Strona główna
Logo unii europejskiej

[66/75/2019] Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203 na podstawie dokumentacji zamawiającego.

Data publikacji: 03.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2019

Numer ogłoszenia

1188477

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@arex.pl, lub
- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w wersji polskiej.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty.
Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Myzia, Zuzanna Sworowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(058) 340 67 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203 na podstawie dokumentacji zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa urządzenia sterownika silnika.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi:
Usługa wykonania elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika silnikowego. Realizowana usługa musi być zgodna z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie dokumentacji projektowej zainteresowanemu podmiotowi odbędzie się w formie elektronicznej po wcześniejszym podpisaniu Umowy Poufności między stronami.

Zakres przewidywanych usług będzie obejmował szereg obróbek mechanicznych oraz plastycznych mających na celu
wykonanie następujących elementów:

1. Obudowa rys. STS-203.01.00 – 8szt.
2. Pokrywa rys. STS-203.02.00 – 8szt.
3. Przegroda główna rys. STS-203.04.00 – 8szt.
4. Wieczko rys. STS-203.05.00 – 16szt.
5. Mocowanie kondensatorów rys. STS-203.10.00 – 8szt.
6. Mocowanie wyjściowe rys. STS-203.20.00 – 8szt.
7. Wkładka 1 rys. STS-203.21.00 – 8szt.
8. Wkładka 2 rys. STS-203.22.00 – 8szt.
9. Dystans rys. STS-203.23.00 – 16szt.
10. Mocowanie szyn rys. STS-203.26.00 – 8szt.
11. Mocowanie rdzeni STS-203.29.00 – 8szt.
12. Tulejka rys. STS-203.31.00 – 64szt.
13. Wspornik rys. STS-203.32.00 – 24szt.

Dodatkowo należy wykonać połączenia spawane elementów STS-203.05.00 z STS-203.01.00. Zakres usługi nie obejmuje wykonywania powłok oraz malowania elementów.

Zamawiający dostarczy do Wykonawcy usługi następujące materiały:

1. Blok aluminiowy EN AW-5083 - 406x265x105 - 8 szt.
2. Blacha aluminiowa EN AW-5083 8 mm - 1000x2000 - 2 szt.
3. Blacha aluminiowa EN AW-5083 3 mm - 1000x1000 - 1 szt.
4. Płyta PA6 30 mm - 1000x1000 - 2 szt.
5. Płyta PA6 20 mm - 1000x1000 - 2 szt.

Wyniki usługi:
• 8 kpl. komponentów mechanicznych będących elementami składowymi falowników silnikowych
• raport z izby pomiarowej potwierdzający zgodność wykonanych komponentów z dokumentacją techniczną

Kod CPV

31155000-7

Nazwa kodu CPV

Falowniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż 3 miesiące od dostarczenia materiału przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający do realizacji usługi będzie posiadał:
• doświadczony personel w obszarze technologii obróbki mechanicznej stopów aluminium
oraz stali węglowych - min 3 lata doświadczenia

Potencjał techniczny

Zamawiający do realizacji usługi będzie posiadał:
• obrabiarki numeryczne do obróbki metali (tokarko-frezarki) o minimalnym gabarycie przestrzeni roboczej 1000x700x300
• wyposażenie technologiczne do plastycznej obróbki blach aluminiowych, stalowych o
wymiarach detalu obrabianego 1000x700x20
• wyposażenie pomiarowe (izba pomiarowa) – posiadanie własnej lub zagwarantowany
dostęp do oprzyrządowania metrologicznego na potrzeby walidacji wykonanych komponentów
(wymagany protokół z izby pomiarowej potwierdzający zgodność wykonanych detali z dokumentacją techniczną)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający do realizacji usługi będzie posiadał:
• doświadczony personel w obszarze technologii obróbki mechanicznej stopów aluminium
oraz stali węglowych - min. 5 inżynierów *)

*) w przypadku braku wymaganej kadry inżynierskiej Zamawiający będzie zobowiązany do umożliwienia dostępu do procesu technologicznego Inżynierom oddelegowanych przez Zamawiającego celem weryfikacji jakości wykonywanej usługi na etapie produkcji elementów. Jeżeli wystąpi taka konieczność Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni kadrę inżynierską celem prawidłowej realizacji Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert częściowych lub wariantowych.
Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym etapie i bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 poweźmie informację o zaistniałych po stronie Dostawcy przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania o podobnym charakterze jak objęte niniejszym ogłoszeniem (dostawa, wdrożenie oprogramowania, szkolenia), w okresie nie wcześniejszym niż 2 lata wstecz od dnia przedmiotowego ogłoszenia; w tym zakresie Zamawiający może żądać od Dostawcy złożenia stosownych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
Cenę całkowitą netto i brutto,
Warunki i termin płatności,
Określenie okresu gwarancji,
Datę/okres realizacji Przedmiotu Zamówienia,
Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Cena (50%),
• Termin dostawy (40%)
• Czas gwarancji (10%)

2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
• spełnia wszystkie postawione w Zapytaniu ofertowym wymagania,
• będą kompletne, zgodnie z specyfikacją Zamawiającego,
• oferty szczątkowe nie będą brane pod uwagę – zostaną odrzucone.

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Cena (C) 50% 50 punktów
Termin dostawy (T) 40% 40 punktów
Czas gwarancji (G) 10% 10 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C), gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”:
W zakresie kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
1) termin dostawy < 50 dni – 40 pkt.
2) termin dostawy ≥ 50 dni oraz <70 – 20 pkt.
2) termin dostawy ≥ 70 dni oraz ≤90 – 10 pkt.
3) termin dostawy > 90 dni – 0 pkt.

Punkty w kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Zasady oceny kryterium „Czas gwarancji”:

W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się naprawiać błędy w oprogramowaniu zgłaszane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien usunąć potwierdzony błąd w ciągu 10 dni roboczych.
W zakresie kryterium „czas gwarancji” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
1) okres gwarancji < 6 miesięcy 0 pkt.
2) okres gwarancji > 6 miesięcy oraz < 12 miesięcy 5 pkt.
3) okres gwarancji >= 12 miesięcy 10 pkt.

Punkty w kryterium „czas gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą sumę punktów podczas oceny kryteriów „Cena”, „Termin dostawy” oraz „Czas gwarancji”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O.

Adres

Hutnicza 3

81-212 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(+48) 601629456

NIP

9570918685

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0075/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SPOROL sp. z o.o. ul.Spacerowa 20, 83-020 Koszwały
oferta wpłynęła: 10.06.2019
cena netto: 95000 PLN
cena brutto: 116850 PLN
Liczba wyświetleń: 245