Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Data publikacji: 09.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2019

Numer ogłoszenia

1200081

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w: siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu, ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, sekretariat, w terminie do dnia 21.08.2019 r., do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: „Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu”. Nie otwierać przed dniem 21.08.2019 r., godz. 10:30

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Klimek, Leszek Dusik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

242751512

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych w budynku obróbki osadu na obiekcie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, instalacją elektryczną zasilającą i sterowniczą oraz armaturą i urządzeniami transportującymi ( przenośnik ślimakowy wałowy) osad odwodniony do istniejącej instalacji przetwarzania osadów ( odprowadzenie w istniejący przenośnik ślimakowy podający osady na instalację przetwarzania osadów w nawóz).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Sierpc

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie przepustowości istniejącego węzła zagęszczania osadów ściekowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej wirówki do odwadniania osadów ściekowych w budynku obróbki osadu na obiekcie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, instalacją elektryczną zasilającą i sterowniczą oraz armaturą i urządzeniami transportującymi ( przenośnik ślimakowy wałowy) osad odwodniony do istniejącej instalacji przetwarzania osadów ( odprowadzenie w istniejący przenośnik ślimakowy podający osady na instalację przetwarzania osadów w nawóz). W okresie maximum dwóch miesięcy przed montażem wirówki przez Wykonawcę, należy wykonać projekt techniczny który będzie mógł być dopiero realizowany po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Instalacja musi być dostosowana gabarytowo do wymiarów istniejącego budynku obróbki osadu oraz istniejących instalacji. Wymiary gabarytowe budynku w świetle: długość – 12,65 m, szerokość – 7,90 m, wysokość – 3,98 m. Dostawca musi dokonać oględzin budynku przed realizacją zamówienia i wykonaniem dokumentacji projektowej.
Montaż odbywał się będzie w czynnym obiekcie i przy montażu wirówki należy ograniczyć do minimum przerwy w pracy istniejącej wirówki. Każdą przerwę należy w trzydniowym wyprzedzeniem uzgodnić z kierownikiem oczyszczalni.
2. Wymagania dotyczące urządzeń opisano w ustępie 2 rozdziału III zapytania ofertowego.

Kod CPV

42996900-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do obróbki osadów

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie robót – z dniem podpisania umowy
2. Zakończenie robót – 30.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wirówki dekantacyjnej o wartości co najmniej 800.000 zł netto,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł,

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, jeżeli:
1) zmiana nie będzie stanowiła istotnej zmiany postanowień zawartej umowy,
2) zmiana będzie stanowiła istotną zmianę postanowień zawartej umowy, o ile nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy i zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków zamiany:
a) terminów wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w części IV zapytania ofertowego o czas trwania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót z powodu:
i. przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jeżeli te przyczyny miały wpływ na wykonywanie umowy,
ii. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy,
iii. działania sił natury uniemożliwiających prowadzenie robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
iv. niezależnych od żadnej ze stron działań osób trzecich uniemożliwiających prowadzenie robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii) wartość zmiany nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania)
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI zapytania,
3) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
b) szczegółowy opis rozwiązań technicznych opisanych w kryterium JAKOŚĆ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydują kryteria oceny ofert:
1) „cena” (C) – do 70 punktów,
2) „Jakość” (J) – do 30 punktów
2. Ocenie w kryterium „cena” podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór:
C = (n:w) x 70 gdzie:
C - ilość punktów zdobyta przez ofertę w kryterium „cena”
n – cena brutto najniższa z przedłożonych ofert,
w - cena brutto oferty badanej,
3. Ocenie w kryterium „jakość” zostaną poddane następujące parametry funkcjonalno – użytkowe oferowanego urządzenia:
1) Grubość płaszcza bębna nie mniejsza niż 25 mm.
2) Tuleje wylotowe łatwo wymienialne, o twardości minimum 3000 według skali Vickers.
3) Zgarniacz w części wyrzutowej osadu z napędem max 0,4 kW do czyszczenia komory wyrzutu, w celu zapewnienia czystości komory oraz mniejszego zużycia energii elektrycznej przez napęd główny.
4) W celu łatwej eksploatacji wymagana jest budowa segmentowa wirówki – obudowa podzielona na trzy łatwo dostępne (otwierane) segmenty – część dolotowa osadu, część osłaniająca bęben, część wylotowa osadu. Pokrywy muszą zapewniać szybki dostęp do każdej z tych części maszyny, w celach eksploatacyjnych i serwisowych, bez konieczności otwierania całej obudowy.
Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy opis rozwiązań technicznych opisanych w ust. 3 punkt 1-4.
Wykonawca za spełnienie wszystkich opisanych w ust. 3 punkt 1-4 parametrów otrzyma 30 punktów.
W przypadku niespełnienia chociażby jednego z wymienionych kryteriów Wykonawca otrzyma 0 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów w bilansie (C+J), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
4) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe;
7) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);;
8) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
9) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
14) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
16) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 15);
17) wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" SP. Z O.O. W SIERPCU

Adres

Konstytucji 3 Maja 48

09-200 Sierpc

mazowieckie , sierpecki

NIP

7760000593

Tytuł projektu

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0139/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VOLTORIA CONSULTING Włodzimierz Dojniak, ul. Warszawska 4/2, 09-402 Płock,
data wpłynięcia oferty: 21.08.2019 r.
cena oferty netto: 787 900,00 PLN,
cena oferty brutto: 969 117,00 PLN
Liczba wyświetleń: 274