Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży i obuwia- część pierwsza na potrzeby realizacji projektu pn „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18

Data publikacji: 16.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2019

Numer ogłoszenia

1190853

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego do dnia 25.06.2019 r. do godz. 12.00:
• osobiście do sekretariatu PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo
• drogą pocztową na adres: PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu na dziennik podawczy ;
• drogą e-mailową na adres: omega_sekretariat@op.pl - skan dokumentów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

omega_sekretariat@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

IWONA KURLAPSKA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693577957

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia- część pierwsza na potrzeby realizacji projektu pn. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: WŁOCŁAWEK

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy odzieży i obuwia na potrzeby realizacji projektu pn. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odzież i obuwie napotrzeby realizacji projektu pn. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18:
1. Buty sportowe damskie - Klasyczne trampki niskie gładkie ( bez żadnych napisów) - sznurowane - materiał- tkanina wysokiej jakości, środek również z tkaniny -gumowy nosek, podeszwa gruby spód, trwała guma - kolor niebieski - 64 pary
2.Buty sportowe męskie - Klasyczne trampki niskie gładkie ( bez żadnych napisów)- sznurowane - materiał- tkanina wysokiej jakości, środek również z tkaniny -gumowy nosek, podeszwa gruby spód, trwała guma - kolor niebieski - 16 par
3.Koszulka damska typ „Polo” z krótkim rękawem. Zapinana na guziki. Gramatura minimum 160g/m2. Minimum 85% bawełny. Kolor niebieski -64 szt.
4.Koszulka męska typ „Polo” z krótkim rękawem. Zapinana na guziki. Gramatura minimum 160g/m2. .Minimum 85% bawełny. Kolor niebieski - 16 szt.

Kod CPV

18000000-9

Nazwa kodu CPV

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

18820000-3 Obuwie sportowe
18333000-2 Koszulka polo

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do dnia 01.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia.posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto”- C;
2) „Czas dostawy - P;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Całkowita cena oferty brutto 70 % 70 C= cena najtańszej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt
Czas dostawy 30 % 30 01 lipca 2019 roku - 0 pkt
28 czerwca 2019 roku - 15 pkt
27 czerwca 2019 roku - 30 pkt
Razem 100 % 100 ------------------------------------------

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + P
gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C- punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”
P- punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy”
4. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyższej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Czas dostawy” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
6. Wskazanie w ofercie czasu dostawy wcześniejszego niż 27 czerwca 2019 roku spowoduje przyjęcie do oceny ofert wartości 27 czerwca 2019 roku, a do umowy wartości wynikającej z treści oferty.
7. Wskazanie w ofercie czasu dostawy dłuższego niż 01 lipca 2019 roku spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANACEUM-OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA

Adres

Zboińskiego 28

87-620 Kikół

kujawsko-pomorskie , lipnowski

Numer telefonu

600236442

Fax

542889204

NIP

8930006573

Tytuł projektu

Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ALA” Dariusz Całka 10-407 OLSZTYN ul. Lubelska 30
Data wpłynięcia oferty: 18 czerwca 2019r.
Cena: 3129,12 zł
Liczba wyświetleń: 167