Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie komponentów mechanicznych dla 6 kompletów silnika DWH-200v3 na podstawie dokumentacji zamawiającego.

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1191554

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dotyczy personelu technicznego:
Z zapisu " min. 3 lata doświadczenia, min. 5 inżynierów*)";
Na "personel techniczny min. 3 osoby posiadające co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie"
Zaktualizowano załącznik nr 5 - zapytanie ofertowe v2.

Wydłużono termin składania ofert do 04.07.2019r.

Odpowiedzi na zadane pytania (z 28.06.2019r.) zamieszczone w załączniku (.docx)

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@arex.pl, lub
- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w wersji polskiej.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty.
Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Myzia, Zuzanna Sworowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(058) 340 67 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie elementów mechanicznych dla 6 kompletów silnika DWH-200v3 na podstawie dokumentacji zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie komponentów silnika elektrycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi:
Usługa wykonania elementów mechanicznych dla 6 kompletów silnika DWH-200v3. Realizowana usługa musi być zgodna z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie dokumentacji projektowej zainteresowanemu podmiotowi odbędzie się w formie elektronicznej po wcześniejszym podpisaniu Umowy Poufności między stronami.

Zakres przewidywanych usług będzie obejmował szereg obróbek mechanicznych oraz plastycznych mających na celu
wykonanie następujących elementów:

1. DWH-200.03.01 Piasta Koła– 6szt.
2. DWH-200.04.01 Korpus Stojana– 6szt.
3. DWH-200.05.01 Wałek Piasty – 6szt.
4. DWH-200.06.01 Pierścień Zamykający – 6szt.
5. DWH-200.08.01 Pierścień Stojan a – 6szt.
6. DWH-200.09.01 Pokrywka Przód – 6szt.
7. DWH-200.10.01 Pokrywka Resolvera – 6szt.
8. DWH-200.12.01 Trzymacz Magnesu – 240 szt.
9. DWH-200.16.01 Przegroda Wodna – 120szt.
10. DWH-200.19.01 Obręcz – 6szt.
11. DWH-200.22.01 Przegroda – 6szt.
12. DWH-200.26.01 Wałek Resolvera – 6szt.
13. DWH-200.31.01 Pokrywka – 6szt.
14. DWH-200.32.01 Łącznik Resolvera – 6szt.
15. DWH-200.33.01 Dociskacz Resolvera – 6szt.
16. DWH-200.35.01 Podkładka Nakrętki – 6szt.
17. DWH-200.36.01 Zabezpieczenie Nakrętki – 6szt.
18. DWH-200.37.01 Pokrywa Chłodzenia – 6szt.
19. DWH-200.38.01 Pokrywa Silnika – 6szt.
20. DWH-200.39.01 Pierścień Wirnika – 6szt.
21. DWH-200.40.01 Pierścień Wirnika – 6szt.
22. DWH-200.46.01 Pierścień Dystansowy – 6szt.
23. DWH-200.47.00 Dociskacz uszczelniacza – 6szt.
24. DWH-200.51.01 Podkładka dociskowa – 6szt.
25. DWH-200.54.00 Opór Płytek – 6szt.
26. DWH-200.55.00 Tłoczek – 6szt.
27. DWH-200.58.00 Pierścień Dystansowy – 6szt.
28. DWH-200.59.00 Pierścień Dystansowy hamulca – 6szt.
29. Integracja pierścieni DWH-200.39.01, DWH-200.40.01 z obręczą DWH-200.19.01 - 6kpl.
30. Integracja stojana DWH-200.01-00.01 z korpusem DWH-200.04.01 – 6kpl.

Zamawiający dostarczy do Wykonawcy usługi następujące elementy:
• DWH-200.01-00.01 Stojan – 6kpl.

Wyniki usługi:
• 6 kpl. komponentów mechanicznych będących elementami składowymi silnika elektrycznego DWH-200v3
• raport z izby pomiarowej potwierdzający zgodność wykonanych komponentów z dokumentacją techniczną

Kod CPV

31110000-0

Nazwa kodu CPV

Silniki elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż 3 miesiące od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

• doświadczony personel w obszarze technologii obróbki mechanicznej stopów aluminium
oraz stali węglowych - personel techniczny min. 3 osoby posiadające co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie

Potencjał techniczny

• obrabiarki numeryczne do obróbki metali (tokarko-frezarki) o minimalnym gabarycie przestrzeni roboczej 1000x700x300
• wyposażenie technologiczne do plastycznej obróbki blach aluminiowych, stalowych o wymiarach detalu obrabianego
1000x700x20
• wyposażenie pomiarowe (izba pomiarowa) – posiadanie własnej lub zagwarantowany
dostęp do oprzyrządowania metrologicznego na potrzeby walidacji wykonanych komponentów
(wymagany protokół z izby pomiarowej potwierdzający zgodność wykonanych detali z dokumentacją techniczną)

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert częściowych lub wariantowych.

Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym etapie i bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 poweźmie informację o zaistniałych po stronie Dostawcy przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania o podobnym charakterze jak objęte niniejszym ogłoszeniem (dostawa, wdrożenie oprogramowania, szkolenia), w okresie nie wcześniejszym niż 2 lata wstecz od dnia przedmiotowego ogłoszenia; w tym zakresie Zamawiający może żądać od Dostawcy złożenia stosownych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
Cenę całkowitą netto i brutto,
Warunki i termin płatności,
Określenie okresu gwarancji,
Datę/okres realizacji Przedmiotu Zamówienia,
Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Cena (50%),
• Termin dostawy (40%)
• Czas gwarancji (10%)

2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
• spełnia wszystkie postawione w Zapytaniu ofertowym wymagania,
• będą kompletne, zgodnie z specyfikacją Zamawiającego,
• oferty szczątkowe nie będą brane pod uwagę – zostaną odrzucone.

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Cena (C) 50% 50 punktów
Termin dostawy (T) 40% 40 punktów
Czas gwarancji (G) 10% 10 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C), gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”:
W zakresie kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
1) Termin dostawy:
2 kompletów < 50 dni
4 kompletów < 90 dni
Punktacja: 40 pkt.

2) Termin dostawy:
2 kompletów < 70 dni
4 kompletów < 90 dni
Punktacja: 20 pkt.

3) Termin dostawy:
6 kompletów < 90 dni
Punktacja: 10 pkt.

4) Termin dostawy:
6 kompletów > 90 dni
Punktacja: 0 pkt.

Punkty w kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Zasady oceny kryterium „Czas gwarancji”:
W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się naprawiać błędy zgłaszane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien usunąć potwierdzony błąd w ciągu 10 dni roboczych.

W zakresie kryterium „czas gwarancji” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
1) okres gwarancji < 6 miesięcy 0 pkt.
2) okres gwarancji > 6 miesięcy oraz < 12 miesięcy 5 pkt.
3) okres gwarancji >= 12 miesięcy 10 pkt.

Punkty w kryterium „czas gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą sumę punktów podczas oceny kryteriów „Cena”, „Termin dostawy” oraz „Czas gwarancji”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O.

Adres

Hutnicza 3

81-212 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(+48) 601629456

NIP

9570918685

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0075/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TEK-METAL Janik Marek
80-271 Gdańsk, ul. G.Fitelberga 1/3
data wpłynięcia: 03.07.2019
cena netto: 256 800 PLN
cena brutto: 315 864 PLN
Liczba wyświetleń: 306