Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 5/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia kursu zawodowego „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta" w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 23.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia

1181464

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Sprostowano omyłkę pisarską w treści zapytania, było: "dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych", jest "dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia kursu zawodowego". Zamówienie dotyczy jednego kursu, podzielonego na 3 pięciodniowe zjazdy, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, sporządzone zgodnie z pkt. VII, na formularzach załączonych przez Zamawiającego, wraz z wymaganymi załącznikami, składać należy w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta - „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego – zapytanie ofertowe nr 5/JG/2019) do dnia 30.04.2019r., do godz. 23:59
- kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77,
85-858 Bydgoszcz
(decyduje data wpływu oferty)
- pocztą elektroniczną, na adres: ariari@ariari.org
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” dla jednej 10-osobowej grupy uczestników, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy mającego zrealizować usługę przeprowadzenia kursu zawodowego „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” dla jednej 10-osobowej grupy uczestników projektu, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” dla jednej 10-osobowej grupy uczestników projektu, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego.
Kurs dla grupy obejmuje 105 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch trenerów, w części 1 będzie prowadzona przez jednego trenera, a część 2 przez trenera prowadzącego i asystującego, wraz z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
Szkolenia realizowane będą na terenie woj. dolnośląskiego.
Kurs będzie trwał łącznie 105 godzin podzielonych na trzy pięciodniowe zjazdy.

Program kursu:
Część 1 (50 godzin):
• zapoznanie ze specyfiką zawodu,
• psychologiczne podstawy telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta i komunikacji interpersonalnej,
• zasady prowadzenia rozmowy i negocjacji handlowej,
• zagadnienia prawne – ochrona danych osobowych,
• radzenie sobie ze stresem (trudny klient),
• dykcja i emisja głosu.

Część 2 (55 godzin):
• organizacja stanowiska pracy-adaptacja stanowiska pracy, zasad BHP,
• rodzaje, obsługa i wykorzystaniem aplikacji bazodanowych,
• zarządzanie bazami danych z wykorzystaniem oprogramowania tyfloinformatycznego,
• obsługa specjalistycznych aplikacji używanych w telemarketingu np. callcenter.pl (thulium) lub telemarketing365.pl,
• prowadzenie rozmowy handlowej VOIP.

Wykonawca na czas realizacji kursów w części 2, zapewni każdemu Uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe wyposażone w licencjonowane oprogramowanie użytkowe, niezbędne do realizacji założeń programowych każdej z części kursu oraz oprogramowanie specjalistyczne dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku (udźwiękawiające lub powiększające), łącznie 10 stanowisk komputerowych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72610000-9 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram szkoleń:
11-15.05.2019
31.05-04.06.2019
23-27.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację opisanej wyżej usługi ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
2. Dysponują kwalifikacjami i wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w realizacji zadań zgodnych z przedmiotem zamówienia,
3. Dysponują odpowiednią liczbą kadry, pozwalającą na prowadzenie szkoleń dla 2 grup jednocześnie;
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
5. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
6. Instytucja szkoleniowa powinna wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych dla osób niewidomych i słabowidzących;

Wiedza i doświadczenie

Trenerzy wyznaczeni do realizacji zadania muszą posiadać:

Wykształcenie i kwalifikacje:
minimum średnie i certyfikaty zgodne z wytycznymi ECDL lub wykształcenie wyższe informatyczne.

Doświadczenie:
a) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących i/lub z zakresu telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta;
b) posiadają kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Zamawiający uzna kryteria za spełnione, gdy do oferty wraz z uzupełnionymi Załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków (dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie trenerów) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie Instytucji szkoleniowej.

Potencjał techniczny

Wykonawca zapewni minimum 10 stanowisk komputerowych wyposażonych w licencjonowane oprogramowanie użytkowe, niezbędne do realizacji 2 części kursu oraz oprogramowanie specjalistyczne dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku (udźwiękawiające lub powiększające).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, mających wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia,
- ostatecznej ilości Uczestników/ Uczestniczek Projektu,
- zmiany terminu płatności,
- zmiany miejsca i terminu realizacji usługi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W skład oferty wchodzą:
• formularz ofertowy (załącznik nr 1);
• oświadczenie Oferenta o braku powiązań z zamawiającym (załącznik nr 2);
• wykaz szkoleń, wykonanych przez Instytucję szkoleniową, na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, potwierdzających co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń informatycznych i/lub z zakresu telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta (załącznik nr 3);
• wykaz Trenerów, wyznaczonych do realizacji zadania (załącznik nr 4)
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie Trenerów (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, referencje itp.).
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Instytucji szkoleniowej (referencje, poświadczenia itp.)
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• dokumenty potwierdzające, że oferent dysponuje zapleczem komputerowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania (decyduje data wpływu oferty). Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
3. Zleceniobiorcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przy wyborze Zleceniobiorcy/Zleceniobiorców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Cena: 60 pkt.
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej oferowanej ceny (C min)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (C o.of.), tj:
C = C min. / C o.of. x 60

2. Kompetencje Trenerów: 40 pkt
a) Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów z zakresu telemarketingu w ciągu 5 ostatnich lat:
0 – 1 szkoleń – 0 pkt
2 – 3 szkoleń – 4 pkt
4 – 5 szkoleń – 6 pkt
6 – 7 szkoleń – 8 pkt
Powyżej 8 szkoleń – 10 pkt.

b) Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących:
0 – 2 szkoleń – 0 pkt
3 – 4 szkoleń – 10 pkt
5 – 6 szkoleń – 20 pkt
Powyżej 7 szkoleń – 30 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Liczba wyświetleń: 214