Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej (dopuszcza się wyłącznie lokomotywę fabrycznie nową)

Data publikacji: 09.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1199031

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 26.09.2019 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE PO-TENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 26.09.2019
Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Za-mawiającego w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosys-temowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodal-nych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu opinii prawnej, pragnie udzielić następujących od-powiedzi na zadane pytania. Szczegóły odpowiedzi w komunikacie zamieszczonym do ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert:
W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania tłumaczeń przez potencjalnych oferentów oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przy-stąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 10.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach uję-tych w zapytaniu ofertowym w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9.15.

Komunikat z dnia 20.09.2019 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE PO-TENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.09.2019
Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Za-mawiającego w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosys-temowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodal-nych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następują-cych odpowiedzi na zadane pytania. Szczegóły odpowiedzi w komunikacie zamieszczonym do ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert:
W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 03.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 03.10.2019 roku o godz. 9.15.Komunikat z dnia 03.09.2019 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE PO-TENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019
Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 20.08.2019 r. oraz 21.08.2019 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosys-temowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodal-nych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
Zmiana terminu składania ofert:
W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 23.09.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 23.09.2019 roku o godz. 9.15.
Pełną treść komunikatu publikujemy w sekcji "Pytania i wyjaśnienia".

Komunikat z dnia 22.08.2019 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.08.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, tj. Wykonawca może zaoferować przedmiot oferty o parametrach lepszych lub równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdziału 2 zapytania ofertowego. Ponadto Zamawiający pragnie dodać, iż zgodnie z zapisami Rozdziału 2 zapytania ofertowego, Zamawiający nie wymaga określenia mocy maksymalnej lokomotywy. W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczących przesłania geometrii toru Zamawiający uważa, iż przedmiotowe zapytanie nie ma związku z zapytaniem ofertowym. Pełną treść komunikatu publikujemy w sekcji "Pytania i wyjaśnienia".

Komunikat z dnia 12.08.2019 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – UPUBLICZNIE-NIE EDYTOWALNEJ WERSJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.08.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, przychyla się do prośby i publikuje edytowalną treść zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona zgodnie z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego postepowania:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
 Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
 dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
 oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – lokomotywą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
 dowody potwierdzające należyte wykonania dostawy, np. referencje od dwóch podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
 pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”, postępowanie nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kinga.adamska@laude.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Adamska-Dąbrowska: +48 512225345 e-mail: kinga.adamska@laude.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 512225345

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczona lokomotywa ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczona lokomotywa ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczona lokomotywa ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
Niezbędne wyposażenie:
Zamawiający wymaga dostarczenia lokomotywy wyłącznie fabrycznie nowej tj. zbudowanej z fabrycz-nie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.
Winna posiadać m.in.:
 systemy bezpieczeństwa wymagane przepisami na terenie Polski i Europy
 system zasilania – DC 3kV, AC 25 kV 50Hz, AC 15kV 16,7Hz.
 układ osi Bo’-Bo’
 tłumienie drgań
 haki cięgłowe o zwiększonej wytrzymałości 1500 kN
 sprzęgi o zwiększonej wytrzymałości 1350 kN
 kabinę maszynisty spełniająca normy bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Parametry urządzenia:
 rozstaw toru 1435 mm
 system zasilania oraz skrajnia- zgodny z infrastrukturą kolejową w Polsce i Europie
 wózki odpowiadające wymaganiom UIC w zakresie bezpieczeństwa jazdy i własności dynamicznych
 moc min DC 6000 kW, AC 6400 kW.
 siła pociągowa - 300 kN
 zdolność prowadzenia składów o masie ok 3200 t bez masy lokomotywy
 liczba osi – 4
 nacisk na oś – 22,5t /oś wg EN 15528:2015
 maksymalna masa – 90 t wg EN 15528:2008
 długość pojazdu ze zderzakami –max. 18 980 mm
 szerokość pojazdu– max. 3012 mm pomiędzy poręczami
 minimalny promień łuku – 80 m
 hamulec postojowy sprężynowy na każdym wózku
 hamulce tarczowe
 hamulec elektrodynamiczny z rekuperacją
 licznik zużycia prądu zgodny z europejskimi i polskimi normami
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:
Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczoną lokomotywą wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych:
 Ogólne rysunki lokomotywy oraz urządzeń na nią się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć
 zatwierdzona Dokumentacja Systemu Utrzymania lokomotywy zatwierdzona przez producenta jako gwaranta,
 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru,
 Instrukcje obsługi, konserwacji i napraw, kartę cyklu przeglądowo-naprawczego, cykl napraw wszystkich podzespołów które nie będą zgodne z cyklem wyznaczonym w DSU
 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na lokomotywę (jej poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną Dokumentację, a także rękojmi na lokomotywę, na okres 24 miesięcy oraz 60 miesięcy na konstrukcję nośną pudła, w tym ostoi oraz ramy wózków,
 zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu lokomotywy w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Rumunii.
 inne dokumenty mogące mieć wpływ na prawidłową bieżącą eksploatację, tj:
 Raport z nadania numeru EVN, w tym odniesienie wpisu do NVR,
 Instrukcja obsługi dla maszynisty,
 Świadectwo ukończenia produkcji,
 Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK,
 Dokument potwierdzający weryfikację oraz deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego,
 Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z TSI,
 Dokumenty potwierdzające legalizację zbiorników sprężonego powietrza,
 Protokoły pomiarów zestawów kołowych (dokumenty z produkcji przewidziane w dokumentacji).

Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na ję-zyk polski (jeśli dotyczy).

Kod CPV

34611000-3

Nazwa kodu CPV

Lokomotywy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: stacja kolejowa Sosnowiec Dańdówka, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie. Dostawa odbędzie się na warunkach CPT Incoterms 2010. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lokomotywy składającej się na przedmiot zamówienia.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lokomotywy składającej się na przedmiot zamówienia po jej dostawie do miejsca przeznaczenia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
- kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
- zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
- oferowana cena (80%)
- termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Tytuł projektu

Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0028/18-00

Inne źródła finansowania

Zakupione lokomotywy będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18).
Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANA OFERTA:
1) SIEMENS MOBILITY GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen-Perlach, Niemcy, data wpłynięcia 10.10.2019, cena 3.810.000,00 brutto Euro.
Liczba wyświetleń: 402