Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”

Data publikacji: 25.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2019

Numer ogłoszenia

1197556

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4 (pokój 306) z dopiskiem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne” i opisem „Nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 r. godz. 12:15”.
2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo oraz słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4 (pokój 306), 78-600 Wałcz.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Sobczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 723 423 347

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Wałcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne. Szczegółowy zakres zadania, nad którym pełniony będzie nadzór inwestorski został określony za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Zakres obowiązków i czynności wykonawcy szczegółowo opisano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 listopada 2020.
Termin ten jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu wykonywania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym, w zależności od potrzeb, może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) lub wykonuje, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 90.000,00 (brutto) każda usługa (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej 90.000,00 zł brutto dotyczy części umowy wykonanej przed upływem terminu składania ofert), polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego obejmujących swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana;
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykaz usług (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i zarządzaniu co najmniej jedną robotą budowlaną (od początku wykonywania robót do ich zakończenia) spełniającą warunek opisany w pkt 3 lit. a),
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) załącznik nr 1 – formularz oferty;
2) załącznik nr 4 – wykaz usług;
3) załącznik nr 5 – wykaz osób.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

cena najniższej oferty podlegającej ocenie
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryterium.

Wykluczenia

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU

Adres

Bydgoska 50

78-600 Wałcz

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

67 250 01 87

Fax

67 250 01 87

NIP

7651597178

Tytuł projektu

Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne

Numer projektu

RPZP.09.08.00-32-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Inwestycyjna Terra sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 02.08.2019 r.
Cena: 109 998,90 zł
Liczba wyświetleń: 133