Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18

Data publikacji: 06.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1183175

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego do dnia 16.05.2019 r. do godz. 12.00:
• osobiście do sekretariatu PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo
• drogą pocztową na adres: PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu na dziennik podawczy ;
• drogą e-mailową na adres: e-mail: bziumka11@wp.pl - (Skan dokumentów)
• faxem na nr 0-54 288-92-04, z dopiskiem „Oferta na dostawę materiałów biurowych” .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bziumka11@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

IWONA KURLAPSKA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693577957

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: WŁOCŁAWEK

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu pn. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18 :
1.Papier biały do wydruków i kopiowania do drukarek laserowych i atramentowych
-format A4 gramatura 80g, stopień bieli minimum CIE 161, ryza 500 arkuszy 484 ryz
2.Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa z możliwością wymiany wkładu.
Szerokość linii pisania 1 mm, dł. linii pisania 2000 m. Wkład koloru niebieskiego - 877 szt.
3.Długopis nieautomatyczny, transparentna obudowa z możliwością wymiany wkładu.
Szerokość linii pisania 1 mm, dł. linii pisania 2000 m. Wkład koloru czarnego 877 szt.
4.Skoroszyt plastikowy A4 -oczko, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa z metalowym wąsem 877 szt.
5.Teczka preszpanowa format A4, wykonana z kartonu, zamykana na dwie gumki narożne 877 szt.
6. Pendrive pojemność 16GB- rodzaj łącza USB 3.0 877 szt.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 30234500-3 Pamięć do przechowywania danych
CPV 22850000-3 Skoroszyty i podobne wyroby

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia :
do dnia 22.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto”- C;
2) „Czas dostawy - P;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Całkowita cena oferty brutto 70 % 70 C= cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 70 pkt
Czas dostawy 30 % 30 22 maja 2019 roku - 0 pkt
21 maja 2019 roku - 15 pkt
20 maja 2019 roku - 30 pkt
Razem 100 % 100 ------------------------------------------

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + P
gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C- punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”
P- punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy”
4. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyższej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Czas dostawy” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
6. Wskazanie w ofercie czasu dostawy wcześniejszego niż 20 maja 2019 roku spowoduje przyjęcie do oceny ofert wartości 20 maja 2019 roku, a do umowy wartości wynikającej z treści oferty.
7. Wskazanie w ofercie czasu dostawy dłuższego niż 22 maja 2019 roku spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANACEUM-OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA

Adres

Zboińskiego 28

87-620 Kikół

kujawsko-pomorskie , lipnowski

Numer telefonu

600236442

Fax

542889204

NIP

8930006573

Tytuł projektu

Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU AGMAR Majchrzak Jolanta, 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 17/19
Data wpłynięcia oferty: 16 maja 2019r.
Cena: 21 378,59 zł
Liczba wyświetleń: 195