Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Suchej

Data publikacji: 02.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

1198792

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 09.08.2019 r. (liczy się data wpływu), za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: zlop.lepszejutro@gmail.com , temat wiadomości: „Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Suchej”
- poczty tradycyjnej lub kuriera– wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Suchej"
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw.
Biuro ZLOP czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.lepszejutro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 835 435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy - Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze - Suchej w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra, Zielona Góra - Nowe Miasto, Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, Gmina Świdnica, Gmina Zabór, Jeleniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Suchej -Zadanie 3. Integracja Społeczna w ramach projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przedmiot zamówienia

Opiekun PAS-Z będzie odpowiadał za:
1. Rekrutację podstawowych uczestników projektu oraz otoczenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kryteriów kwalifikowalności;
2. Ustalenie i ewaluację potrzeb uczestników projektu;
3. Indywidualizację i podmiotowe podejście do każdego uczestnika;
4. Sporządzenie diagnoz społeczno-zawodowych uczestników;
5. Prowadzenie dokumentacji planistycznej i wykonawczej Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz przekazywanie dokumentacji do Biura Projektu;
6. Planowanie i prowadzenie działań integracyjnych i innych według zdiagnozowanych potrzeb;
7. Przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo dla uczestników projektu;
8. Planowanie i odbiór do Punktu AS-Z zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz drobnego sprzętu i wyposażenia zgodnie z procedurami zamówień oraz wytycznymi w tym zakresie;
9. Przesyłanie materiałów graficznych (zdjęcia) i krótkich informacji do publikacji - zgodnie z wytycznymi edytorskimi;
10. Współpracę z reprezentantami sołectw, instytucji ( w tym z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej) i organizacjami społecznymi;
11. Współdziałanie z Klubem Integracji Społecznej ZLOP oraz ze specjalistami projektu;
12. Współpracę z kadrą projektu w zakresie zadań realizowanych w ramach -Zadania 3. Integracja Społeczna projektu "Lepsze jutro II".

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Czas pracy: średnio 20 godzin tygodniowo.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres zatrudnienia: od 014.08.2019 r. do 31.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

I. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki:
– wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne,
– 2 letnie doświadczenie pedagogiczne.
II. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów ( Życiorys (CV), dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe).

Dodatkowe warunki

Wykonawca przedmiotu zamówienia powinny spełniać poniższe warunki:
1) nie są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
2) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie, z uwzględnieniem zadania, na które składana jest oferta.
Oświadczenie - załącznik nr 1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (CV),
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
3.Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
4.Oferta kandydata -załącznik nr 1,
5.Oświadczenie – załącznik nr 2,
6.Oświadczenie RODO – załącznik nr 3,
7.Załacznik nr 4 do oferty Opiekuna PASZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższego kryterium (znaczenia), na podstawie danych wynikających z oferty cenowej Wykonawcy.
W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty za zadanie
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej za zadanie

Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Ofercie Kandydata - załącznik nr 1 niniejszego Zapytania.
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stanowiącą sumę cen składowych.
Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100 pkt.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 163