Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie oraz dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła wraz z montażem dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-08-2019

Numer ogłoszenia

1196338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub w wersji papierowej przesłać na adres: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKOWŁASNOŚCIOWA"PAX-NAFTOBUDOWA" ul. Kochanowskiego 6 38-200 Jasło z dopiskiem – Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła wraz z montażem dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle – nie otwierać przed 29.07.2019r. godz. 1205”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Agnieszka Kozłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

13 448 52 36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.)
o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski Miejscowość: Jasło

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.)
o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle.

Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:
a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej;
b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu;
c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych,
d) dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim;
f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji)
g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania;
h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji.
i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej .

Uwaga!
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nie może uniemożliwić dokonania zmiany lub konserwacji poszycia dachowego.

2. zaprojektowanie, dostawa oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 39 kW (kaskada 3 pomp ciepła o mocy min 13 kW każda) (1 kpl.) z zastosowaniem do wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie m.in. zobowiązany do:

a) przygotowania projektu instalacji pompy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
b) przygotowania pomieszczenia do montażu wewnętrznej instalacji kaskady 3 pomp ciepła współpracujących z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, okładziny ścienne i podłogowe umożliwiające łatwe utrzymanie porządku i odpowiednie warunki pracy dla pomp ciepła;
c) dostosowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb wykonywanej instalacji;
d) montaż urządzeń przewidzianych w projekcie, funkcjonalne połączenie kaskady pomp ciepła z pracą węzła cieplnego.
e) montaż licznika energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepła dla każdej pompy oddzielnie.
f) roboty wykończeniowe pomieszczeń, przejścia przez ściany, malowanie, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych.
g) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji pompy ciepła;
h) przeszkolenie użytkownika z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi;
i) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Instalacji .
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi:
a) Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw.
b) Instruktaż dotyczący pompy ciepła – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem podłączenia pompy do instalacji grzewczych, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego, monitorowanie pracy sprzętu, konserwacja i serwisowanie.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 - 6 Usługi projektowania systemów grzewczych
71322000 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71321000 - 9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
09331200 - 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
40400000 - 6 Energia słoneczna,
09332000 - 5 Instalacje słoneczne,
40410000 - 9 Baterie słoneczne,
45261215 - 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,
45260000 - 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych,
45300000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
42511110-5 Pompy grzewcze,
44622100 – 7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła,

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 16.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 3 instalacje o łącznej mocy min. 60 kWp w tym co najmniej 1 instalacja o mocy min. 19 kWp – w ramach jednego kontraktu oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pompy ciepła o mocy min 13 kW.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie w zakresie opisanym w pkt. V 1 wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz dostaw (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) wraz z referencjami lub poświadczeniami, potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.

Dodatkowe warunki

W celu wykazania że oferowane urządzenia odpowiadają wymogom wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia do oferty należy załączyć:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą.
b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.
c) kartę techniczną inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
e) kartę techniczną powietrznej pompy ciepła obejmującą informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu miejsca prowadzonych prac,
c) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
e) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,
f) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
h) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót – Zamawiający informuje, iż roboty wykonywane będą na zewnątrz. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram plac aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne;
i) zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiającego;
j) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
k) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.
b) rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych prac.
3) Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
c) w innych przypadkach wskazanych w Umowie stanowiącej załącznik do SIWZ
4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
- pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- datę przygotowania i termin ważności oferty;
- odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny Oferty;
- cenę całkowitą za przedmiot zamówienia netto i brutto, wartość podatku VAT o ile
występuje.
- datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, pieczęć firmową i imienną o ile taką posiada.
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VI zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa Waga kryterium – waga
1. Cena brutto 60 pkt (60%)
2. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne 15 pkt (15%)
3. Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji 10 pkt (10%)
4. Sprawność modułu fotowoltaicznego 15 pkt (15%)
Razem 100 pkt. (100%)
1) Cena zamówienia ( brutto) – waga 60 pkt

Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą liczbę punktów tj. 60, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:


C min
Pc = ------------ x 60
C n.


gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn – cena brutto oferty badanej.


2) Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – waga 15 pkt

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na moduły fotowoltaiczne zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 15 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z poniższym wzorem.
Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


G n
Pg = ------------ x 15
G max.

gdzie:
Pg – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Gwarancja”,
Gn – termin gwarancji badanej oferty.
Gmax – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na moduły, w przedziale od 15 lat do 25 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji na moduły krótszego niż 15 lat, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował minimalną długość okresu gwarancji (tj. 15 lat) . Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji ponad wyznaczony maksymalny 25 lat, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 25 lat - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne w pełnych miesiącach (w przedziale od 15 do 25 lat).


3) Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji – waga 10 pkt

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad ujawnionych w przedmiocie zamówienia powodujących unieruchomienie pracy instalacji w okresie gwarancji, liczonego od chwili zgłoszenia przez zamawiającego wady wykonawcy. Przez przystąpienie do usunięcia wady należy rozumieć przyjazd przedstawicieli Wykonawcy na miejsce wystąpienia wady i fizyczne przystąpienie do jej usunięcia, w tym pozostawienie zamiennika i zabranie wadliwego urządzenia do naprawy. Wartość należy podać w godzinach. Oferta z najkrótszym czasem przystąpienia do usunięcia wad otrzyma maksymalną liczbę punktów, informacje dotyczące czasu przystąpienia do usunięcia wad w okresie gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


T min
Pt = ------------ x 10
T n.

gdzie:
Pt – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Czas reakcji”,
Tmin – najkrótszy czas reakcji spośród badanych ofert.
Tn – czas reakcji według badanej oferty

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość czasu reakcji – przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji, w przedziale od 24 godzin 72 godzin. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji niż 72 godziny (3 doby), Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu reakcji zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji w ciągu 72 godzin. Wykonawca może zaproponować czas reakcji krótszy niż wyznaczony minimalny 24 godziny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość, jak dla 24 godzin w kryterium oceny. Wykonawcy oferują czas przystąpienia do usunięcia wad w okresie gwarancji w pełnych godzinach (w przedziale od 24 do 72).

4) Sprawność modułu fotowoltaicznego

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najlepszego stosunku mocy modułu fotowoltaicznego do jego powierzchni. Stosunek ten określa się na podstawie wymiarów modułu i jego mocy, zgodnie z STC, które zostaną zastosowane przy budowie instalacji fotowoltaicznych. Wartość należy podać w %. Oferta z najlepszym stosunkiem mocy do powierzchni modułu otrzyma maksymalną liczbę punktów, informacje dotyczące sprawności oferent poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


Sn
Ps = ------------ x 15
S max.

gdzie:
Ps – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Sprawność modułu fotowoltaicznego”,
Sn – sprawność modułu fotowoltaicznego w badanej ofercie,
Smax – najwyższa sprawność modułu fotowoltaicznego spośród badanych ofert.

Zamawiający określa minimalną sprawność modułu fotowoltaicznego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę modułu fotowoltaicznego o sprawności mniejszej niż 16,9%, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie sprawności modułu fotowoltaicznego zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje moduł fotowoltaiczny o sprawności 16,9%.

Wykluczenia

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
2) Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
3) Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z wykonawców jest zobowiązany przedłożyć dokumenty wskazane w pkt VI 2.

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty.
Na potwierdzenie, że Wykonawca lub Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia, że wykonawca lub Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie nie jest /nie są powiązany/i osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA"

Adres

Jana Kochanowskiego 6

38-200 Jasło

podkarpackie , jasielski

Numer telefonu

134485236

Fax

134485236

NIP

6850013788

Tytuł projektu

Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej.

Numer projektu

RPPK.03.01.00-18-0475/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PVTEC Sp. z o.o. Ostrów 49A 33-122 Wierzchosławice.
Oferta wpłynęła w dniu 01.08.2019r.
Cena: 648 709,50 zł
Liczba wyświetleń: 443