Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi noclegowej w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA)

Data publikacji: 02.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2019

Numer ogłoszenia

1193323

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Cena netto (PLN lub USD);
2. Stawka podatku VAT (%);
3. Kwota podatku VAT (PLN lub USD);
4. Cena brutto (PLN lub USD);
5. Nazwa hotelu i dokładny adres;
6. Standard hotelu (liczba gwiazdek na portalu booking.com);
7. Odległość od miejsca organizacji targów (według Google Maps dla trasy samochodowej wyrażona w metrach).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksekula@jpembedded.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Sekuła-Matyasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122662544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług noclegowych w hotelu w Charlotte (USA) w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym IEC 61850 IOP 2019 w dniach 20-27 września 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zakwaterowanie dla 1. osoby w dniach 20-27 września 2019 r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com),
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia IEC 61850 IOP 2019 (Electric Power Research Institute, 1300 W W.T.Harris Blvd, Charlotte, NC 28262, Stany Zjednoczone), maksymalnie do 12 km.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Stany Zjednoczone Ameryki Miejscowość: Charlotte

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację usługi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług noclegowych w hotelu w Charlotte (USA) w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym IEC 61850 IOP 2019 w dniach 20-27 września 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zakwaterowanie dla 1. osoby w dniach 20-27 września 2019 r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com),
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia IEC 61850 IOP 2019 (Electric Power Research Institute, 1300 W W.T.Harris Blvd, Charlotte, NC 28262, Stany Zjednoczone), maksymalnie do 12 km.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia określa się jako dzień rozpoczęcia zakwaterowania, czyli 20.09.2019 r.

Termin dostarczenia potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania zgodnie z przedstawioną ofertą:
do 5. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, nie później niż do dnia 01.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone w ramach niniejszego zamówienia oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość brutto)
Ocenie podlega łączna cena brutto wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia zadeklarowana w ofercie. Sposób oceny kryterium wyraża wzór:

P = C x a + b

P: liczba przyznanych punktów
C: cena oferowana
a: -9 / 100 = -0,09
b: 10 - a x 60 = 15,4

Powyższy wzór przelicza cenę hotelu (z zakresu 60 - 160 USD w pokoju prywatnym ze śniadaniem wliczonym w cenę noclegu za jedną noc) na punkty z zakresu 1-10, w taki sposób, że hotel z ceną 60 USD otrzymuje 10 punktów, a hotel z ceną 160 USD, 1 punkt. W przypadku otrzymania ofert spoza wskazanego zakresu, oferta z ceną niższą niż 60 USD otrzyma 10 punktów, a oferta z ceną wyższą niż 160 USD otrzyma 0 punktów.

2. Odległość hotelu od miejsca odbywania się imprezy targowej
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie odległość od oferowanego miejsca zakwaterowania, do obiektu, w którym będzie się odbywało wydarzenie IEC 61850 IOP 2019 (Electric Power Research Institute, 1300 W W.T.Harris Blvd, Charlotte, NC 28262, Stany Zjednoczone), maksymalnie do 12 km. Odległość powinna zostać podana w metrach (według Google Maps dla trasy samochodowej). Odległość miejsca zakwaterowania nie może być większa niż 12 km od miejsca odbywania się targów. Sposób oceny kryterium:

do 2 km - 10 punktów
do 5 km - 8 punktów
do 8 km - 5 punktów
powyżej (nie więcej niż 12 km) - 2 punkty

3. Standard hotelu
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie standard hotelu, który nie może być niższy niż 3 gwiazdki (weryfikacja na podstawie informacji z portalu booking.com) . Sposób oceny kryterium:

3 gwiazdki - 2 punkty
4 gwiazdki - 6 punktów
5 gwiazdek - 8 punktów

Maksymalna ilość punktów przyznana z kryterium ceny wynosi 10 punktów, za kryterium odległości 10 punktów, a za kryterium standardu 8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zleceniodawca zapewnia, że ocena ofert każdego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia przebiega niezależnie. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu zgodnie z przyznaną sumą punktów.

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować każdego z oferentów o wynikach postępowania wyboru wykonawcy usługi. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane drogą mailową do każdego z oferentów oraz zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy oraz w Bazie konkurencyjności.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący tego typu usługi.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strumienna 12

30-609 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48122662544

NIP

6762333430

Tytuł projektu

Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0653/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano wykonawcę:
iTravel Ireneusz Jakuć, ul. Zwycięstwa 104, 75-011 Koszalin (data wpłynięcia oferty 13.07.2019 r.).


Cena: 2927,00 zł
Liczba wyświetleń: 277