Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa koparko-ładowarki

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1184012

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zapisów wzoru umowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) z dnia 24.05.2019 r.:

§4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową. Czas reakcji serwisu (przyjazd do siedziby Zamawiającego lub miejsca awarii koparko –ładowarki) w przypadku awarii koparko – ładowarki wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia (faksowego, e-mailowego lub telefonicznego), liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wystawić kartę gwarancyjną na przedmiot zamówienia oraz dokonywać bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. W przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych nie dających się naprawić oraz w przypadku usterek nie powstałych z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić pojazd na sprawny, wolny od wad.

Miejsce i sposób składania ofert

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, piętro I -sekretariat
Oferty należy składać do godziny 11 dnia 28 czerwca 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.pinkas@swik.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Szymon Pinkas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 4612708 w.32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

433 00000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko-ładowarki spełniającej warunki i cechy techniczno-użytkowe określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy i specyfikacji technicznej załączonych do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik 1 i 2). Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się oznaczyć koparko-ładowarkę naklejoną tabliczką lub trwała naklejką o wymiarach formatu A3 (poziomo) z treścią zgodną z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki Spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf. Wzór naklejki jest załącznikiem do niniejszego zapytania (załącznik 5). Wzór przygotowanej do naklejenia tabliczki lub trwałej naklejki przed montażem Wykonawca prześle e-mailem do Zamawiającego celem akceptacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Strzelce Opolskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko-ładowarki potrzebnej do prawidłowego działania budowanej w ramach Projektu suszarni osadów ściekowych, spełniającej warunki i cechy techniczno-użytkowe określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy i specyfikacji technicznej załączonych do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik 1 i 2).

Przedmiot zamówienia

Dostawa KOPARKO-ŁADOWARKI o następującej specyfikacji technicznej:
1. Wymiary i masy:
- długość całkowita (transportowa): nie większa niż 6000 mm,
- szerokość całkowita (transportowa): nie większa niż 2450 mm,
- wysokość całkowita (transportowa) ze złożonym ramieniem: nie większa niż 4100 mm,
- masa całkowita (robocza): nie większa niż 9300 kg,

2. Parametry techniczne:
- silnik wysokoprężny: spełniający normę emisji spalin Stage IIIb lub IV o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 68 kW,
- maksymalna prędkość jazdy: nie mniej niż 40 km/h,
- przednia oś skrętna,
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie lub hydrostatycznie,
- koła z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze: przednie 20” i tylne od 26” do 28”,
- Napęd na wszystkie koła,

3. Parametry robocze:
Ramie ładunkowe:
- łyżka wielofunkcyjna z widłami, o pojemności nie mniejszej niż 0,9 m³ i szerokości nie mniejszej niż 2,20 m z nakładką na przednie zęby,
- wysokość załadunku: nie mniejsza niż 3,00 m,
- wysokość wyładunku: nie mniejsza niż 2,65 m,
- kąt wysypu łyżki: nie mniejszy niż 40°,
- ciężar ładunku podnoszonego do pełnej wysokości – nie mniej niż 3000 kg,
- rozstaw wideł: regulowany,

Ramie koparkowe:
- ramie koparkowe przesuwne z funkcją sterowanego, hydraulicznego przesuwu,
- maksymalna głębokość kopania – nie mniejsza niż 5,90 m,
- zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia – nie mniej niż 6,40 m,
- zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny – nie mniej niż 6,90 m,
- maksymalna wysokość załadunku – nie mniej niż 4,60 m,
- maksymalny udźwig – z wysuwem nie mniej niż 700 kg, bez wysuwu nie mniej niż 1400 kg,
- maksymalny kąt obrotu łyżki – nie mniej niż 190°,
- układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu – tzw. pływająca łyżka,
- zabezpieczenie mechaniczne lub hydrauliczne wysięgnika (blokada do jazdy),

4. Wyposażenie:
- łyżka koparkowa o szerokości od 300 mm do 350 mm,
- łyżka koparkowa o szerokości od 600 mm do 650 mm,
- łyżka skarpowa o szerokości od 1500 mm do 1650 mm,
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
- młot o następujących parametrach: - waga młota nie mniejsza niż 330 kg,
- energia nie mniejsza 980 J,
- w komplecie płyta adaptacyjna i komplet przewodów hydraul.
- minimum jeden zapasowy grot,
- podkładki gumowe stabilizatorów,
- osłona wału,

5. Pozostałe wymagane opcje, wyposażenie i warunki dostawy:
- podwozie tzw. bezobsługowe,
- kabina spełniająca wymogi konstrukcyjne ROPS/FOPS,
- kolumna kierownicy o regulowanym pochyleniu i wysokości,
- sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków,
- osłony reflektorów,
- w pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa,
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- ogrzewanie oraz wentylacja,
- klimatyzacja,
- wycieraczki na tylnej i przedniej szybie,
- skrzynka narzędziowa,
- instrukcja obsługi w języku polskim wraz z opisem tzw. punktów serwisowych,
- rok produkcji 2019.

Kod CPV

43300000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny i sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się oznaczyć koparko-ładowarkę naklejoną tabliczką lub trwała naklejką o wymiarach formatu A3 (poziomo) z treścią zgodną z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki Spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf. Wzór naklejki jest załącznikiem do niniejszego zapytania (załącznik 5). Wzór przygotowanej do naklejenia tabliczki lub trwałej naklejki przed montażem Wykonawca prześle e-mailem do Zamawiającego celem akceptacji.
Ponadto w dniu dostawy Koparko-ładowarki Wykonawca przeszkoli w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki 2 operatorów - pracowników Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 60 dni od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Za dzień rozstrzygnięcia postępowania uznaje się dzień upublicznienia wyniku postępowania. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób , w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik,
b) Posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie załączone do oferty.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty będą oceniane wg. kryterium "Cena", którego waga i znaczenie to 100 %
2. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty spełniające wszystkie wymagania zapytania ofertowego
i specyfikacji technicznej, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym maksymalnie 100 pkt w kryterium cena;
5. Sposób obliczania punktów:
Kryterium – CENA (C):
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za wykonanie zamówienia, która podana zostanie w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:

C = ( Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych/ Cena brutto ocenianej oferty)x 100 x 100 %
6. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie. Ponadto opublikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w takiej samej formie jak ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

opolskie , strzelecki

Numer telefonu

77 461 39 65

Fax

77 461 39 65

NIP

7561003146

Tytuł projektu

Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno - kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0121/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że na wykonanie wyżej wymienionego zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

INTERHANDLER Sp. z o.o.
Ul. Wapienna 6
87-100 Toruń

jako najkorzystniejszą: wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punków.

NR OFERTY: 2
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 27.06.2019 R. GODZ.: 12:50
CENA BRUTTO W OFERCIE: 430 500,00 zł
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100

-----------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 08.07.2019 r. udzielono ww. zamówienia na dostawę koparko-ładowarki firmie:

INTERHANDLER Sp. z o.o.
Ul. Wapienna 6
87-100 Toruń

za kwotę brutto: 430 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 397