Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

Data publikacji: 25.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1175541

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30.
11.3. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 02 kwietnia 2019r. do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1 a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
10.10. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Świlcza
Oferta na:
Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz
z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”
Nr sprawy: RGI.042.23.2018/2
Nie otwierać przed 02.04.2019 r. do godz. 10.30

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Dziedzic

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 8670135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz
z oprogramowaniem
2. Urządzenie dedykowane do bezpiecznego transportowania oferowanego sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk typu laptop i tablet (z możliwością ładowania) - 1 szt.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe Nr RGI.042.23.2018/2 z dnia 22 marca 2019 r. wraz z projektem umowy (załącznik nr 4) stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Świlcza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem
i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz
z oprogramowaniem
2. Urządzenie dedykowane do bezpiecznego transportowania oferowanego sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk typu laptop i tablet (z możliwością ładowania) - 1 szt.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe Nr RGI.042.23.2018/2 z dnia 22 marca 2019 r. wraz z projektem umowy (załącznik nr 4) stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy Kod CPV: 48900000-7 Nazwa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Uwaga:
18.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł).
(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa Zapytanie ofertowe).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

W sytuacji wystąpienia powiązania o którym mowa w pkt. 7.1. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana: działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,
3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

10.6. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
10.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 8 Zapytania Ofertowego.

8.1.W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
8.1.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
10.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
10.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
10.6.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10.6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
10.6.6. Ponadto, oferta powinna:
- Być opatrzona pieczątką firmową,
- Posiadać datę sporządzenia,
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer REGON,
- Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Inne dokumenty:
Wykonawca składa wraz z ofertą dokument potwierdzający wagę zaoferowanych komputerów przenośnych typu laptop i tablet np. karta katalogowa lub specyfikacja techniczna.
Uwaga:
8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

8.4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
b) specyfikację techniczną, karty katalogowe dla oferowanego sprzętu (dopuszcza się wersję elektroniczną w wersji językowej polskiej lub angielskiej np.: płyta CD).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

13.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1 Oferowana cena 80% - 80 pkt
2 Gwarancja 10% - 10 pkt
3 Waga 10% - 10 pkt

13.3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) - 80%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

P_c=(Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena badanej oferty) x80

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

13.4. Punkty w kryterium „Gwarancja" (PG) - 10% zostaną przyznane wg poniższego wzorca:
36 miesięcy: 0 pkt
48 miesięcy: 5 pkt
60 miesięcy: 10 pkt
13.5. Punkty w kryterium „Waga komputerów przenośnych typu laptop i tablet" (PW) - 10% zostaną przyznane wg poniższego wzorca:
max. 2 kg: 0 pkt
max. 1,8 kg: 5 pkt
max. 1,6 kg: 10 pkt
Ocena w zakresie niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym oraz dokumencie potwierdzającym wagę zaoferowanych komputerów przenośnych typu laptop i tablet np. karta katalogowa lub specyfikacja techniczna, który należy załączyć do oferty. W przypadku nie przedłożenia takiego dokumentu oferta w ramach kryterium „Waga komputerów przenośnych typu laptop i tablet" otrzyma 0 pkt. Dokument ten nie będzie podlegał uzupełnieniu.
13.6. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG + PW
gdzie:
PO - suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC - punkty w kryterium Cena,
PG - punkty w kryterium Gwarancja,
PW - punkty w kryterium Waga.
13.7. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:
7.2.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
7.2.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b. przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. przestępstwo skarbowe,
d. przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
7.2.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.2.2;
7.2.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7.2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7.2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7.2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
7.2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
7.2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.2.12. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
7.2.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
7.2.14. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Pozostałe informacje dotyczące podstaw wykluczenia, znajdują się w Rozdziale 7 Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43/0

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

126335154

Fax

126335154

NIP

5220001895

Tytuł projektu

e-MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0106/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

e-service Sp. z o.o.
adres: 35-225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2
Data wpłynięcia oferty: 02.04.2019 r. godz. 9.05
Cena: 50 936,76 zł brutto
Liczba wyświetleń: 444