Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019

Data publikacji: 23.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2019

Numer ogłoszenia

1202520

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych - Justyna Kaniecka, e – mail: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB
Nazwa szkolenia:
Część I – Szkolenie UAVO BVLOS MR 25 kg
Część II - Szkolenie UAVO INS

Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB, w celu nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych przez uczestników/czki projektu w zakresie niniejszego szkolenia oraz nabycia przez uczestników/czki uprawnień instruktorskich INS wpisywanych do Świadectwa Kwalifikacji UAVO.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:
Nazwa szkolenia:
Część I – Szkolenie UAVO BVLOS MR 25 kg
Część II - Szkolenie UAVO INS
2. Termin realizacji szkolenia: od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r.
3. Liczba uczestników: 2 osoby
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/POWR/ZR21/2019

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkolenia: od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Potencjał techniczny

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 10/POWR/ZR21/2019.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 10/POWR/ZR21/2019.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 10/POWR/ZR21/2019.
4. Zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
nr 10/POWR/ZR21/2019.
5. Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 10/POWR/ZR21/2019.
6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj: posiadanych dyplomów/ niezbędne wpisy do rejestrów i ewidencji/ certyfikatów.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie zostały odrzucone.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
2.1. Kryterium „Cena brutto za realizację szkolenia” – max 60 pkt (waga 60 %)
Kryterium cena, gdzie oferty na każde zadanie odrębnie zostaną ocenione przelicznikiem:
P=Cn/Co x 60 pkt
P – liczba otrzymanych punktów na zadanie, Cn – najniższa cena brutto za realizację szkolenia, Co – cena brutto za realizację szkolenia oferty ocenianej.

2.2. Kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji szkolenia część I” – max 20 pkt
(waga 20%), mierzone będzie liczbą przeszkolonych kursantów, tj:
• liczba przeszkolonych kursantów w temacie uzyskania uprawnień UAVO BVLOS – MR 25 kg
w ciągu ostatnich 3 lat od daty terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie:
Wykonawca, za wskazaną 1 przeszkoloną osobę otrzyma 0,1 pkt, tj. (1 kursant – 0,1 pkt) Wykonawca maksymalnie może uzyskać 20 pkt – 200 osób.

Uwaga !
Punkty za dane kryterium przyznawane będą wyłącznie po wskazaniu minimum 6 osób.

2.3. Kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji szkolenia część II” –
max 20 pkt - (waga 20%), mierzone będzie liczbą przeszkolonych kursantów, tj:
• liczba przeszkolonych kursantów w temacie uzyskania uprawnień UAVO INS w ciągu ostatnich 3 lat od daty terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie:
- Wykonawca, za wskazaną 1 przeszkoloną osobę otrzyma 0,5 pkt, tj. (1 kursant – 0,5 pkt)
Wykonawca może uzyskać łącznie 20 pkt, tj: Zamawiający będzie oceniał osobno doświadczenie każdego z dwóch wskazanych trenerów. Poszczególne osoby będą otrzymywały punkty zgodnie z powyższym opisem, następnie przyznane punkty wskazanych trenerów będą sumowane: PT1 + PT2

Uwaga !
Punkty za dane kryterium przyznawane będą wyłącznie po wskazaniu minimum 4 osób przez każdego z trenerów.

Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt „Kryterium cena brutto za realizację szkolenia” + Y pkt „Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji szkolenia część I” + Z pkt „Kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji szkolenia część II” = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

Wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 10/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LTA Design Przemysław Tomków
ul. Stalmacha 4/9, 44-103 Gliwice
data wpłynięcia oferty: 02.09.2019 r. godz. 08:10
Kwota brutto: 24 640,00 zł
Liczba wyświetleń: 225