Strona główna
Logo unii europejskiej

Modyfikacja wielomodułowego „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią” wspomagającego zarządzanie Akademią WSB, polegająca na aktualizacji modułu Uczelnia.XP do wersji Uczelnia.10 wraz z zakupem licencji na Uczelnia.10, wdrożeniem oraz utrzymaniem nowych modułów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią lub zapewnienie rozwiązania równoważnego.

Data publikacji: 19.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2019

Numer ogłoszenia

1181084

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

30 05 2019 - Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie do 07.06.2019 r. godz. 10:00.
Pozostałe informacje Zapytania ofertowego nie uległy zmianie.
Dokument po zmianie: 30 05 2019 Zapytanie ofertowe - po zmianie do pobrania poniżej.

21 05 2019 - Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie do 31.05.2019 r. godz. 10:00.
21 05 2019 - Zmiana treści Zapytania ofertowego:
Zmiana 1) Zamawiający dokonał zmian w treści załącznika nr 2 - dotychczasowe brzmienie „Elementem postępowania o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzenie przez zamawiającego testów akceptacyjnych systemów będących przedmiotem oferty polegających na przetestowaniu do 10% funkcjonalności wybranych przez zamawiającego spośród funkcjonalności opisanych w SIWZ, w tym integracji z systemami Simple ERP oraz platformą Moodle” zostało zastąpione następującym brzmieniem: „Elementem postępowania o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzenie przez zamawiającego testów akceptacyjnych systemów będących przedmiotem oferty polegających na przetestowaniu do 10% funkcjonalności wybranych przez zamawiającego spośród funkcjonalności opisanych w SIWZ, z wyłączeniem integracji z systemami Simple ERP oraz platformą Moodle”.
Zmiana 2) Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 2 – treść umieszczona dotychczas pod pozycją 344 została przeniesiona jako pozycja 408. Jednocześnie zmianie uległy dotychczasowe numery porządkowe.
Zmiana 3) Zamawiający dokonał zmian w treści Załącznika nr 7 - dotychczasowe brzmienie § 7 ust.3 pkt. 3 i 4 zostało zastąpione następującym brzmieniem:
3) przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia błędu krytycznego, błędu zwykłego lub usterki opisanego w zgłoszeniu serwisowym w ciągu 8 godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego
4) usunięcie błędu krytycznego, błędu zwykłego lub usterki nie może przekroczyć odpowiednio: 24 godzin dla błędu krytycznego, 160 godzin dla błędu zwykłego, 320 godzin dla usterki, przy czym:
- błąd krytyczny oznacza wadę powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu lub poszczególnych jego elementów lub modułów, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji w Systemie, uniemożliwiającą realizowanie procesów biznesowych.
- błąd zwykły oznacza wadę powodującą istotne zakłócenie pracy Systemu, które jednak nie uniemożliwia Użytkownikom normalnego korzystania z podstawowych funkcji Systemu, polegającą w szczególności na możliwości realizacji procesów biznesowych w ograniczonym zakresie.
- usterka oznacza wadę niebędąca błędem krytycznym ani błędem zwykłym.
Zmiana 5) Zamawiający dokonał zmian w treści Załącznika nr 2 – dotychczasowe brzmienie Wymagania w pozycji nr 101 w pkt 3 zostało zastąpione brzmieniem: wiele serwerów dostępowych.
Dokumenty po zmianie:
1) Zapytanie ofertowe po zmianie - do pobrania poniżej.
2) Załącznik nr 2 po zmianie - Wykaz wymaganych funkcjonalności i opcjonalnych rozwiązań - do pobrania poniżej.
3) Załącznik nr 7 po zmianie - Wzór umowy - do pobrania poniżej.
Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego do pobrania poniżej.
Pozostałe załączniki Zapytania ofertowego nie uległy zmianie.
WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY ORAZ UPUBLICZNIONE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/POWR/Z042/2019.

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach technicznych: Dariusz Popiołek - dpopiolek@wsb.edu.pl ; w sprawach formalnych: Aneta Radziejewska - aradziejewska@wsb.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja wielomodułowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią rozumiana jako przejście z obecnie działającej wersji systemu Uczelnia.XP, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią do systemu Uczelnia 10 lub zapewnienie rozwiązania równoważnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest modyfikacja wielomodułowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią rozumiana jako przejście z obecnie działającej wersji systemu Uczelnia.XP, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią do systemu Uczelnia 10 lub zapewnienie rozwiązania równoważnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja wielomodułowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią rozumiana jako przejście z obecnie działającej wersji systemu Uczelnia.XP, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią do systemu Uczelnia 10 lub zapewnienie rozwiązania równoważnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup licencji bezterminowej na system Uczelnia 10; lub rozwiązania równoważnego, instalację systemu Uczelnia 10 lub rozwiązania równoważnego; migrację danych z systemu Uczelnia.XP do systemu Uczelnia 10; integrację systemu Uczelnia 10 z systemami Simple.ERP, platformą e-learningową Moodle, Systemem OK – Obsługa Klientów, systemem wydruku legitymacji PERSO, systemem Polon oraz systemem Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych; licencję bezterminową oraz dostawę i wdrożenie platformy e – usług dla studentów: e- Rekrutacja, e- Wnioski, e – Podania, e – Decyzje, e – Ankieta, e – Raporty, e – Płatności, e – Faktura; licencję bezterminową oraz dostawę i wdrożenie systemu Absolwenci 4.0 wspierającego wchodzenie studentów na rynek pracy; opiekę serwisową oraz szkolenie dla wszystkich pracowników Akademii WSB używających poszczególne modułów.

Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które posiada wszystkie funkcjonalności zawarte w obecnie użytkowanym systemie przez Akademię WSB oraz posiada udokumentowane wdrożenie z systemami Simple ERP oraz platformą Moodle oraz funkcjonalności wyspecyfikowane w niniejszym opisie. Ponadto rozwiązanie równoważne nie może odbiegać od technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym. Wykonawca musi we własnym zakresie pozyskać wszelkie uprawnienia wymagane do integracji z pozostałymi systemami wymienionymi w załączniku nr 2. Ilekroć w treści Zapytania Zamawiający używa sformułowania Uczelnia 10 należy przez to rozumieć również system równoważny spełniający warunki określone w Zapytaniu.

ETAPY – realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w następujących etapach:
1. Analiza przedwdrożeniowa.
2. Dostarczenie licencji na system, instalacja i konfiguracja systemu testowego.
3. Migracja danych, w tym przygotowanie narzędzi pozwalających na automatyczne przenoszenie danych pomiędzy obecnie używanym systemem a proponowanym wraz z przeniesieniem i weryfikacją poprawności przeprowadzonego procesu migracji danych.
4. Uruchomienie systemu Absolwenci 4.0.
5. Uruchomienie e-usług.
6. Szkolenia.
7. Testy.
8. Przygotowanie środowiska produkcyjnego.
9. Analiza powdrożeniowa.

CEL/ZAKŁADANE EFEKTY
Modyfikacja obecnej wersji systemu pozwoli zaktualizować oprogramowanie oraz uruchomić nowe usługi dla studentów, w konsekwencji usprawni proces obsługi studentów poprzez wykorzystanie nowych technologii. Spowoduje również rozwój uczelni w obszarze nowoczesnej IT oraz zwiększy bezpieczeństwo systemu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, stanowiący wykaz wymaganych funkcjonalności oraz opcjonalnych rozwiązań. Załącznik nr 2 stanowi integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oprogramowanie zostanie wdrożone w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, w terminie 360 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zakładany harmonogram prac i termin realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, liczony od momentu podpisania umowy z Wykonawcą:
1) analiza przedwdrożeniowa - 90 dni;
2) dostarczenie licencji, instalacja systemu Uczelnia 10 i konfiguracja systemu testowego - 100 dni;
3) migracja danych, w tym przygotowanie narzędzi pozwalających na automatyczne przenoszenie danych pomiędzy obecnie używanym systemem a proponowanym wraz z przeniesieniem i weryfikacją poprawności przeprowadzonego procesu migracji danych - 100 dni;
4) uruchomienie systemu Absolwenci 4.0 – 250 dni;
5) uruchomienie e-usług – 250 dni;
6) szkolenia - 330 dni;
7) testy - 340 dni;
8) przygotowanie środowiska produkcyjnego - 340 dni;
9) analiza powdrożeniowa, odbiór końcowy - 360 dni.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Warunki zmiany umowy

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA OBLIGATORYJNYCH DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1.
2. Wykaz wymaganych funkcjonalności i opcjonalnych rozwiązań – Załącznik nr 2.
3. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3.
4. Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia (wraz z kopiami certyfikatów) – Załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 5.
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 6.
7. Wzór umowy wraz z wzorem weksla gwarancyjnego in blanco oraz deklaracją wekslową – Załącznik nr 7.
8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 8.
9. Polisa od odpowiedzialności cywilnej.
10. Odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEDIG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
2. Ocenie będą podlegały oferty złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, a ich oferta nie zostanie odrzucona.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium cena brutto – max 60 pkt. (waga 60%)
Kryterium cena brutto, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem
P=Cn/Co x 60 pkt. gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.
b) Kryterium stopień spełnienia wymagań opcjonalnych – max 40 pkt. (waga 40%)
Kryterium stopień spełnienia wymagań opcjonalnych, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem PFO=(PFOS/ PFMAX) × 40% gdzie:
PFO – Liczba punktów przyznanych za zaoferowane funkcjonalności opcjonalne w ocenianej
ofercie ujęte przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego .
PFOS – Liczba spełnionych wymagań opcjonalnych w ocenianej ofercie.
PFOMAX – Liczba wymagań opcjonalnych postawionych przez Zamawiającego w Załączniku
nr 2 do oferty.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena + Y pkt. Kryterium spełnienie wymagań opcjonalnych = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium: cena brutto oraz stopień spełnienia wymagań opcjonalnych.

Wykluczenia

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zakreśla Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/Z042/2019 (Załącznik: Zapytanie ofertowe - do pobrania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 440