Strona główna
Logo unii europejskiej

MAM/01/BIS - realizacja zadań animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2019

Numer ogłoszenia

1195303

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków) w zaklejonej kopercie oznaczonej:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych,
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
Dotyczy realizacji projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”

lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wąsowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 412 15 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu. Miejsca Aktywnych Mieszkańców są nowo otwartymi centrami społecznościowymi w Chrzanowie i Nowym Sączu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Chrzanów i Nowy Sącz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu. Miejsca Aktywnych Mieszkańców są nowo otwartymi centrami społecznościowymi w Chrzanowie i Nowym Sączu. Według założeń Miejsca Aktywnych Mieszkańców:
- są dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie, realizować pomysły rozwijające lokalną społeczność i potrzebują do tego przestrzeni,
- to przyjazne miejsca, w których można zaangażować się w działania społeczne,
- to miejsca tworzone przez mieszkańców dla mieszkańców,
- to miejsca spotkań organizacji pozarządowych i mieszkańców,
- to miejsce wymiany doświadczeń mieszkańców.

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania animatora lokalnego realizowane będą w okresie 01.08.2019 – 31.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium 1
Cena oferty „C” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto w zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
C = ----------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:
Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł) za godzinę działań animacyjnych;
Cbad – cena oferty badanej (zł) za godzinę działań animacyjnych;
60% - waga kryterium „C”

W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

2) Kryterium 2
Doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej (liczba lat prowadzonych działań) „DA” – waga kryterium 40 %

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej („DA”) punkty przyznane zostaną zgodnie z poniżej opisanymi zasadami:
• 40 punktów zostanie przyznanych Oferentom, którzy wykażą doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej powyżej (lub równo) 8 lat,
• 30 punktów zostanie przyznanych Oferentom, którzy wykażą doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej w wymiarze powyżej 6 (lub równo) i poniżej 8 lat,
• 20 punktów zostanie przyznanych Oferentom, którzy wykażą doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej w wymiarze powyżej 4 (lub równo) i poniżej 6 lat,
• 10 punktów zostanie przyznanych Oferentom, którzy wykażą doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej w wymiarze powyżej 2 (lub równo) i poniżej 4 lat,
• O punktów zostanie przyznanych Oferentom, którzy wykażą doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej w wymiarze poniżej 2 lat.
Ocena spełnienia kryterium doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w tym w organizacji pozarządowej („DA”) przeprowadzona zostanie na podstawie załącznika nr 4.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „DA”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Ignacego Krasickiego 18/1p

30-503 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124121524

Fax

124121524

NIP

9452102152

Tytuł projektu

Miejsce Aktywnych Mieszkańców

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0091/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Fundacja "Między Sztuką a Terapią", ul. J. Kusocińskiego 7/15, 33-300 Nowy Sącz; 19.07.19; 50,00 zł brutto
2) Bożena Kiemystowicz, ul. Klasztorna 30/5, 33-300 Nowy Sącz; 23.07.19; 45,00 zł brutto
3) Patryk Walter, ul. Lachów Sądeckich 54A, 33-300 Nowy Sącz; 24.07.19; 50,00 zł brutto
4) Tomasz Dyda, ul. Kamienna 86A, 33-300 Nowy Sącz; 24.07.19; 50,00 zł brutto
5) Wiktoria Kłosowska-Roczniewska, ul. Grunwaldzka 3/8, 32-500 Chrzanów; 24.07.19; 50,00 zł brutto
6) Marta Harańczyk-Biel, ul. Grunwaldzka 69/1, 32-540 Trzebinia; 24.07.19; 50,00 zł brutto
7) Renata Hejmo, ul. Niepodległości 5/2, 32-500 Chrzanów; 25.07.19; 50,00 zł brutto
8) Karol Trojan, ul. Kamienna 39, 33-300 Nowy Sącz; 25.07.19; 50,00 zł brutto
9) Adrian Maraś, ul. Tartaczna 7d, 30-300 Nowy Sącz; 25.07.19; 45,00 zł brutto
10) Kinga Kucharska, ul. Wodzińska 10/27, 32-500 Chrzanów; 25.07.19; 50,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 836