Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

Numer ogłoszenia

1178783

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.zubiel@hospicjumzgierz.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia na adres:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 2-4, 95-100 Zgierz, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00, do dnia 19 kwietnia 2019 r. w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny”.
2) Datą złożenia oferty jest data dostarczenia jej na adres Zamawiającego wskazany powyżej.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferta złożona w formie papierowej jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
5) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 kwietnia 2019 r.
6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert
8) Pytania i wyjaśnienia oferenta do zapytania można składać wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie Stowarzyszenia lub droga mailową) do dnia 17 kwietnia 2019 r.
9) Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.zubiel@hospicjumzgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kwiatkowska-Zubiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 715 45 23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów, będących pod opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowego - przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów będących pod opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowego - przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu
w ramach projektu pn: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
(RPLD.09.02.01-10-B058/18).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla podopiecznych Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowego - przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu.
Usługa obejmuje zakup i dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości podziału zamówienia na części.

Kod CPV

33196100-1

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób starszych

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 35 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga przedstawienia minimum 2 referencji na sprzedaż zbliżonego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zrealizowanego w ciągu trzech ostatnich lat, o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł każda.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Kopie dokumentów potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty powinna być podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1);
2. Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
3. Walutą obowiązującą jest PLN;
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena oferty brutto (wg formularza ofertowego) na która powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę - waga 70 pkt;
2) Okres gwarancji na jaki Wykonawca przedłuża minimalną zawartą w załączniku nr 1 - waga 30 pkt
Maksymalna liczba punktów w kryterium jest równa wadze kryterium w %.
Przyjmuje się, że 1 pkt =1%
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:
1) Cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto całego zamówienia. Liczba punktów = cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/cena brutto ofert badanej x 70 %.
2) Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do podani w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Punkty zostaną przyznane za przedłużenie gwarancji na dostawę objętą przedmiotem zamówienia o okres dłuższy niż ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1.
Przedłużenie gwarancji o co najmniej 12 miesięcy = 10 pkt, o co najmniej 24 miesiące = 20 pkt, o co najmniej
36 miesięcy = 30 pkt.
W przypadku gdy Oferent nie wpisze w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Oferent zaoferował minimalny okres gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Jeżeli Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył ofertę ważną i najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji i zwrócenia się do tych Oferentów o złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Oferenci, którzy:
• nie złożą oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego
• nie przedstawią referencji określonych w niniejszym zapytaniu.
• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• nie przedłożyli wymaganych dokumentów w celu spełnienia warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

Adres

Sadowa 6a

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

427190633

Fax

427195309

NIP

7322170007

Tytuł projektu

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-B058/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ronomed Sp. z o.o. Sp.K
ul. Przyjaźni 52/1U,
53-030 Wrocław
data wpłynięcia oferty - 19.04.2019
cena oferty 414 703,70 PLN netto/447 880,00 PLN brutto
Firma Ronomed odstąpiła od podpisania umowy. Realizacja umowy została powierzona firmie:
Klaromed Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 123
05-070 Sulejówek
data wpłynięcia oferty - 19.04.2019
cena oferty 544 224,00 PLN netto/587 761,92 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 415