Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/03/04/2019.

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1180019

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na zapytanie ofertowe pn. Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/03/04/2019 „
- drogą mailową w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów (pdf) na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl
w terminie do dnia 24/04/2019r. (liczy się data wpływu).

Miejsce składania ofert:
ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.
DZIAŁ ZAKUPÓW
UL. KOLEJOWA 311
05-092 ŁOMIANKI

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną wykluczone.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzialzakupow@atmsolutions.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANNA KOTURBASZ-NAJKO

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego typu dostawczego zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznym określonymi w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia.
Zamówienie w ramach projektu: Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 „Badanie na rynek”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego typu dostawczego zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznym:
1. Pojazd fabrycznie nowy
2. Kategoria: Dostawcze
3. Rok produkcji: 2015 lub nowszy
4. Parametry silnika:
(1) Moc min. – 177 KM
(2) Rodzaj paliwa – olej napędowy
(3) Pojemność skokowa minimum 2 287 cm3
5. Dopuszczalna masa całkowita: 3,5t
6. Pojemność załadunkowa (wymiary wewnątrz kabiny załadunkowej): szerokość minimalna 2,45m, długość minimalna 4,9m, wysokość minimalna 2,2m
7. Kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny)
8. Koła przód i tył, jednakowe na wszystkich osiach, dwa komplety – letnie i zimowe z felgami
9. Hamulce wzmocnione tarczowe – ABS, układ stabilizujący tor jazdy – ESP, system wspomagania ruszania na wzniesieniu
10. Poduszka pneumatyczna z kompresorem w celu umożliwienia przewożenia ciężkich towarów
11. Podgrzewany filtr wstępny paliwa i odpowietrznik silnika
12. Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana
13. Skrzynie biegów mechaniczna (6+1)
14. Poduszka powietrzna kierowcy z napinaczami pasów
15. Zbiornik paliwa min. 80 litrów
16. Elektrycznie regulowane szyby i lusterka, lusterka podgrzewane
17. Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną
18. Fotel kierowcy resorowany (hydraulicznie, pneumatycznie itp.), niezależnie zawieszony z podłokietnikiem i podparciem lędźwiowym
19. Światła przeciwmgielne przednie, światła do jazdy dziennej
20. Prędkościomierz km/h
21. Centralny zamek z pilotem w kluczyku
22. Immobilizer
23. Radio cyfrowe fabrycznie montowane
24. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
25. Wyposażenie:
1) Skrzynka narzędziowa
2) Plandeka (wraz z systemem umożliwiający szybkie otwieranie plandek) wraz z burto firaną
3) Spoiler dachowy + owiewki boczne
4) Błotniki na koła tylne
5) Dywaniki podłogowe
6) Okno w tylnej ścianie kabiny
7) Lusterko wsteczne wewnętrzne
8) Pojazd wyposażony w dwa kliny do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, klucz do kół, lewarek (podnośnik o parametrach spełniających wymagania bezpiecznego użytkowania do tego modelu pojazdu) oraz inne przedmioty i narzędzia niezbędne do wykonywania obsługi codziennej przez kierowcę pojazdu.
9) Instrukcja w języku polskim, książka serwisowa, książka pojazdu, świadectwo homologacji, karta pojazdu.
10) Liczba miejsc 3
11) Bezwypadkowy
12) Kolor kabiny – sugerowany: biały (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pojazd w innym kolorze).
13) Kolor plandeki – sugerowany: szary (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pojazd z plandeką w innym kolorze).

Pojazd musi spełniać również wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym.
Pojazd musi być wolny od wad prawnych oraz fizycznych oraz wolny od obciążeń.

Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji licząc od daty dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego:
- na cały samochód, kompletne podwozie i wszystkie układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne, zgodnie z ogólnymi warunkami, bez limitu kilometrów – min. 2 lata /24 m-ce/
- zabudowa i wszystkie jej podzespoły – min. 2 lata /24 m-ce/;
- powłoki lakiernicze – min. 2 lata /24 m-ce /;

Nie spełnienie któregoś z wymaganych parametrów technicznych przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty. Zakres zamówienia obejmuje: dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Polski oraz gwarancję na okres wskazany w ofercie.

Kod CPV

34130000-7

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Opóźnienia leżące po stronie Wykonawcy spowodują naliczenie kar umownych określonych we wzorze umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania działalności związanej z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy).

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonania podobnych zamówień, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej 3 pojazdy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia i że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – protokoły odbioru lub referencje.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą wykazu wraz z dowodami, że wykonane usługi zostały wykonane należycie) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować zasobami osobowymi, pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Płatność rozumiana jest jako cena brutto dostawy wskazana przez Wykonawcę w przyjętej ofercie, a następnie w zawartej umowie.
2. Płatność dokonana będzie w terminie wskazanym na Fakturze liczonym w dniach od daty dostarczenia Zamawiającemu do siedziby ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.
5. Zamawiający informuje, a Wykonawca akceptuje, że w umowie znajdzie się następujący zapis dotyczący kar umownych:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
a. za każdy dzień opóźnienia w terminach realizacji przedmiotu umowy, określonych w § 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy.
b. za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 70 % wartości wynagrodzenia brutto;
W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z należności dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Dopuszcza się również rozliczenie kar umownych poprzez wystawienie noty na kwotę odpowiadającą wysokości nałożonej kary.
Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
a. niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności, gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy w określonym terminie lub dostarczy przedmiot zamówienia niezgodny z treścią zapytania ofertowego i złożoną ofertą,
b. dwukrotnej odmowy w realizacji dostawy pomimo dopełnienia wszelkich formalności.
6. Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.
8. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie publikacji niniejszego ogłoszenia i nie jest przez niego zawiniona.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
a ponadto:
• Szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu (zgodną z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem oferowanego pojazdu).

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3) o treści:
Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria:
Cena –100%,
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:

C= (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 100

Uwaga! Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą sumę punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. wszczęto wobec nich postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość; zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia;
2. są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
3. nie dostarczą zgodnej z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia szczegółowej specyfikacji technicznej dostarczanego sprzętu wraz z ofertą;
4. nie dostarczą wraz z ofertą wymaganych załączników;
5. nie wykonali prawidłowo i bez zastrzeżeń podobnej dostawy, co spowodowało rozwiązanie z nimi umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATMSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Modlińska 10

05-092 Izabelin-Dziekanówek

mazowieckie , nowodworski

Numer telefonu

508372257

NIP

7010437587

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Remo-Car Sp. z o.o. Święcice
ul. Zaborowska 1, 05-860 Płochocin.

Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019.

Cena wybranej oferty: 145 755,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 120