Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych dla studentów kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2019

Numer ogłoszenia

1199428

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z dniem 12.08.2019 R. wprowadza się następujące zmiany w zapytaniu ofertowym nr 5/POWR/ZR21/2019
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 – Specyfikacja minimalnych i wymaganych funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia, Zadanie 1, poz. 14, który otrzymuje nowe brzmienie Lego DUPLO - STEAM PARK lub rozwiązanie równoważne. Zestaw klocków przeznaczonych dla dzieci w wiek: 3 - 5 lat, zestaw składający się z co najmniej 295 elementów, 8 dwustronnych kart inspiracji i 16 modeli do budowy.
2. Termin składania ofert – 16 sierpnia 2019 r.
W uwagi na wprowadzone zmiany w treści przedmiotu zamówienia, oprócz załącznika nr 1 uległy również zmianie następujące dokumenty: Zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 oraz Załącznik nr 2 a do zapytania ofertowego. Udzielona odpowiedź oraz zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08:00–16:00). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych dla studentów kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania i obejmuje zakup oraz dostawę :
ZADANIE 1 : Pomoce dydaktyczne przeznaczone do zajęć: Metodyka edukacji informatycznej
z podstawami programowania i kodowania, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, Metodyka zajęć technicznych, Komunikacja wspomagająca i alternatywna.
ZADANIE 2: Pomoce dydaktyczne przeznaczone do zajęć: Metodyka edukacji, informatycznej z podstawami programowania i kodowania, Metodyka zajęć technicznych. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych dla studentów kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, który przedstawia specyfikację minimalnych i wymaganych funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego - do pobrania.
12.08.2019 - do pobrania_po zmianie.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00. Miejsce dostawy i rozładunku/montażu: w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:
1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 - Formularz oferty – Specyfikacja minimalnych i wymaganych funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia - po zmianie z dnia 12.08.2019r.
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.
4. Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 5/POWR/ZR21/2019 – Zaparafowany wzór umowy dostawy.
6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty:
1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) nie zostały odrzucone.
2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium cena:
Kryterium cena brutto oferty – max 100 pkt. (waga 100%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 100 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych złożonych ofert, Co – cena brutto oferty ocenianej.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każde z zaoferowanych zadań.
4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.
1) Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
2) Zasadą uczciwej konkurencji;
3) Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
4) Zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 5/POWR/ZR21/2019 - do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1
part – AD Artur Dyrda
Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański
data wpłynięcia oferty - 14.08.2019 r. godz. 13:05
kwota brutto: 30 969,31 zł / kwota netto: 25 228,03 zł

Zadanie 2
Aktywnie w szkole Michał Grandyberg
Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki
data wpłynięcia oferty - 13.08.2019 r. godz. 15:30
kwota brutto: 14 034,30 zł / kwota netto: 11 410,00 zł
Liczba wyświetleń: 291