Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019

Data publikacji: 02.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1198935

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

14.08.2019r.
W związku z tym, że przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nie wskazuje na konieczność stosowania technologii Microsoft do tworzenia aplikacji oraz nie obejmuje swym zakresem wdrożenia rozwiązania Business Intelligence – z dniem 14.08.2019 r. Zamawiający wprowadza zmianę do zapytania ofertowego w pkt.VI Warunki udziału w postępowaniu ust.1 pkt.1.2 usuwając dotychczasowy zapis w postaci: „w zakresie posiadanych uprawnień – posiadają certyfikaty Microsoft Gold/Silver Certified Partner z zakresu: Data Platform, Application Development, Business Intelligence;”
Zamawiający jednocześnie informuje, że wydłużył termin składania ofert do dnia 16.09.2019 r.
Pozostałe treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany w zapytaniu ofertowym są wiążące dla Wykonawców. Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 – po uwzględnieniu zmian do pobrania w załączeniu do ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach technicznych Dariusz Popiołek, email: dpopiolek@wsb.edu.pl ; w sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch obszarach: bieżącej działalności oraz w obszarze HR. W ramach wdrożenia zaplanowano następujące działania: analiza przedwdrożeniowa (określenie m.in.: sposobów realizacji wymagań, zakresu prac dodatkowych, koniecznych integracji z innymi systemami, harmonogramu wdrożenia), zakup licencji oprogramowania, wdrożenie dotyczące integracji z systemem finansowo-księgowym, wdrożenie dotyczące przetwarzania informacji i elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie dotyczące portalu pracownika.
Kod CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch obszarach: bieżącej działalności oraz w obszarze HR. W ramach wdrożenia zaplanowano następujące działania: analiza przedwdrożeniowa (określenie m.in.: sposobów realizacji wymagań, zakresu prac dodatkowych, koniecznych integracji z innymi systemami, harmonogramu wdrożenia), zakup licencji oprogramowania, wdrożenie dotyczące integracji z systemem finansowo-księgowym, wdrożenie dotyczące przetwarzania informacji i elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie dotyczące portalu pracownika.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, stanowiący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - do pobrania. Załącznik nr 2 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oprogramowanie zostanie wdrożone w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zakładane etapy prac i okres realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia:
2.1 Analiza przedwdrożeniowa - 2 miesiące,
2.2 Dostarczenie licencji, instalacja systemu - 1 miesiąc,
2.3 Wdrożenie, uruchomienie, integracja, testy – 10 miesięcy,
2.4 Szkolenia – 1 miesiąc.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Potencjał techniczny

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
2. SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
3. Wykaz wykonanych usług – Zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
4. Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – Zał. nr 4 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 5 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych – Zał. nr 6 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
7. Wzór umowy – Zał. nr 7 do zapytania ofertowego nr 18/POWR/Z042/2019.
9. Odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEDIG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni złożone oferty pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania ofertowego a także spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
2. Ocenie będą podlegały oferty złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz oferty, które nie zostały odrzucone.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
3.1 Kryterium cena brutto – max 80 pkt (waga 80%)
Kryterium cena brutto, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem
P=Cn/Co x 80 pkt gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.
3.2 Kryterium gwarancja – max 20 pkt (waga 20%) - okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w miesiącach
Wartość punktowa przyznawana według zasady:
• od 36 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt,
• powyżej 48 miesięcy – 20 pkt
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena brutto + Y pkt. Kryterium gwarancja = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena brutto” oraz kryterium „gwarancja”.

Wykluczenia

Wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zapytanie ofertowe nr 18/POWR/Z042/2019 - do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na błędy w treści zapytania ofertowego, tj. Zamawiający nie wskazał pola na złożenie oświadczenia dot. deklarowanego okresu udzielanej gwarancji przez Wykonawców. Okres udzielanej gwarancji na oprogramowanie stanowił kryterium oceny ofert.
W związku z powyższym Zamawiający nie mógł dokonać oceny i porównania złożonych ofert, tym samym nie mógł rozstrzygnąć postępowania.
Liczba wyświetleń: 686