Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa minikoparki gąsienicowej

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

Numer ogłoszenia

1191079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa minikoparki gąsienicowej” osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach pracy firmy: od 9.00 do 17.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem:
PLAST-COM S.C. Marcin Skucha, Monika Skucha
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e – mail: marcin@plastcom.pl. Oferty składane drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) winny posiadać tytuł wiadomości: „Oferta – dostawa minikoparki gąsienicowej”.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w załączniku: "Zapytanie ofertowe" -
pkt.12.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin@plastcom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Skucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 7405052

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej nieużywanej minikoparki gąsienicowej wraz z oprzyrządowaniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Reda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa minikoparki gąsienicowej planowana jest w związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0096/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020, Poddziałania 2.1.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej nieużywanej minikoparki gąsienicowej wraz z oprzyrządowaniem o następujących parametrach:
a) technicznych:
• rok produkcji 2019
• silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 13 kW
• pojemność silnika – nie mniejsza niż 1110 cm3
• zbiornik paliwa – nie mniejszy niż 24 litry
• masa maszyny nie mniejsza niż 2000 kg i nie większa niż 2200 kg
• gąsienice gumowe o szerokości minimum 250 mm – rozsuwane hydraulicznie
• system umożliwiający wymianę narzędzia roboczego bez wysiadania z kabiny (szybkozłącze)
• system pionowania nadwozia i ramienia kopiącego
• maksymalna głębokość kopania nie mniejsza niż 2600 mm
• dwie prędkości jazdy
• kabina dwudrzwiowa podgrzewana
• przednia szyba zaopatrzona w wycieraczki
• światło robocze na ramieniu koparki
• łyżka koparkowa o szerokości minimum 300 mm
• łyżka koparkowa o szerokości minimum 500 mm
• łyżka skarpowa o szerokości minimum 1000mm
• lemiesz spycharkowy o regulowanej szerokości minimum 990 mm
b) serwisowych:
• okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji co najmniej 60 miesięcy lub co najmniej 5000 motogodzin pracy (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) liczonej od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
• bezpłatne przeglądy serwisowe w czasie okresu gwarancyjnego lub co najmniej do 2500 motogodzin (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), realizowane w miejscu aktualnego postoju koparki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• zapewnienie serwisu pogwarancyjnego

Kod CPV

43261000-0

Nazwa kodu CPV

Koparki mechaniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia postępowania.
Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi w dniu następnym po upływie terminu składania ofert, tj. 19.07.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2]
2) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
4) Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
5) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
Oferenci niespełniający powyższych warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy minikoparki do miejsca siedziby Zamawiającego, tj. 84-240 Reda, ul. C.K. Norwida 47 oraz do przeszkolenia operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji minikoparki.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówienia brutto, z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,
b) 10 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów,
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1: Formularz ofertowy
- załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- załącznik nr 3: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zamówienia
- załącznik nr 4: Wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto w PLN.
Najniższa oferta cenowa otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie następującego wzoru:
Kc=(Cn/Co)x100
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach (cena nie może być wyższa).

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Wykonawcy), które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PLAST-COM S.C. MARCIN SKUCHA, MONIKA SKUCHA

Adres

84-240 Reda

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

501490482

NIP

5882312795

Tytuł projektu

Rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wacker Neuson Sp.z o.o., ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 17.07.2019, cena: 156 192,72 PLN
Liczba wyświetleń: 341