Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2019

Numer ogłoszenia

1180227

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano "Odpowiedzi na zapytania Wykonawców_Lipowe Wzgórze"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć w formie pisemnej, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2019. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” w Domu Zakonnym w Tuchowie, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 lub przesłać drogą e-mail na adres: ekonom@redemptor.pl.
2. Dla ofert przesłanych lub dostarczonych do siedziby Zamawiającego liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego (także w przypadku drogi pocztowej). Dla ofert przesłanych drogą e-mail liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 9 maja 2019 roku o godzinie 16.00. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1. Do Formularza Oferty Oferent ma obowiązek załączyć dokumenty określone w punkcie 6 Zapytania – „Wymagane dokumenty”.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5. W przypadku przesyłania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail, wskazane dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta należy zeskanować w plikach PDF.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez wykonawcę w ofercie.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekonom@redemptor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Łączna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695600690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w czasie realizacji II etapu projektu: „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie”, które swoim zakresem obejmują m.in. poniżej wskazany zakres robót:

1. Przebudowę ogrodzenia klasztoru, które stanowi mur oporowy, wjazdy i ambity.
2. Wybudowanie nowego biegu schodów zewnętrznych (zgodnego z obowiązującymi przepisami – bezpiecznych i wygodnych, które mogą stać się alternatywą dla stromych i niewygodnych schodów głównych) oraz przebudowa nawierzchni schodów istniejących (wymianę istniejących stopnic i podstopnic oraz wymiana poręczy i montaż nowych balustrad przy najwyższym biegu).
3. Przebudowę dziedzińca o powierzchni ok. 2 895 m2 w tym 2 565 m2 pełny zakres prac tj. rozebranie istniejącej nawierzchni, wymiana podbudowy, położenie nowej nawierzchni, stopnic schodów oraz ścian murów oporowych; 330 m2 wyłącznie w zakresie wykonania nowej nawierzchni.
4. Wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej pod powierzchnią dziedzińca na elementy nowe (rury, kable, studzienki, kratki).
5. Wykonanie iluminacji kościoła, wieży i otoczenia (dziedzińca) wraz z wymianą rozdzielni głównej w zakrystii.
6. Montaż tablicy informującej o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej dostarczonej przez Zamawiającego.

Wniosek Zamawiającego został wybrany do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Postępowanie prowadzone jest celem zachowania wymogów określonych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020".

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Tuchów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w czasie realizacji II etapu projektu: „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w czasie realizacji II etapu projektu: „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie”, które swoim zakresem obejmują m.in. poniżej wskazany zakres robót:
1. Przebudowę ogrodzenia klasztoru, które stanowi mur oporowy, wjazdy i ambity.
2. Wybudowanie nowego biegu schodów zewnętrznych (zgodnego z obowiązującymi przepisami – bezpiecznych i wygodnych, które mogą stać się alternatywą dla stromych i niewygodnych schodów głównych) oraz przebudowa nawierzchni schodów istniejących (wymianę istniejących stopnic i podstopnic oraz wymiana poręczy i montaż nowych balustrad przy najwyższym biegu).
3. Przebudowę dziedzińca o powierzchni ok. 2 895 m2 w tym 2 565 m2 pełny zakres prac tj. rozebranie istniejącej nawierzchni, wymiana podbudowy, położenie nowej nawierzchni, stopnic schodów oraz ścian murów oporowych; 330 m2 wyłącznie w zakresie wykonania nowej nawierzchni.
4. Wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej pod powierzchnią dziedzińca na elementy nowe (rury, kable, studzienki, kratki).
5. Wykonanie iluminacji kościoła, wieży i otoczenia (dziedzińca) wraz z wymianą rozdzielni głównej w zakrystii.
6. Montaż tablicy informującej o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej dostarczonej przez Zamawiającego.

Prace budowlane w ramach realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i konserwatorską opracowaną przez AKKA Pracownia Architektoniczna, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków:
1) Projekt budowlany przebudowy części ogrodzenia zewnętrznego i dwóch wjazdów, budowy biegu schodów zewnętrznych i kapliczki Matki Boskiej oraz remontu nawierzchni dziedzińca, schodów i ambitów przy kościele p.w. NNMP przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie,
2) Projekt budowlany oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) kościoła NMP wraz z bezpośrednim otoczeniem przy ulicy Wysokiej 1 w Tuchowie,
3) Projekt budowlany remontu istniejącego muru oporowego przy kościele p.w. NNMP przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie,
4) Projekty wykonawcze do projektów wskazanych w lit. a – c powyżej, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wskazanych w informacji dodatkowej do dokumentacji projektowej.

Wyłączeniu podlega następujący zakres ujęty w dokumentacji budowlanej i wykonawczej:
1) w branży sanitarnej - studzienki S9, S10, S11, wraz z łączącymi je kanałami o przykanalikami do rur spustowych i studzienki wodnościekowych kr6, kr7, kr8, kanały kanalizacji opadowej od studzienki S5 do studzienki wodnościekowej kr3 wraz z przykanalikami;
2) w branży drogowej – wymiana podbudowy na terenie placu przed furtą.

Prace budowlane w ramach realizacji projektu zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi i pozwoleniami na budowę.

Ramowy opis inwestycji w ramach II etapu inwestycji tj. Zagospodarowania przestrzeni publicznej „Lipowego wzgórza” na cele społeczne znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. Projekty dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami stanowią załącznik nr 5 Projekty dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami i informacją dodatkową.

PROJEKTY SĄ DO POBRANIA NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO http://sanktuariumtuchow.pl/klasztor-kontakt/przetargi/.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do czasu uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie zgodnego z wnioskiem o udzielenie tego pozwolenia, a w przypadku gdy pozwolenie takie nie będzie wymagane – do czasu upływu terminu na złożenie przez właściwy organ sprzeciwu względem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, przy czym przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to maj 2019 r., a termin ich zakończenia to 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy i podlega akceptacji Zamawiającego.
W trakcie prowadzonych prac wykonawca musi zagwarantować dostęp do Bazyliki co najmniej jednym z istniejących wejść. W tym celu Wykonawca przedstawi plan sytuacyjny dojść do Bazyliki w całym okresie realizacji inwestycji z uwzględnieniem harmonogramu prowadzonych prac.
Jednocześnie prace budowlane na głównym dziedzińcu nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 11 lipca 2019 roku. Do tego czasu mogą być prowadzone roboty przygotowawcze oraz prace związane z przebudową ogrodzenia (działanie 4.1).
Ponadto zobowiązuję się Wykonawcę do nieprowadzenia prac budowlanych w następujących terminach, które związane są z dużymi uroczystościami, które będą miały miejsce w Bazylice:
- 13 czerwca 2019;
- 1 do 9 lipca 2019;
- 7 do 9 września 2019;
- 4 czerwca 2020.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów w przypadkach opisanych w pkt. 13 Warunki zmiany umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, a także dysponować osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja na podstawie FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2019) oraz OŚWIADCZENIA REFERENTA (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2019).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za osoby spełniające to kryterium rozumie się podmioty, mogące udokumentować, że:
- w okresie ostatnich 5 lat realizowały co najmniej 1 inwestycję o wartości minimum 1 300 000 złotych brutto, oraz co najmniej 1 inwestycję, która dotyczyła obiektu objętego ochroną zabytków. W celu udokumentowania tego faktu Oferent powinien przedstawić wykaz zadań realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

- dysponują jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności, oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych; spełnia warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W celu udokumentowania tego faktu Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oświadczenia, w którym wskaże imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób.

- dysponują jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności. W celu udokumentowania tego faktu Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oświadczenia, w którym wskaże imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób.
- dysponują osobą, która spełnia warunki określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W celu udokumentowania tego faktu Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oświadczenia, w którym wskaże imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja na podstawie OŚWIADCZENIA REFERENTA (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2019).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Weryfikacja na podstawie OŚWIADCZENIA REFERENTA (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2019).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Weryfikacja na podstawie OŚWIADCZENIA REFERENTA (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2019).

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie
i przypadkach:
- w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia;
- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna
- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w terminie;
- zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, a w tym:
o opóźnienie przekazania terenu budowy,
o wystąpienie siły wyższej,
o protesty społeczne,
o wystąpienie nieprzewidywalnych warunków geologicznych, archeologicznych lub nowych (w szczególności niewypały i niewybuchy),
o opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,
o Strony zawrą umowę o wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem,
o powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy,
o wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami,
wtedy zmianie mogą ulec tylko te zapisy umowy, dla których takie okoliczności będą relewantne, a w szczególności zapisy dot. terminów wykonania umowy,
- w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
- wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
- wystąpi konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 2.
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przy czym wartość udzielanych zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent jest zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w przedmiarach, zamieszczonych w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wskazanym tam wykazem robót i niezbędnymi załącznikami.
3. Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Oferenta (jeżeli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto - 90%
2. Okres dodatkowej rękojmi (w miesiącach) - 10%

Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:

Podstawę do oceny ofert kryterium „Cena brutto” stanowić cena brutto oferty. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 90 % - 90 punktów). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Kc=Cb/Co x 90% x 100
gdzie:
Cb – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”

Przez kryterium „Okres dodatkowej rękojmi” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres dodatkowej rękojmi na przedmiot zamówienia (podany w przeliczeniu na pełne miesiące), liczony od momentu zakończenia okresu ustawowego, tj. 60 miesięcy od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta z najdłuższym terminem dodatkowej rękojmi otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 10% - 10 punktów). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Kg=Go/Gn x 10% x 100
gdzie:
Go – okres dodatkowej rękojmi zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres dodatkowej rękojmi
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres dodatkowej rękojmi”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.


gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres dodatkowej rękojmi”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostały podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, że Okres dodatkowej rękojmi będący przedmiotem oceny nie może przekroczyć 36 miesięcy.
Zamawiający informuje, że kryterium Okres dodatkowej rękojmi, nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia tego kryterium następuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru, zmieszczonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:
1. Oferta zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostępu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2. Oferta zostanie podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,
3. Treść oferty nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym nr 2/2019 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego,
4. Oferta zostanie złożona po terminie,
5. Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie,
6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA DOM ZAKONNY W TUCHOWIE

Adres

Wysoka 1

33-170 Tuchów

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

146327206

NIP

9930044338

Tytuł projektu

Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie

Numer projektu

RPMP.11.01.02-12-0871/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, Dom Zakonny w Tuchowie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia dot. Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie” zamieszczone w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180227 zostało unieważnione na podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego nr 2/2019 , gdyż złożone oferty przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 2 682 085,59 zł netto.
Liczba wyświetleń: 312