Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów aluminiowych i stalowych

Data publikacji: 29.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-07-2019

Numer ogłoszenia

1193034

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert:
Zmieniony termin składania ofert: do dnia 08.07.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.07.2019 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów aluminiowych i stalowych:
1) 12 sztuk: Blacha aluminiowa, grubość: 2mm, arkusz o wymiarach 1500x3000mm
2) 15 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 50x30x3mm, długość: 6000mm, materiał: stal czarna.
3) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 30x30x3 mm, długość: 6000mm. materiał: stal czarna.
4) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JRH lub odpowiednik, Wymiar 30x10x2 mm, długość: 6000mm. Materiał: stal czarna.
5) 6 sztuk: Blacha czarna 2.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik
6) 6 sztuk: Blacha czarna 3.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów aluminiowych i stalowych:
1) 12 sztuk: Blacha aluminiowa, grubość: 2mm, arkusz o wymiarach 1500x3000mm
2) 15 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 50x30x3mm, długość: 6000mm, materiał: stal czarna.
3) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 30x30x3 mm, długość: 6000mm. materiał: stal czarna.
4) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JRH lub odpowiednik, Wymiar 30x10x2 mm, długość: 6000mm. Materiał: stal czarna.
5) 6 sztuk: Blacha czarna 2.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik
6) 6 sztuk: Blacha czarna 3.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik

Kod CPV

14700000-8

Nazwa kodu CPV

Metale zwykłe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa musi zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 2 tygodni od złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

1. Istnieje możliwość udzielenia Dostawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. Udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w niniejszym ust. jest możliwie jedynie w przypadku, gdy zmiana Dostawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Jednocześnie czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekroczyć 3 lat.
3. Zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, można wprowadzić o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOP-TECH Marek Topol ,40-551 Katowice Nasypowa 23/7 oferta wpłynęła 08.07.2019 cena 11730 zł netto
Liczba wyświetleń: 215