Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203.

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1181568

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@arex.pl, lub
- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w wersji polskiej.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty.
Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Myzia, Zuzanna Sworowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(058) 340 67 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203 na podstawie dokumentacji zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa urządzenia sterownika silnika.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: Usługa wykonania elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika silnikowego. Realizowana usługa musi być zgodna z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie dokumentacji projektowej zainteresowanemu podmiotowi odbędzie się w formie elektronicznej po wcześniejszym podpisaniu Umowy Poufności między stronami.

Zakres przewidywanych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Frezowanie na centrum obróbczym elementów aluminiowych.
2. Frezowanie na centrum obróbczym elementów z tworzywa sztucznego.
3. Cięcie strumieniem wody, stal nierdzewna, tworzywo, miedz.
4. Cięcie laserem niskiej mocy – tworzywo.
5. Gięcie blach wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali miedzianej.
6. Spawanie aluminium.
7. Wiercenie.
8. Gwintowanie.
9. Wykonanie powłok: chromianowanie, cynowanie.
10. Drukowanie elementów 3d.
11. Malowanie proszkowe.

Zamawiający dostarczy do Wykonawcy usługi następujące materiały:

1. Blok aluminiowy EN AW-5083 - 406x265x105 - 8 szt.
2. Blacha aluminiowa EN AW-5083 8 mm - 1000x2000 - 2 szt.
3. Blacha aluminiowa EN AW-5083 3 mm - 1000x1000 - 1 szt.
4. Blacha miedziana M1E Z4 2 mm - 1000x2000 - 2 szt.
5. Blacha miedziana M1E Z4 3 mm - 1000x2000 - 1 szt.
6. Blacha nierdzewna 0H18N9 1 mm - 1000x2000 - 2 szt.
7. Płyta PA6 30 mm - 1000x1000 - 2 szt.
8. Płyta PA6 20 mm - 1000x1000 - 2 szt.

Kod CPV

31155000-7

Nazwa kodu CPV

Falowniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż 3 miesiące od dostarczenia materiału przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym etapie i bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 poweźmie informację o zaistniałych po stronie Dostawcy przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania o podobnym charakterze jak objęte niniejszym ogłoszeniem (dostawa, wdrożenie oprogramowania, szkolenia), w okresie nie wcześniejszym niż 2 lata wstecz od dnia przedmiotowego ogłoszenia; w tym zakresie Zamawiający może żądać od Dostawcy złożenia stosownych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
Cenę całkowitą netto i brutto,
Warunki i termin płatności,
Datę/okres realizacji Przedmiotu Zamówienia,
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
• spełnia wszystkie postawione w Zapytaniu ofertowym wymagania,
• będą kompletne, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego,

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Cena (C) 20% 20 punktów
Termin dostawy (T) 30% 30 punktów
Kontrola jakości (J) 10% 10 punktów
Wykonanie usługi poz. 1 i poz. 2. – 30 pkt.
Wykonanie usług pozycje od 3. do 11. – łącznie 10 pkt.
Kompleksowe wykonanie usług – dodatkowe 20 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena":

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C), gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”:

W zakresie kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
1) termin dostawy < 50 dni – 30 pkt.
2) termin dostawy ≥ 50 dni oraz <70 – 20 pkt.
2) termin dostawy ≥ 70 dni oraz ≤90 – 10 pkt.
3) termin dostawy > 90 dni – 0 pkt.

Punkty w kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Zasady oceny kryterium „Kontrola jakości”:
10 punktów zostanie przyznane, jeśli wykonawca zdecyduje się umożliwić stałą kontrolę jakości wykonania elementów na każdym etapie produkcji przez Inżynierów oddelegowanych przez Zamawiających.

Punkty w kryterium „Kontrola jakości” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą sumę punktów podczas oceny kryteriów „Cena”, „Termin dostawy”, „Kontrola jakości” oraz wykonanie poszczególnych usług.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O.

Adres

Hutnicza 3

81-212 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(+48) 601629456

NIP

9570918685

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0075/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej budżet założony przez Zamawiającego na to zlecenie.
Liczba wyświetleń: 300