Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Zamawiającego będącego zarządzającym alternatywnym funduszem inwestycyjnym i prowadzącym działalność inwestycyjną zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w dokumentach dotyczących przedsięwzięcia Bridge Alfa.

Data publikacji: 07.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2019

Numer ogłoszenia

1178179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rdsfund.com lub do siedziby spółki ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@rdsfund.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Urbaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696499014

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Zamawiającego będącego zarządzającym alternatywnym funduszem inwestycyjnym i prowadzącym działalność inwestycyjną zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w dokumentach dotyczących przedsięwzięcia Bridge Alfa, zamieszczonych na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności w Regulaminie funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa, w okresie realizacji projektu Bridge Alfa, polegających na obsłudze prawnej obejmującej czynności sądowe i pozasądowe zlecone Wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który będzie świadczył usługi prawne opisane w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Usługi będą polegały na świadczeniu usług prawnych obejmujące czynności sądowe i pozasądowe zlecone Wykonawcy, w szczególności polegających na:
a) Przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej Funduszu zgodnie z Regulaminem Bridge Alfa: term sheet, NDA, umowa na walidację pomysłu z budżetu operacyjnego, umowa inwestycyjna, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej;
b) Obsługa prawna każdej inwestycji (min. 40) będącej w portfelu Funduszu, tj.: dostosowanie dokumentacji transakcyjnej do danej Inwestycji;
c) Zapewnienie korporacyjnej obsługi prawnej w zakresie przygotowania projektów uchwał organów Funduszu (w tym komitetu inwestycyjnego);
d) Zapewnienie doradztwa prawnego w obszarze prawidłowości wykonania przez Fundusz umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia Bridge Alfa zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
e) Zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie możliwości wyjścia Funduszu z Inwestycji w szczególności przy wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect;
f) Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych;
g) Doradztwo podatkowe w sprawach rozliczania podatku VAT dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych;
h) Przygotowywanie umów, udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w innych zleconych sprawach.
i) Udział przedstawiciela Wykonawcy na żądanie Zlecającego w spotkaniach z NCBR a w tym na Komitecie Inwestycyjnym.
j) Okres wypowiedzenia Umowy będzie wynosił dla Zlecającego 2 miesiące kalendarzowe, dla Oferenta 12 miesięcy.

Kod CPV

79140000-7

Nazwa kodu CPV

Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

9.5. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym, nieprzekraczające łącznie 30% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, począwszy od 1.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów spełniających łącznie następujące kryteria:
a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w ramach prowadzonej działalności prawniczej na kwotę minimum 3 mln zł;
b) posiadają udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych typu Seed i Venture Capital o wartości minimum 1 mln zł każdy;
c) posiadają udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekt grantowy w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub w zakresie realizacji projektu grantowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dodatkowo od Wykonawcy oczekuje się, na każde żądanie Zamawiającego, świadczenia usług na terenie Łodzi lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu, kolejnego dnia roboczego od daty złożenia żądania przez Zamawiającego.
Usługi prawne wykonywane będą przez Wykonawcę̨ zasobami własnymi, wszelkie podwykonawstwo strony trzeciej wymagać́ będzie zgody Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z realizacją usług prawnych (np. dojazdy) ponoszone będą przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia m.in. w przypadku, gdy:
• zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);
• w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
• wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec.
Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 - Skan polisy potwierdzającej spełnienie warunku określonego w pkt 4.2 lit. a) wraz z dowodem opłacenia składki;
3) Załącznik nr 3 - Skan co najmniej jednego dokumentu potwierdzającego doświadczenie opisane w pkt 4.2 lit. b);
4) Załącznik nr 4 - Skan co najmniej jednego dokumentu potwierdzającego doświadczenie opisane w pkt 4.2 lit. c);
5) Załącznik nr 5 – Dokument rejestrowy Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty wystawione w kraju, w którym siedziba firmy/jednostki jest zarejestrowana, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że:
⎯ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
⎯ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6) Załącznik nr 6 – Kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym, nieprzekraczające łącznie 30% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane
a) Kryterium 1: cena.
Waga kryterium: 50%.
Kryterium nr 1 ocena dotyczy Ceny oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem:
Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (najniższa cena ofertowa z ofert podlegających ocenie / cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt.
b) Kryterium 2: doświadczenie
Waga kryterium: 50%.
Ocena zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów
Doświadczenie
1. udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych typu Seed i Venture Capital o wartości minimum 1 mln zł każdy -
Liczba projektów >= 5 – 30 pkt
Liczba projektów < 5 – 15 pkt
Brak projektów– 0 pkt
2. udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekt grantowy w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub w zakresie realizacji projektu grantowego
Liczba projektów >= 2 – 30 pkt
Liczba projektów < 2 – 15 pkt
Brak projektów– 0 pkt
Punktacja obliczona będzie wg następującego wzoru:
W dla oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów cząstkowych w Kryterium nr 2 = 60 pkt oceny oferty
W dla kolejnych oferentów = uzyskana ilość punktów cząstkowych w Kryterium 2 / ilość punktów cząstkowych w Kryterium 2 uzyskana przez oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów cząstkowych w Kryterium nr 2 x 60 pkt oceny oferty.

Sposób dokonywania oceny:
a) Ostateczna ilość uzyskanych punktów (SUMA) obliczona będzie w wyniku zsumowania punktów, jakie wynikają z Kryterium nr 1, Kryterium nr 2.
SUMA = liczba punktów Kryterium nr 1 + liczba punktów Kryterium nr 2.
b) W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z największą ilością punktów cząstkowych w Kryterium nr 2, a dalej z najniższą ceną.
c) Każda z ofert zostanie oceniona jakościowo niezależnie przez dwóch członków komisji zakupowej Zamawiającego. Ostateczna ocena będzie stanowić średnią arytmetyczną dwóch ocen indywidualnych.
d) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
e) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

5Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 120. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Wykluczeni z postępowania są Oferenci, którzy znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.
2.Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, których oferty są niekompletne i nie zawierają wymaganych załączników (zgodnie z zapisami części 6 zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Dr. Jana Muszyńskiego 2

90-151 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48605110261

NIP

7123312752

Tytuł projektu

Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund

Numer projektu

POIR.01.03.01-00-0068/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 510