Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa rdzeni magnetycznych, żywicy i przewodów miedzianych

Data publikacji: 27.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2019

Numer ogłoszenia

1197887

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.08.2019 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rdzeni magnetycznych, żywicy i przewodów miedzianych:
Część 1)
10 sztuk: rdzeń nanokrystaliczny amorficzny - komplet dwóch rdzeni typu „U” o następujących parametrach: pole przekroju rdzenia 22 - 24cm2, okno uzwojenia: 40-45cm2, o parametrach nie gorszych niż typ AMCC-1000 lub typ UMCCC-1000 lub odpowiednik.
Część 2)
10 sztuk: rdzeń nanokrystaliczny amorficzny - komplet dwóch rdzeni typu „U” o następujących parametrach: pole przekroju rdzenia 10 - 12cm2, okno uzwojenia: 28-31cm2, o parametrach nie gorszych niż typ AMCC-400 lub typ UMCCC-400 lub odpowiednik.
Część 3) 30 sztuk: rdzeń kubkowy z proszku żelaza o następujących parametrach: wymiary 150x50 mm, materiał ferromagnetyczny o parametrach gęstość 6.04g/cm3, przenikalność względna (40mT): 32, indukcja nasycenia: 1.65T, natężenie pola koercji: 4.5A/cm, straty w rdzeniu (0,1T ; 1 kHz): 32 μWs/cm³, jak typ HaKRon PA2 lub odpowiednik, parametry rdzenia kubkowego nie gorsze niż typ VA00094.K lub odpowiednik.
Część 4) 12 sztuk: rdzeń pierścieniowy z proszku żelaza o następujących parametrach: wymiary 150x30 mm. materiał ferromagnetyczny o parametrach gęstość 6.04g/cm3, przenikalność względna (40mT): 32, indukcja nasycenia: 1.65T, natężenie pola koercji: 4.5A/cm, straty w rdzeniu (0,1T ; 1 kHz): 32 μWs/cm³, nie gorsze niż dla materiału typ HaKRon PA2 lub odpowiednik, parametry rdzenia pierścieniowego nie gorsze niż typ VA00100.K lub odpowiednik.
Część 5)
180kg: żywica epoksydowa wraz z utwardzaczem do zalewania elementów elektrycznych, klasa termiczna: 180°C. kolor: czarna, twardość w skali SHORE – D: 88, o parametrach nie gorszych niż typ ultifil 2001-810STB lub odpowiednik.
Część 6)
90 kg: przewód profilowy miedziany, emaliowany o następujących parametrach: wymiary 20x2 mm, klasa izolacji H, parametry nie gorsze niż typ W200 Grad 2 lub odpowiednik, zgodny z normą IEC 60317-29.
Część 7)
75 kg: przewód nawojowy wielożyłowy z emaliowanego drutu miedzianego o średnicy pojedynczego przewodu 0,1mm, ilość żył: 5800, kształt prostokątny o wymiarach 11,5-12mm x 7,5-8mm, w izolacji z przędzy polimerowej (nylon), o parametrach nie gorszych niż typ RUPALIT V155 5800x0,1 lub odpowiednik.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa rezystorów mocy oraz warystorów:
Część 1)
10 sztuk: rdzeń nanokrystaliczny amorficzny - komplet dwóch rdzeni typu „U” o następujących parametrach: pole przekroju rdzenia 22 - 24cm2, okno uzwojenia: 40-45cm2, o parametrach nie gorszych niż typ AMCC-1000 lub typ UMCCC-1000 lub odpowiednik.
Część 2)
10 sztuk: rdzeń nanokrystaliczny amorficzny - komplet dwóch rdzeni typu „U” o następujących parametrach: pole przekroju rdzenia 10 - 12cm2, okno uzwojenia: 28-31cm2, o parametrach nie gorszych niż typ AMCC-400 lub typ UMCCC-400 lub odpowiednik.
Część 3) 30 sztuk: rdzeń kubkowy z proszku żelaza o następujących parametrach: wymiary 150x50 mm, materiał ferromagnetyczny o parametrach gęstość 6.04g/cm3, przenikalność względna (40mT): 32, indukcja nasycenia: 1.65T, natężenie pola koercji: 4.5A/cm, straty w rdzeniu (0,1T ; 1 kHz): 32 μWs/cm³, jak typ HaKRon PA2 lub odpowiednik, parametry rdzenia kubkowego nie gorsze niż typ VA00094.K lub odpowiednik.
Część 4) 12 sztuk: rdzeń pierścieniowy z proszku żelaza o następujących parametrach: wymiary 150x30 mm. materiał ferromagnetyczny o parametrach gęstość 6.04g/cm3, przenikalność względna (40mT): 32, indukcja nasycenia: 1.65T, natężenie pola koercji: 4.5A/cm, straty w rdzeniu (0,1T ; 1 kHz): 32 μWs/cm³, nie gorsze niż dla materiału typ HaKRon PA2 lub odpowiednik, parametry rdzenia pierścieniowego nie gorsze niż typ VA00100.K lub odpowiednik.
Część 5)
180kg: żywica epoksydowa wraz z utwardzaczem do zalewania elementów elektrycznych, klasa termiczna: 180°C. kolor: czarna, twardość w skali SHORE – D: 88, o parametrach nie gorszych niż typ ultifil 2001-810STB lub odpowiednik.
Część 6)
90 kg: przewód profilowy miedziany, emaliowany o następujących parametrach: wymiary 20x2 mm, klasa izolacji H, parametry nie gorsze niż typ W200 Grad 2 lub odpowiednik, zgodny z normą IEC 60317-29.
Część 7)
75 kg: przewód nawojowy wielożyłowy z emaliowanego drutu miedzianego o średnicy pojedynczego przewodu 0,1mm, ilość żył: 5800, kształt prostokątny o wymiarach 11,5-12mm x 7,5-8mm, w izolacji z przędzy polimerowej (nylon), o parametrach nie gorszych niż typ RUPALIT V155 5800x0,1 lub odpowiednik.

Kod CPV

31162000-9

Nazwa kodu CPV

Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
Zamówienie musi zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Oferty o dłuższym okresie dostawy od dnia złożenia zamówienia nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

1. Istnieje możliwość udzielenia Dostawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. Udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w niniejszym ust. jest możliwie jedynie w przypadku, gdy zmiana Dostawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Jednocześnie czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekroczyć 3 lat.
3. Zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, można wprowadzić o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda część niniejszego zapytania ofertowego będzie rozpatrywana pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AET Sp.z o.o. Sp. K ,ul. Wysocka 48, 63-400 Ostrów Wlkp.
Oferta wpłynęła 02.08.2019r.
Poz. 1 Cena 4790zł netto
Poz. 2 Cena 2430zł netto
Poz. 5 Cena 6930 zł netto,
Poz.7 Cena 178 zł / kg netto
Synflex Elektro Polska Sp.z o.o. ul. Grodziska 93 Stara wieś 05-830 Nadarzyn
Oferta wpłynęła 02.08.2019r.
Poz. 6 Cena 37,23zł /kg
Na poz. 3,4 ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 226