Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj. - Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca - Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne

Data publikacji: 02.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-08-2019

Numer ogłoszenia

1199000

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres pralnia.perfekt@neostrada.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pralnia.perfekt@neostrada.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Jaszcz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 503-717-154

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.

1. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca

• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 110 kg, 1 szt.
• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 57 kg, 2 szt.
• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 8 kg, 2 szt.
• Suszarka bębnowa o załadunku 33kg, 1 szt.

2. Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne

• Wytwornica pary, 1 szt.
• System odzysku wody, 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca oraz Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.

1. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca

• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 110 kg, 1 szt.
• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 57 kg, 2 szt.
• Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 8 kg, 2 szt.
• Suszarka bębnowa o załadunku 33kg, 1 szt.

2. Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne

• Wytwornica pary, 1 szt.
• System odzysku wody, 1 szt.

Kod CPV

42716100-9

Nazwa kodu CPV

Instalacje piorące

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie sie dostawę Przedmiotu Zamówienia): maksymalnie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia złożenia zamówienia na dostawę Przedmiotu Zamówienia u wyłonionego Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający kierować sie będzie następującymi kryteriami.

1) Cena (waga: 80%). Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Oferent składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu Ofertowym.
Punktacja za kryterium Cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
C = najniższa cena spośród zaproponowanych ofert : (iloraz) przez cenę badanej oferty x (iloczyn) 80%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2 ) Termin realizacji zamówienia (waga: 20%). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu realizacji zamówienia podanego przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Przyznawane będą wartości punktowe wg następujących zasad:
- do 7 dni: 20 pkt;
– od 7 – do 14 dni: 10 pkt;
– powyżej 14 dni: 0 pkt;
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 20 pkt. Punktacja za Termin realizacji zamówienia będzie obliczona na podstawie wzoru:
R= liczba punktów uzyskanych przez oferenta : (iloraz) przez maksymalna liczbę 20 pkt x (iloczyn) 20%.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Termin realizacji dostawy jest liczony od dnia podpisania umowy na dostawę Przedmiotu Zamówienia, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

3) Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Termin realizacji zamówienia” zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa dla Oferenta:
X=C+R, gdzie
− X oznacza sumę punktów uzyskana przez Oferenta w ramach kryteriów
wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji zamówienia”, „Warunki serwisu”;
• − C oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Cena”;
• − R oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia ”;

Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z l i c z b a uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższa liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT" MICHAŁ JASZCZ

Adres

Drzewicka 17

66-470 Kostrzyn nad Odrą

lubuskie , gorzowski

Numer telefonu

503-717-154

NIP

5992738242

Tytuł projektu

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem w pralni Perfekt rozwiązań z obszaru recyklingu wody. niskoemisyjnej technologii prania oraz kompleksowego systemu zarządzania pralnią.

Numer projektu

POIR.02.03.01-08-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Profitrade Paweł Brzozowski, ul. Klonowa 84, 05-240 Tłuszcz. Data wpływu: 12.08.2019. Cena: 422 315,00 zł netto (Oferta dot. Część 1 - Linia Piorąco-susząca)
2. Sovrana Polska Sp.J. M.Szastak, R.Kaim, ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz. Data wpływu: 12.08.2019. Cena: 409 156,00 netto (Oferta dot. Część 2 - Urządzenia techniczne)
Liczba wyświetleń: 236