Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na „PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE, ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 14 W ŁODZI”

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

Numer ogłoszenia

1177824

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2019r. do godziny 15.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@km.com.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński
ul. Księży Młyn 14, 90 – 345 Łódź

OFERTA
w postępowaniu na:
„PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE, ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 14 W ŁODZI”

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu tożsamej wersji papierowej oferty w ciągu 3 dni roboczych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@km.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Koliński - Właściciel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 42 632-78-61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane budynku przy ul. Księży Młyn 14 w Łodzi.
Zakres planowanych do przeprowadzenia prac obejmuje przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji i dachu budynku dawnych Konsumów K.W. Scheiblera, wpisanych do rejestru zabytków nr A/361.

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, ul. Księży Młyn 14, 90 – 345 Łódź – oficjalny partner projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, w którym jako partner wiodący występuje Miasto Łódź.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: 90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14,

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prac jest ochrona dziedzictwa kulturowego (powstrzymanie procesu degradacji, naprawa zniszczeń oraz działanie mające na celu przywrócenie możliwie wiernie utraconych walorów architektonicznych w zabytkowym budynku dawnych Konsumów K.W. Scheiblera, wpisanych do rejestru zabytków nr A/361.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe, remont dachu wraz z wymianą pokrycia, obróbki blacharskie, odtworzenie kominów, w tym m.in.:
a. roboty rozbiórkowe i demontażowe
b. wymiana pokrycia dachu,
c. wymiana orynnowania,
d. wymiana rur wentylacyjnych,
e. odtworzenie i konserwacja kominów,
f. odtworzenie zadaszeń nad wejściami,
g. inne niezbędne elementy wg projektu

2. Restauracja elewacji, remont cokołu, izolacja fundamentów, wymiana stolarki otworowej, przebudowa schodów zewnętrznych, remont rampy z zadaszeniem w tym m.in.:.
a. konserwacja cokołu i lic elewacji,
b. izolacja cokołu budynku (iniekcje niskociśnieniowe),
c. izolacja fundamentów od str. piwnic (iniekcje niskociśnieniowe),
d. hydroizolacja z termoizolacją posadzki piwnic,
e. odtworzenie okien,
f. odtworzenie i renowacja drzwi zewnętrznych,
g. konserwacja konstrukcji i zadaszenia rampy,
h. remont rampy,
i. przebudowa schodów zewnętrznych,
j. demontaż instalacji elektrycznych biegnących na zewnątrz
k. podłączenie stylowego oświetlenia zewnętrznego
l. inne niezbędne elementy wg projektu

Dane techniczne budynków:
• Pow. Zabudowy: 230,12 m2
• Kubatura budynku: 2.560 m3

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Pełna dokumentacja techniczna dostępna jest pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1TTLElaQ6l2qWI94Rf1trBn4nRKKyC8DE?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45210000 - 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45310000 - 3 - Roboty instalacyjne i elektryczne
• 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne
• 45420000 - 7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
• 45260000 - 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają odpowiednie doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto), polegające na rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

2. dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą pełniąca funkcję kierownika budowy
− która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz,
− która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z przepisami art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z poźń. zm.) i posiada potwierdzenie kwalifikacji uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz,
− która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała przynajmniej dwoma robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych obejmującą rozbudowę, przebudowę lub modernizację obiektu/ów wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto),

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Przez inny właściwy rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);

Uwaga:
Jeżeli w części 6.1.2 Zapytania Ofertowego Zamawiający posługuje się pojęciem rejestru, rozumie przez to rejestr zabytków w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada ubezpieczenie OC:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości min. 500.000,00zł.

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające zawarcie oraz opłacenia wszystkich wymaganych składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe warunki

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), zgodnie z Rozdziałem 8 zapytania ofertowego.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium w takiej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie, niepołączone z ofertą, a do oferty załączyć jego kopię. W przypadku wpięcia oryginału dokumentu wadium do oferty Zamawiający zastrzega, iż nie będzie miał możliwości jego zwrotu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w §16 Projektu Umowy, w tym w szczególności:
1. Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 umowy
2) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót lub ich zakresu określonego
w dokumentacji projektowej oraz gdy będzie to konieczne ze względu
na powyższą zmianę technologii lub ich zakresu i tylko w zakresie niezbędnym. Dopuszcza się: zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego (zwiększenie lub zmniejszenie), przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu robót musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót lub wynikającą z dokonanych przez Zamawiającego uzgodnień z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dokumentacji projektowej,
3) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:
a. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, urządzeń i lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
b. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań prawa lub celu zastosowania rozwiązań technicznych lub technologicznych o lepszej funkcjonalności lub zapewniającej lepsze parametry funkcjonowania przedmiotu umowy lub wynikających z zastosowania innych rozwiązań konserwatorskich, zmiany dokumentacji projektowej, zatwierdzonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

4) zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) jest możliwa, o ile polega na wykonaniu robót o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej umowie, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 2 pkt 3) lit. (c),
5) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
8) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie
9) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
10) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania Ofertowego.
1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2,

c) Dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.

d) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.3, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.


2) W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.1.

b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2,

c) Uwiarygodnioną kopię wypisu z właściwego rejestru dla przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

3. Pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

4. Dowód wniesienia wadium

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium – Oferowana cena (C), znaczenie procentowe kryterium: 80%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 80 pkt
2. Kryterium – Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G), znaczenie procentowe kryterium: 20%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 20 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
PN
PC = ------------- x 80 pkt
PB

gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium „cena”,
PN - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
PB - cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 25 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

GO
G = --------------- x 20 pkt
GMAX.
gdzie:
G – ilość punktów za kryterium „gwarancja”,
GMAX. - najdłuższy oferowany okres gwarancji
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji - w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 m-ce. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach. (w przedziale od 24 do 60 miesięcy).

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 Zapytania Ofertowego.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania Ofertowego
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) zawiera rażąco niską cenę;
g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426384804

Fax

426384847

NIP

7250028902

Tytuł projektu

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

Numer projektu

RPLD.06.03.01-10-0006/17-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, ul. Księży Młyn 14, 90 – 345 Łódź – oficjalny partner projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, w którym jako partner wiodący występuje Miasto Łódź.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28.09.2018r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: ATIK SP. Z O.O. ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź
Data wpływu oferty: 19.04.2019r., data uzupełnienia oferty: 10.05.2019r.
Cena wybranej oferty: 733.080,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych brutto)
Liczba wyświetleń: 323