Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/W/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia dwóch warsztatów pn. :Badacz-Dziennikarz", w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

1179181

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprawiono omyłkę pisarską w formularzu ofertowym (oświadczenie p uprawnieniach) oraz doprecyzowano kryteria oceny oferty.

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 18.04.2019, do godziny 23:59 (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org
przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1.
Wybór trenera z doświadczeniem i kwalifikacjami dziennikarsko-badawczymi w celu realizacji warsztatów pn. „Badacz – Dziennikarz” dla 2 grup po 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w terminach: 24-29.04.2019r. i 2-7.05.2019r.

Część 2.
Wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenera.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór trenera z doświadczeniem i kwalifikacjami dziennikarsko-badawczymi w celu realizacji warsztatów pn. „Badacz – Dziennikarz” dla 2 grup po 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w terminach: 24-29.04.2019r. i 2-7.05.2019r. oraz wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenera głównego.

Przedmiot zamówienia

Wybrany trener zrealizuje łącznie 96 godzin usługi prowadzenia warsztatów „Badacz – Dziennikarz” (po 48h dla każdej z 2 grup) w okresie 24-29.04.2019r. i 2-7.05.2019r. Warsztaty dla każdej grupy trwają 6 dni po 8h warsztatów dziennie.
W warsztatach będzie uczestniczył asystent trenera, który również zrealizuje łącznie 96 godzin usługi szkoleniowej. Zadaniem asystenta będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych (udźwiękawiających i powiększających).
Warsztaty mają na celu umożliwić uczestnikom projektu nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, w tym szczególnie w charakterze redaktora/ badacza/ transkryptera. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i przygotowanie praktyczne do poprawnego redagowania wypowiedzi dziennikarskiej i zarządzania profilami w mediach społecznościowych. Zapoznają się z podstawami pracy dziennikarza i badacza, poznają narzędzia, którymi się posługują i nauczą się je wykorzystywać w praktyce.
W treści programu warsztatów ujęte będzie dostarczenie wiedzy i umiejętności dziennikarskich, według autorskiego programu zawierającego następujące tematy zajęć:
Wykłady:
1. Wprowadzenie do dziennikarstwa –definicje.
2. Podstawowe formy wypowiedzi dziennikarskiej, budowa i cechy: Reportaż. Wywiad. Aktualności. News.
3. Źródła informacji. Metody i techniki poszukiwania informacji. Research.
4. Rodzaje i znaczenie mediów społecznościowych
5. Pułapki czyhające na początkujących dziennikarzy w kontekście niepełnosprawności wzrokowej.
6. Charakterystyka podejścia badawczego, rodzaje i metody badań.
7. Opracowanie i analiza danych
8. Rodzaje i znaczenie mediów społecznościowych
Ćwiczenia:
1. Wywiad, reportaż, felieton–ćw. z formułowanie wybranych gatunków wypowiedzi - 8h
2. Planowanie i prowadzenie badań – metody zbierania danych, prowadzenia
i rejestracja wywiadu, obserwacji, lustracji, transkrypcja wywiadu 8h
3. Rejestracja, konfiguracja, zarządzanie i nawigacja po profilach z wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla os. z niepełnosprawnością wzrokową
4. Nauka pisania bezwzrokowego metodą 10 - palcową.
Egzamin / sprawdzian warsztatowy:
- opracowanie jednej z wybranych form dziennikarskich; artykuł, wywiad, reportaż, relacja, inne.
W zajęciach będzie wykorzystywany sprzęt komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym (programy udźwiękawiające i powiększające) z dostępem do Internetu oraz urządzenia rejestracji dźwięku.

Do obowiązków trenera należeć będzie, w szczególności:
1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. listy obecności, ankiety ex-ante i ex-post, dziennik zajęć.
2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.
Do obowiązków asystenta trenera należeć będzie, w szczególności:
1. Pomoc uczestnikom projektu podczas warsztatów w zagadnieniach technicznych, związanych z korzystaniem z komputera.
2. Pomoc uczestnikom projektu w korzystaniu z aplikacji specjalistycznych (udźwiękawiających i powiększających).
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Warsztaty dla każdej z 2 grup będą trwały 48 godzin realizowanych w trakcie 6 dni po 8 godzin. Termin realizacji warsztatów dla pierwszej grupy: 24-29.04.2019r. Termin realizacji warsztatów dla drugiej grupy: 2-7.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Dla części 1:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy dziennikarskiej. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych dziennikarza, w łącznym wymiarze min. 300 godzin. Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa / treningów dla osób z dysfunkcją wzroku.

Dla części 2:
a) posiadają wykształcenie potwierdzające znajomość aplikacji specjalistycznych dla osób z dysfunkcją wzroku,
b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia (jako trener prowadzący lub asystujący) kursów i warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku z użyciem aplikacji specjalistycznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapytanie ofertowe kierowane jest do osób fizycznych jak i podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane przez wgląd do CEIDG/KRS).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń
4. Załącznik nr 4 – Wykaz doradców/ trenerów wyznaczonych do realizacji zadania
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty trenera dziennikarza-badacza:

Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.

1. Cena
Punktacja od 0 do 40
Waga: 40%
Oferent posiadający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 40.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x 40)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40
2. Doświadczenie w pracy dziennikarza/ badacza
Punktacja od 0 do 30
Waga 30%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w pracy dziennikarza/ badacza od 2014 roku otrzymuje 30 punktów, oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem od 2016 roku otrzymuje 15 punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30
3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób z dysfunkcją wzroku
Punktacja od 0 do 30
Waga 30%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla osób z dysfunkcją wzroku od 2014 roku otrzymuje 30 punktów, oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem od 2016 roku otrzymuje 15 punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30

Ocena oferty asystenta:
Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.
1. Cena
Punktacja od 0 do 40
Waga: 40%
Oferent posiadający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 40.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x 40)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów dla osób z dysfunkcją wzroku
Punktacja od 0 do 60
Waga 60%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla osób z dysfunkcją wzroku w ilości:
- ponad 1000 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 60 punktów
- od 800 do 999 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 40 punktów
- od 600 do 799 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 20 punktów
- od 400 do 599 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 10 punktów
- poniżej 399 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 0 punktów

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 60

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 - trener dziennikarz-badacz: Michał Żejmis, ul. Lipska 30/7, 03-908 Warszawa, data wpływu oferty: 18.04.2019, cena za 1 godz. 90,- zł brutto
Część 2 - asystent: Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom, data wpływu oferty: 18.04.2019, cena za 1 godz. 60,- zł brutto
Liczba wyświetleń: 227