówienia.
9. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:
1) Kryterium „cena brutto za 1 godzinę (45 minut) prowadzenia zajęć dydaktycznych” –
max 100 pkt (waga 100%);
Kryterium cena, gdzie oferty na każde zadanie odrębnie zostaną ocenione przelicznikiem:
P=Cn/Co x 100 pkt
P – liczba otrzymanych punktów na zadanie, Cn – najniższa cena brutto za 1 godzinę (45 minut) prowadzenia zajęć dydaktycznych, Co – cena brutto za 1 godzinę (45 minut) prowadzenia zajęć dydaktycznych oferty ocenianej.
4. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt na każde z poszczególnych zadań składające się na przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.
a. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
b. zasadą uczciwej konkurencji,
c. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
d. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu z postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 22/POWR/Z042/2019 - do pobrania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1
Katarzyna Warzecha
ul. Kotarbińskiego 12, 41-400 Mysłowice
data wpłynięcia oferty: 03.09.2019 r., godz. 10:30
Kwota brutto: 130,00 zł/h

Zadanie 2
Katarzyna Warzecha
ul. Kotarbińskiego 12, 41-400 Mysłowice
data wpłynięcia oferty: 03.09.2019 r., godz. 10:30
Kwota brutto: 110,00 zł/h

Na zadanie 3 oraz zadanie 4 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 193