Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu, dotyczących opracowania jednolitego modelu praktyk morskich w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich”

Data publikacji: 26.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2019

Numer ogłoszenia

1197547

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres mailowy sekretariatDEM@mgm.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariatDEM@mgm.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Dziurla, Martyna Huszcza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 583 8640

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie jednolitego modelu praktyk w ramach projektu PO WER pt.: „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich”, w szczególności wypracowanie procedur i dokumentacji związanych z realizacją projektu, w tym: sposobu prefinansowania projektu, rozliczania, sposób przepływu środków finansowych pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu (m.in. umów, regulaminów, wzorów sprawozdań oraz dokumentacji księgowej).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie jednolitego modelu praktyk morskich dla uczelni morskich

Przedmiot zamówienia

Opracowanie jednolitego modelu praktyk w ramach projektu PO WER
pt.: „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich”, w szczególności:
- wypracowanie procedur i dokumentacji związanych z realizacją projektu, w tym: sposób prefinansowania projektu, rozliczania, sposób przepływu środków finansowych pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa;
- opracowanie wzorów dokumentacji projektowej, w tym:
wzór umowy z uczelniami na realizację i finansowanie projektu, wzór oświadczenia
o przystąpieniu do projektu, wzór raportu/sprawozdania/protokołu z realizacji projektu oraz dokumentacji księgowej (wraz z wzorem opisu faktur i opisu rachunku);
- wypracowanie procedur organizacji praktyk na potrzeby realizacji projektu, w tym: określenie obowiązków uczelni, armatorów, studentów, form i zasad sprawozdawczości, kryteria przystąpienia do udziału w praktykach przez studentów, przystąpienia armatorów, poradnik realizacji projektu);
- wypracowanie ewentualnych propozycji zmian w dokumentacjach, regulaminach lub procedurach uczelni dotyczących realizacji praktyk w celu wypracowania wspólnego dla obu uczelni modelu praktyk morskich

Kod CPV

75131000-3

Nazwa kodu CPV

Dodatkowe usługi dla władz publicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: od września 2019 r. do listopada 2019 r. przy maksymalnej czasochłonności do 32 godziny w skali miesiąca.
Tryb pracy - korespondencyjny oraz praca w grupach roboczych odbywająca się nie rzadziej niż raz w miesiącu w siedzibie Ministerstwa

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Ekspert nr 1 i 2:
1. wykształcenie wyższe: kierunkowe morskie lub techniczne lub prawnicze;
2. min. 3 lata doświadczenia zawodowego w żegludze międzynarodowej lub w kształceniu marynarzy na uczelniach morskich;
3. doświadczenie w organizowaniu, realizacji i nadzorowaniu praktyk morskich;
4. doświadczenie w zakresie wyszkolenia członków załóg statków morskich, zgodnych z Konwencją STCW;
5. doświadczenie w przygotowywaniu umów na świadczenie praktyk morskich.

Ekspert nr 3 i 4:
1. wykształcenie wyższe: kierunkowe morskie lub techniczne lub prawnicze;
2. min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z doradztwem prawnym lub zatrudnianiem marynarzy;
3. doświadczenie w organizowaniu, realizacji i nadzorowaniu praktyk morskich;
4. doświadczenie w zakresie wyszkolenia członków załóg statków morskich, zgodnych z Konwencją STCW;
5. doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu zatrudniania i instytucji rynku pracy marynarzy.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo premiowane kryteria dotyczące ekspertów:
1. doświadczenie w zakresie przygotowywanie umów z podmiotami zagranicznymi;
2. doświadczenie w zakresie procedur realizacji projektów unijnych;
3. doświadczenie w zakresie płatności i rozliczenia projektów unijnych;
4. doświadczenie w zakresie procedur przygotowywania sprawozdawczość w projektach unijnych;
5. doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych;
6. doświadczenie w zakresie funkcjonowania krajowych i międzynarodowych zasad pracy i praw społecznych na morzu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 40 %
Punkty za kryterium zostaną przyznane według wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty brutto
Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 40 (waga kryterium)
cena ocenianej oferty brutto

2. Doświadczenie zawodowe:
- w żegludze międzynarodowej lub w kształceniu marynarzy na uczelniach morskich (ekspert 1 i 2), albo
- na stanowisku związanym z doradztwem prawnym lub zatrudnianiem marynarzy (ekspert 3 i 4)
maksymalnie 20%

• Doświadczenie od 3 lat do 5 lat – 10 pkt
• Doświadczenie od 5 do 8 lat – 15 pkt
• Doświadczenie powyżej 8 lat – 20 pkt

3. Doświadczenie w organizowaniu, realizacji i nadzorowaniu praktyk morskich - 10 %:

• Doświadczenie do 3 lat – 5 pkt
• Doświadczenie powyżej 3 lat – 10 pkt

4. Doświadczenie w zakresie wyszkolenia członków załóg statków morskich, zgodnych
z Konwencją STCW - 10 %:

• Doświadczenie do 3 lat – 5 pkt
• Doświadczenie powyżej 3 lat – 10 pkt

5. Doświadczenie w przygotowywaniu umów na świadczenie praktyk morskich, albo doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu zatrudniania i instytucji rynku pracy marynarzy - 10 %:

• Doświadczenie do 3 lat – 5 pkt
• Doświadczenie powyżej 3 lat – 10 pkt

6. Dodatkowe doświadczenie w zakresie: – 10%:
- przygotowywania umów z podmiotami zagranicznymi,
- realizacji projektów unijnych,
- płatności i rozliczenia projektów unijnych,
- przygotowywania sprawozdawczości w projektach unijnych,
- udzielania zamówień publicznych,
- funkcjonowania krajowych i międzynarodowych zasad pracy i praw społecznych na morzu.

Za każde z powyższych doświadczeń poszczególne oferty mogą uzyskać po 2 pkt, ale suma uzyskanych punktów ramach dodatkowego doświadczenia nie może przekroczyć 10 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Adres

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48225838568

Fax

48225838571

NIP

7010527244

Tytuł projektu

Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-PG17/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paweł Kmieciak; data wpłynięcia: 29 lipca 2019 r.
Liczba wyświetleń: 642