Strona główna
Logo unii europejskiej

Specjalista z zakresu projektowania maszyn i transformatorów

Data publikacji: 20.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2019

Numer ogłoszenia

1174428

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2019 r.

Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

c) dostarczyć osobiście:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zatrudni specjalistę z zakresu z zakresu projektowania maszyn i transformatorów

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór specjalisty z zakresu projektowania maszyn i transformatorów

Przedmiot zamówienia

Specjalista z zakresu projektowania maszyn i transformatorów w projekcie pt. „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Projekt obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące nowego wielosystemowego układu napędowego przeznaczonego do elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Istota projektu zawiera się w opracowaniu przekształtników energoelektronicznych o podwyższonej sprawności i korzystnie zmniejszonym gabarycie, wykonanych z tranzystorów z węglika krzemu (SiC). Zwiększona częstotliwość pracy tranzystorów SIC przy zastosowaniu specjalizowanych obwodów tłumienia zakłóceń przewodzonych i promieniowanych zapewni zmniejszenie gabarytu dławika trakcyjnego przy zachowaniu wymagań EMC. Kompaktowy układ napędowy będzie zawierał w jednej obudowie, przeznaczonej do montażu dachowego, dwa przekształtniki do zasilania silników trakcyjnych o mocy do 500 kW oraz falownik zasilania urządzeń pomocniczych o mocy do 200 kVA. Projekt przewiduje opracowanie transformatorów do przetwornic izolowanych DC-DC na napięcie <1kV. Dla uzyskania średniego napięcia podstawowe celki AC-DC-DC-AC przekształtników będą łączone szeregowo. Projekt przewiduje przeprowadzenie badań przemysłowych opracowanego napędu wielosystemowego przy zasilaniu z konwencjonalnego transformatora trakcyjnego oraz - ze względu na wbudowaną w przekształtnikach izolację galwaniczną - przy zasilaniu z korzystnie lżejszego autotransformatora SN/SN przystosowanego do wymagań sieci trakcyjnej. Do sterowania napędem zastosowana zostanie metoda sterowania multiskalarnego, zapewniająca w pełni odsprzężoną regulację momentu i wzbudzenia silnika trakcyjnego. Opracowane algorytmy obserwatora prędkości i obserwatora momentu obciążenia posłużą do realizacji wbudowanego systemu diagnostyki przekładni i silnika. Napęd wielosystemowy zrealizowany w projekcie zapewni producentowi EZT łatwość instalacji a użytkownikowi obniżenie kosztów zużycia energii. Badania przemysłowe prowadzące do opracowania instalacji prototypowej układu napędowego oraz badania poligonowe urządzenia zostaną przeprowadzone we współpracy z doświadczonym partnerem.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zamówienia obejmuje realizację zadania w okresie od 01.04.2019 do 31.10.2019 roku.
W przypadku nieprzewidzianych, niezależnych od nas okoliczności istnieje możliwość przedłużenia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielone zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Wiedza i doświadczenie

- 10 letnie doświadczenie naukowe potwierdzone indeksem Hirscha (Web of Science nie mniejszy niż H=4),
- doświadczenie z zakresu analizy polowej 3-D autotransformatorów wysokiego napięcia (HV) potwierdzone publikacjami JCR o zasięgu międzynarodowym,
- doświadczenie z zakresu analizy awarii autotransformatorów HV,
- doświadczenie w modelowaniu 3-D FEM pól elektromagnetycznych i zjawisk temperaturowych transformatorów potwierdzone publikacjami JCR o zasięgu międzynarodowym
- doświadczenie z zakresu analizy polowej 3-D transformatorów w stanach zwarcia, w tym w zakresie zwarć łukowych
- doświadczenie z zakresu pomiarów trójwymiarowych pól transformatorów oraz oddziaływań elektrodynamicznych w polach transformatorów dużej mocy,
- doświadczenie z zakresu analizy konstrukcji transformatorów, w tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu badania transformatorów, udział jako kierownik projektu bądź główny wykonawca w przynajmniej dwóch projektach
- znajomość zagadnień ochrony własności intelektualnej z zakresu rozwiązań transformatorów, dobrze widziane autorstwo patentu/patentów w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie opisane powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Oferenci złożą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, w tym Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
„Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, jeśli wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub wystąpią okoliczności będące wynikiem działania siły wyższej lub nastąpią istotne zmiany w regulacjach prawnych lub zmianie ulegnie Umowa o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z Instytucją Pośredniczącą. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
5. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
6. Niespełnienie wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych, z wyłączeniem braków lub omyłek nieistotnych, niemających wpływu na zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków bądź poprawienia omyłek.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
c) Okoliczności siły wyższej,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) Otrzymania decyzji jednostki współfinansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny brutto w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu postawionych w Zapytaniu ofertowym wymagań.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Koteras ,27.03.2019 r 153 PLN /rbg
Liczba wyświetleń: 168